دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1402 
بنیانی برای جستجوی حقیقت راهبرد ورای تعاریف

صفحه 55-90

10.22091/stim.2023.9000.1916

محبوبه وهابی ابیانه؛ علی مبینی دهکردی؛ محمود متوسلی؛ مجتبی امیری


بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور

صفحه 261-292

10.22091/stim.2023.8723.1888

مهران ضیائیان؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی