تحلیل تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با حیطه موضوعی نانو مواد در پایگاه استنادی وب‌آوساینس و ترسیم نقشه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانش، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22091/stim.2024.10513.2089

چکیده

مقدمه: مقدمه

مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن (طول، عرض، ضخامت) زیر 100 نانومتر است، تعریف می‌شود و یک نانومتر یک‌هزارم میکرون و حدود 100000 برابر کوچک‌تر از قطر موی انسان است. خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نانو در مقایسه با مواد بزرگتر و میکروسکوپی تفاوت‌های اساسی دارند. فناوری نانو قادر است مواد را تا اندازه‌ای کوچک کند که با دوباره‌سازی آنها بتوان مواد و فناوری‌های جدیدی را به دنیا عرضه کرد(گل افشانی و قلعه نوی, 2018).

هدف از این پژوهش بررسی تولیدات علمی در حوزه مواد نانو و شناسایی دانشمندان، مجلات هسته، کشورهای پرکار و کلیدواژه های دارای بیشترین هم رخدادی در این حوزه است

روش‌: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جهت استخراج داده‌ها از قسمت جستجوی پیشرفته wos استفاده شده‌است و کلید واژه به شکل "nano materials" جستجو شده‌ و 4637 رکورد بازیابی شده است. داده‌ها پس از پالایش و یکسان‌سازی وارد نرم‌افزارهای علم‌سنجی شده و نقشه‌های مورد نظر ترسیم شده است. جهت ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزار بیبلیومتریکس در نرم افزار R استفاده شده‌است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در مجموع 4637 رکورد اطلاعاتی در حیطه موضوعی مورد نظر در این پایگاه نمایه شده است. کشور چین با تولید 3459 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و کشورهای هند و آمریکا با تولید 1370 و 884 رکورد اطلاعاتی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایران نیز با تولید 589 رکورد اطلاعاتی در رتبه چهارم قرار دارد. بیش از 95 درصد تولیدات علمی به زبان انگلیسی بوده و زبان چینی با 166 رکورد اطلاعاتی در رتبه دوم قرار دارد. دانشگاه آزاد اسلامی از کشور ایران با تولید 105 رکورد اطلاعاتی رتبه اول را به خود اختصاص داده‌است. پرتکرارترین کلیدواژه مربوط به nanomaterialبا بسامد 847 است. در بین کلیدواژه‌های رکوردهای علمی نمایه شده، کلیدواژه nanoparticles و nanomaterials با 14 تکرار، دارای بیشترین هم‌رخدادی هستند.

رکوردهای علمی نمایه‌شده در 5 خوشه مواد نانو، نانولوله کربنی، ویژگی های مکانیکی، فوتوکاتالیز و نانومواد کربنی تقسیم‌بندی شد که خوشه نانومواد کربنی به بلوغ رسیده‌است. خوشه‌های فوتوکاتالیست و ویژگی‌های مکانیکی، توسعه‌یافته اما مجزا هستند. نانولوله‌های کربنی در بخش خوشه‌های حاشیه‌ای (رو به ظهور یا زوال) و در نهایت خوشه مواد نانو در بخش خوشه‌های مرکزی اما توسعه‌نیافته قرار دارند. .

این فناوری جوان است و توانسته از ابتدای قرن 21 به عنوان فناوری کلیدی مورد توجه دولت‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه قرارگیرد. جامعه جهانی از ابتدای تجاری سازی این فناوری شاهد پیامدهای مثبت آن در صنایع مختلف بوده است و نانومواد به جهت ماهیت منحصر به

روش‌:

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جهت استخراج داده‌ها از قسمت جستجوی پیشرفته wos در تاریخ 01/02/1402 با راهبرد جستجویTS=”nano materials” در TI, AK, AB, KP با عملگر منطقی OR استفاده شده‌است و 4637 رکورد بازیابی شده است. داده‌ها پس از پالایش و یکسان‌سازی وارد نرم‌افزارهای علم‌سنجی شده و نقشه‌های مورد نظر ترسیم شده است. در این پژوهش از کتابخانه بیبلیومتریکس در نرم‌افزار آر جهت نقشه کلی خوشه‌ها، چگالی و تعداد خوشه ها و کلیدواژه‌ها، ترسیم نقشه کلی و همچنین نقشه خوشه‌ها و ارتباطات بین کلیدواژه‌های داخل خوشه ها و مشخص کردن هم‌رخدادی واژگان استفاده شد.

نتیجه گیری

در مجموع 4637 رکورد اطلاعاتی در حیطه موضوعی مورد نظر در این پایگاه نمایه شده که مقالات این حوزه از سال 1991 شروع شده و با رشد 15.58 درصد، به 491 مقاله در سال 2021 رسیده‌است. مجله MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS بیشترین انتشار را داشت. ZHANG Y از دانشگاه KUNMING از کشور چین با تولید 41 رکورد اطلاعاتی، با 961 استناد دریافتی و با اچ ایندکس 16 در رتبه اول قرار دارد. دانشگاه آزاد با 105 اثر، بیشترین مقاله را در بین موسسات دارد.

