واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی بر توسعه کارآفرینی و رشد کسب‌وکارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: در چند سال گذشته، جهان شاهد ظهور تعداد زیادی از محصولات و خدمات هوشمند، در دسترس بودن تجاری آنها و تأثیرات اجتماعی- اقتصادی آنها است. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سطح عملکرد کسب‌وکارهای نوپا را افزایش دهد. با توجه به نقش و تاثیر هوش مصنوعی در سرعت‌‌ بخشیدن به کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا، هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی بر توسعه کارآفرینی و رشد کسب‌وکارهای نوپا است.
روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی- توصیفی بوده، و از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند، به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه‌ آماری شامل خبرگان و صاحب‌نظران و کارآفرینان در حوزه کسب‌وکارهای نوپا هستند که از بین آنها ۱۲نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد نمونه‌ها از قاعده اشباع پیروی می‌کند. به منظور حصول اطمینان از روایی تحقیق، تلاش شد نمونه‌‌ آماری از افرادی باشند که از دانش و تخصص لازم در زمینه تحقیق برخوردار بوده و همچنین مداخله محققین در تحقیق را به حداقل برسانند. برای محاسبه پایایی از شیوه توافق درون موضوعی یا دو کدگذار استفاده شده، که برابر با 79 درصد است. با توجه به اینکه سطح پایایی بیش از 60 درصد است، پایایی کدگذاری تأیید شد و می‌توان ادعا کرد که سطح پایایی تحلیل مصاحبه مناسب است. پژوهش حاضر چند ایده در مورد چگونگی انطباق فرصت‌ها و عملکردها با فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی ارائه می‌دهد که عبارتند از: حفاظت از داده‌های کارکنان، ایجاد داده‌های واقعی همراه با کیفیت و حجم داده‌ها، نهادینه کردن مرحله آموزشی مناسب برای یادگیری، شناسایی و اصلاح الگوها، جلوگیری از ورودی داده‌‌های مغرضانه.
یافته‌‌ها: در تحقیق حاضر با نگاهی نو به نقش هوش مصنوعی در رشد کارآفرینی و توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا، به اهمّ نقش‌های آن نسبت به توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا پرداخته شد. با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان و فعالان، نقش هوش مصنوعی را می‌توان در دو مضمون فرصت‌ها و چالش‌ها و 10 مضمون سازمان‌دهنده برای رونق و ارتقاء کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارها طبقه‌بندی کرد. فرصت‌ها با 5 مضمون سازمان‌دهنده شامل قابلیت شبکه‌سازی برای کسب‌وکارهای نوپا، همگرایی تکنولوژی با اهداف کارآفرینان، مشتری‌محوری جهانی، ارزش‌آفرینی شغلی، تاب‌آوری کسب‌‌وکارهای نوپا شناسایی شدند. چالش‌ها نیز در قالب 5 مضمون سازمان‌دهنده شامل شکاف استعدادها، حریم خصوصی و امنیتی کارآفرینان، تعمیر و نگهداری مداوم، عدم قابلیت‌های یکپارچه‌‌سازی و کاربردهای ثابت و محدود، دسته‌بندی شده‌‍‌اند. در نهایت براساس تحلیل‌های صورت گرفته روی داده‌های کیفی، مدل پارادایمی نقش هوش مصنوعی در توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا ارائه گردید.
نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود هنگام استقرار سرویس‌های هوش مصنوعی، احتیاط شود. برای مدیریت موثر و کارآمد سیستم‌های هوش مصنوعی، بینش مناسب مورد نیاز است. امروزه سازمان‌‌ها با شرایط در حال تغییر اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی مواجه‌‌اند که بقاء آنان در چنین شرایط رقابتی و بسیار پیچیده، به هوشمندی و پاسخ به موقع و مناسب به این تغییرات بستگی دارد. در حوزه کسب‌وکارهای نوپا، سیستم‌های هوش مصنوعی برای حل این مشکلات طراحی شده‌‌اند و می‌توانند وظایف را به خوبی اجرا کنند. با این‌‌حال، آنها قابلیت‌های محدودی دارند. مدل نهایی این تحقیق می‌تواند در پیاده‌‌سازی و عملیاتی کردن هوش مصنوعی مفید واقع گردد. این مطالعه با داشتن دو بازبین مستقل مسئول انتخاب مطالعه و استخراج داده‌‌ها، با توافق بسیار بالا در هر دو فرآیند، سوگیری انتخاب را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Challenges and Opportunities of Artificial Intelligence on the Development of Entrepreneurship and the Growth of Start-Up Businesses

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi Klour 1
  • Golsum AkbariArbatan 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD. Student, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Purpose: In recent years, we have witnessed the emergence of a large number of smart products and services, their commercial availability, and their socio-economic impacts on the world. The use of artificial intelligence can enhance the performance of start-up businesses. Considering the role and impact of artificial intelligence in accelerating entrepreneurship and the development of start-up businesses, the aim of this research is to analyze the challenges and opportunities of artificial intelligence on the development of entrepreneurship and the growth of start-up businesses.
