ارائه و ارزیابی الگوی مدیریت دانش در واحدهای علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور مشهد

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی مدیریت دانش در واحدهای علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 164 کارمند و مدیر واحدهای علم‌سنجی (حجم نمونه115 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای) می‌باشد که 84 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌ال‌اس برای اعتباریابی مدل مدیریت دانش استفاده شد.

یافته‌ها: مدل پیشنهادی مدیریت دانش در واحدهای علم‌سنجی وزارت بهداشت شامل پنج مؤلفه شناسایی، کسب، ثبت، کاربرد و ارائه دانش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با حذف 10 گویه تأیید شد.

نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی مدیریت دانش در واحدهای علم‌سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل 5 مولفه است که به عنوان مرجع و الگویی می‌تواند در سایر دانشگاه‌ها نیز پیاده‌سازی شود و بر اساس آن وضعیت مدیریت دانش واحدها سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting and evaluating the knowledge management model in scientometrics units of medical universities in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh khorasani 1
  • maryam salami 2
  • faramarz soheili 3
  • faeze delghandi 1
1 Payame Noor University
2 Payame Noor University of Mashhad
3 Payame Noor University
چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to validate the proposed model of knowledge management in scientometrics units of medical universities in Iran.

Methodology: This is an applied research and was conducted by descriptive survey method. The statistical population of the study is 164 employees and managers of scientometrics units (sample size of 115 people by stratified random method) of which 84 people answered the questionnaire. A researcher-made questionnaire was used. Data analysis was performed using structural equation modeling and PLS software to validate the model.

Finding: The proposed model of KM in the scientometrics units of the Ministry of Health including five components of identification, acquisition, registration, application and presentation of knowledge using structural equation modeling was approved by removing 10 items.

Conclusion: The proposed model of KM in scientometrics units of medical universities in the country includes 5 components that can be implemented as a reference model in other universities and based on that, the knowledge management status of the units can be measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Model
  • scientometrics Office
  • Universities of Medical Sciences
  • Ministry of Health
  • Treatment and Medical Education
CAPTCHA Image