کشور چین با تولید 3459 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول و کشورهای هند و آمریکا با تولید 1370 و 884 رکورد اطلاعاتی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایران نیز با تولید 589 رکورد اطلاعاتی در رتبه چهارم قرار دارد. بیش از 95 درصد تولیدات علمی به زبان انگلیسی بوده و زبان چینی با 166 رکورد اطلاعاتی در رتبه دوم قرار دارد. دانشگاه آزاد اسلامی از کشور ایران با تولید 105 رکورد اطلاعاتی رتبه اول را به خود اختصاص داده‌است.

علم مواد و علم نانو موضوعات برتر این حوزه است. پرتکرارترین کلیدواژه مربوط به nanomaterial با بسامد 874 است. در بین کلیدواژه‌های رکوردهای علمی نمایه شده، کلیدواژه nanoparticles و nanomaterials با 14 تکرار، دارای بیشترین هم‌رخدادی هستند.

رکوردهای علمی نمایه‌شده در 5 خوشه مواد نانو، نانولوله کربنی، ویژگی های مکانیکی، فوتوکاتالیز و نانومواد کربنی تقسیم‌بندی شده که خوشه نانومواد کربنی به بلوغ رسیده‌است. خوشه‌های فوتوکاتالیست و ویژگی‌های مکانیکی، توسعه‌یافته اما مجزا هستند. نانولوله‌های کربنی در بخش خوشه‌های حاشیه‌ای (رو به ظهور یا زوال) و در نهایت خوشه مواد نانو در بخش خوشه‌های مرکزی اما توسعه‌نیافته قرار دارند. بنابراین این حوزه از تکنولوژی با وجود سابقه بیش از 30 سال، هنوز جای کار بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the indexed scientific productions related to the subject area of nanomaterials in the reference database of Web Of Science and drawing of a scientific map

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadollah Amoughin 1
  • mohammadreza nasiri 2
1 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, University of Qom, Qom, Iran
2 Doctoral student of knowledge management, Department of Information Science and Epistemology, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

ntroduction:

Nano materials are defined as materials with at least one dimension (length, width, thickness) below 100 nanometers, and one nanometer is one thousandth of a micron and about 100,000 times smaller than the diameter of a human hair. Physical and chemical properties of nanomaterials have fundamental differences compared to larger and microscopic materials. Nanotechnology is capable of reducing materials to such an extent that new materials and technologies can be offered to the world by regenerating them (Gol Afshani and Ghale Navi, 2018).

The purpose of this research is to examine scientific productions in the field of nanomaterials and to identify scientists, nuclear journals, productive countries and keywords with the most co-occurrence in this field.

Methodology: This research is of an applied type and was carried out with a scientometric approach. In order to extract the data, the wos advanced search section was used and the keyword "nano materials" was searched and 4637 records were retrieved. After refining and equalizing, the data were entered into scientific software and the desired maps were drawn. Bibliometrics software in R software was used to draw the maps.

Findings: The findings showed that a total of 4637 information records are indexed in this database. China ranks first with the production of 3459 information records, and the countries of India and the United States rank second and third with the production of 1370 and 884 information records. Iran also ranks fourth with the production of 589 information records. More than 95% of scientific productions are in English, and Chinese language ranks second with 166 information records. Islamic Azad University from Iran has taken the first place by producing 105 information records. The most frequent keyword related to nanomaterial is 847. Among the keywords of the indexed scientific records, the keywords nanoparticles and nanomaterials have the highest co-occurrence with 14 repetitions.

The indexed scientific records were divided into 5 clusters of nanomaterials, carbon nanotubes, mechanical properties, photocatalysis and carbon nanomaterials, and the carbon nanomaterials cluster has reached maturity. Photocatalyst clusters and mechanical properties are developed but distinct. Carbon nanotubes are located in the peripheral clusters (emerging or decaying) and finally, the nanomaterials cluster is located in the central but underdeveloped clusters. .Methods: This research is applied and was carried out with a scientometric approach. In order to extract the data, the wos advanced search section was used and the keyword "nano materials" was searched and 4637 records were retrieved. After refining and equalizing, the data were entered into scientific software and the desired maps were drawn. Bibliometrix package in R software was used to illustrate the maps.

Findings: The findings showed that a total of 4637 information records are indexed in this database. China ranks first with the production of 3459 information records, and the countries of India and the United States rank second and third with the production of 1370 and 884 information records. Iran also ranks fourth with the production of 589 information records. More than 95% of scientific productions are in English, and the Chinese language ranks second with 166 information records. Islamic Azad University from Iran first produced 105 information records. The most frequent keyword related to nanomaterial is 847. Among the keywords of the indexed scientific records, the keywords nanoparticles and nanomaterials have the highest co-occurrence with 14 repetitions.

The indexed scientific records were divided into 5 clusters of nanomaterials, carbon nanotubes, mechanical properties, photocatalysis, and carbon nanomaterials, and the carbon nanomaterials cluster has reached maturity. Photocatalyst clusters and mechanistic properties are developed but distinct. Carbon nanotubes are located in the peripheral clusters (emerging or decaying) and finally, the nanomaterials cluster is located in the central but underdeveloped clusters. Therefore, despite the history of more than 30 years, this field of technology still has a lot of work to do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanomaterials"
  • illustration"
  • scientific products"
  • scientific maps"
  • scientometrics"
  • "
  • Web Of Science"
CAPTCHA Image