Method: This research employs a qualitative approach and a descriptive purpose. It utilizes
in-depth semi-structured interviews to develop and validate a conceptual framework using thematic analysis method. The statistical population consists of experts and entrepreneurs in the field of start-up businesses. A total of 12 individuals were purposefully selected to participate in this study. The number of samples follows the principle of saturation. In order to ensure the validity of the research, the respondent method was utilized. A statistical sample of individuals with the necessary knowledge and expertise in the research field was selected to minimize researchers' intervention and to calculate the reliability of the double coding method. The symbol "%" has been used, which is equivalent to 79%. Considering that the reliability level is over 60%, the coding's reliability has been confirmed. It can be asserted that the reliability level of the current interview analysis is appropriate. This article offers some ideas on how to adapt opportunities and practices to emerging AI technologies, including: protecting employee data, ensuring data quality and volume, institutionalizing the appropriate training phase for learning, identifying and modifying patterns, and preventing the input of biased data.
Findings: The current research explores the role of artificial intelligence in fostering entrepreneurship and the development of start-up businesses. It discusses the significant impact of artificial intelligence on the growth of entrepreneurship and start-up businesses. Based on the results of interviews with experts and activists, the role of artificial intelligence can be categorized into two main themes: opportunities and challenges. Additionally, there are ten organizing themes that can promote entrepreneurship and business development. The study identified the convergence of technology with entrepreneurial goals, global customer orientation, job value creation, and the resilience of start-up businesses as key factors. It also highlighted five organizing themes, including the talent gap, privacy and security of entrepreneurs, continuous maintenance, and lack of integrated capabilities. Construction and fixed applications are categorized and limited. Finally, after analyzing qualitative data, a paradigm model illustrating the role of artificial intelligence in the development of entrepreneurship and start-up businesses was presented.
Conclusion: The world is advancing rapidly with new technologies, making it easy for organizations to make missteps. It is advisable to exercise caution when implementing artificial intelligence services. Adequate insight is necessary for the effective and efficient management of artificial intelligence systems. Today, organizations are grappling with evolving economic, technical, social, cultural, and political conditions. Their ability to survive in such competitive and complex environments depends on their agility and timely, appropriate response to these changes. In the realm of business and startups, artificial intelligence systems are designed to address these challenges and execute tasks effectively. However, their capabilities are limited. The final model of this research can be valuable for implementing and operationalizing artificial intelligence. This study minimized selection bias by employing two independent reviewers who were responsible for study selection and data extraction, and who demonstrated very high agreement in both processes. Considering the opportunities that this study presents, it will initiate an intriguing line of research through in-depth investigation, involving systematic or more targeted experimental studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Technology
  • Entrepreneurship
  • Value
  • Start-Up Businesses
  • Smart Products and Services
احمدی، س.ع.ا.، دارائی، م.ر.، سلام‌‌‌زاده، آ.، جعفری، م.ر. (1392). هوش مصنوعی و فرصت‌های کسب‌وکار: شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب‌‌‌وکارهای فناور (مطالعه‌‌ صنعت بازی‌های رایانه‌ای). توسعه کارآفرینی، 6(2): 26-7.
دادخواه تهرانی، ن. (1399). چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در حقوق ایران و بین‌الملل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی طبرستان.
رنجبر، ه.، حق‌دوست، ع.ر.، صلصالی، م.، بهرامی، ن. (1391). نمونه‌‌گیری در پژوهش‌‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش، شماره 3.
مهدی ساسان، م.، بخشنده، ق. (1401). نقش سیستم‌های هوشمند کسب‌وکار در بهبود عملکرد سازمان: رویکرد فراتحلیل. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 10(40): 15-1.
هزارجریبی، ج. (1382). توسعه کارآفرینی و دانش‌آموختگان. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ریزی در آموزش عالی، شماره 9(30):
174-159.
هومن، ح.ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
CAPTCHA Image