واکاوی چالش‌ها و فرصتهای هوش مصنوعی بر توسعه کارآفرینی و رشد کسب و کارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: در چند سال گذشته، می‌توان شاهد ظهور تعداد زیادی از محصولات و خدمات هوشمند، در دسترس بودن تجاری آنها و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی آنها در جهان بود. چون استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سطح عملکرد کسب و کارهای نوپا را افزایش دهد. با توجه به نقش و تاثیر هوش مصنوعی در سرعت‌بخشیدن به کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوپا لذا هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش‌ها و فرصتهای هوش مصنوعی بر توسعه کارآفرینی و رشد کسب و کارهای نوپا است.

روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی-توصیفی است ، از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل خبرگان و صاحبنظران و کارآفرینان در حوزه کسب و کارهای نوپا هستند که از بین آنها ۱۲نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این مطالعه مشارکت کردند. تعداد نمونه‌ها از قاعده اشباع پیروی می‌کند. به منظور حصول اطمینان از روایی تحقیق از شیوه پاسخگو استفاده و سعی شد نمونه‌ای آماری از افرادی باشد که از دانش و تخصص لازم در زمینه تحقیق برخوردار بوده و همچنین مداخله محققین در تحقیق را به حداقل برسانند و برای محاسبه پایایی از شیوه دو کدگذاری استفاده شده است که برابر با 79 درصد است. با توجه به اینکه سطح پایایی بیش از 60 درصد است، پایایی کدگذاری تأیید شد و می توان ادعا کرد که سطح پایایی تحلیل مصاحبه فعلی مناسب است. این مقاله چند ایده در مورد چگونگی انطباق فرصت‌ها و عملکردها با فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی ارائه می‌دهد که عبارتند از: حفاظت از داده‌های کارکنان، ایجاد داده‌های واقعی همراه با کیفیت و حجم داده‌ها، نهادینه کردن مرحله آموزشی مناسب برای یادگیری، شناسایی و اصلاح الگوها، جلوگیری از ورودی داده‌های مغرضانه.

یافته‌ها: در تحقیق حاضر با نگاهی نو به نقش هوش مصنوعی در رشد کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوپا، به اهم نقش‌های آن نسبت به توسعه کارافرینی و کسب کارهای نوپا پرداخته شد. توجه به نتایج حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان و فعالان، نقش هوش مصنوعی را در دو مضمون فرصت‌ها و چالش‌ها و ده مضمون سازمان‌دهنده برای رونق ارتقاء کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارها می‌توان طبقه بندی کرد که فرصت‌ها با پنج مضمون سازمان‌دهنده شامل قابلیت شبکه‌سازی برای کسب و کارهای نوپا، همگرایی تکنولوژی با اهداف کارافرینان، مشتری محوری جهانی، ارزش آفرینی شغلی، تاب آوری کسب‌وکارهای نوپا شناسایی شدند و چالش‌ها در قالب پنج مضمون سازمان‌دهنده شامل شکاف استعدادها، حریم خصوصی و امنیتی کارآفرینان، تعمیر و نگهداری مداوم، عدم قابلیت‌های یکپارچه‌سازی و کاربردهای ثابت و محدود دسته‌بندی شده‌‍‌اند. در نهایت بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر روی داده‌های کیفی، مدل پارادایمی نقش هوش مصنوعی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا ارائه گردید.

نتیجه گیری: دنیا با فناوری‌های جدید سریع‌تر پیش می‌رود و برای سازمان‌ها آسان است که گام‌های اشتباه بردارند. توصیه بر آن است هنگام استقرار سرویس‌های هوش مصنوعی احتیاط کنند. بینش مناسب برای مدیریت موثر و کارآمد سیستم‌های هوش مصنوعی مورد نیاز است. امروزه سازمان‌ها با شرایط در حال تغییر اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی مواجه‌اند که بقاء آنان در چنین شرایط رقابتی و بسیار پیچیده، به هوشمندی و پاسخ به موقع و مناسب به این تغییرات بستگی دارد در حوزه کسب و کارهای نوپا، سیستم‌های هوش مصنوعی برای حل این مشکلات طراحی شده‌اند و می‌توانند وظایف را به خوبی اجرا کنند. با این‌حال، آنها قابلیت‌های محدودی دارند. مدل نهایی این تحقیق میتواند در پیاده‌سازی و عملیاتی کردن هوش مصنوعی مفید واقع گردد. این مطالعه با داشتن دو بازبین مستقل مسئول انتخاب مطالعه و استخراج داده‌ها، با توافق بسیار بالا در هر دو فرآیند، سوگیری انتخاب را به حداقل رساند. با توجه به فرصت‌هایی که این مطالعه باز می‌کند، یک خط تحقیقاتی جالب را بر اساس یک بررسی عمیق با انجام مطالعات تجربی سیستماتیک یا هدفمندتر باز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the challenges and opportunities of artificial intelligence on the development of entrepreneurship and the growth of start-up businesses

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi Klour 1
  • golsum akbariarbatan 2
1 Associate Professor of Department of Business Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. student of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Purpose: In the last few years, we can witness the emergence of a large number of smart products and services, their commercial availability and their socio-economic impacts in the world. Because the use of artificial intelligence can increase the performance level of start-up businesses. Considering the role and impact of artificial intelligence in accelerating entrepreneurship and the development of start-up businesses, the aim of this research is to analyze the challenges and opportunities of artificial intelligence on the development of entrepreneurship and the growth of start-up businesses.

Method: This research is qualitative in terms of approach and applied-descriptive in terms of purpose, through in-depth semi-structured interviews, it has developed and validated a conceptual framework with thematic analysis method. The statistical population includes experts and experts and entrepreneurs in the field of start-up businesses, among whom 12 people were selected and participated in this study by purposeful sampling. The number of samples follows the rule of saturation. In order to ensure the validity of the research, the respondent method was used and it was tried to be a statistical sample of people who had the necessary knowledge and expertise in the field of research and also to minimize the intervention of researchers in the research and to calculate the reliability of the double coding method. has been used, which is equal to 79%. Considering that the reliability level is more than 60%, the reliability of the coding was confirmed and it can be claimed that the reliability level of the current interview analysis is appropriate. This article offers some ideas on how to adapt opportunities and practices to emerging AI technologies, including: protecting employee data, creating real data with data quality and volume, institutionalizing the right training phase for learning, identifying and modifying patterns, Preventing the input of biased data.

Findings: In the current research, with a new look at the role of artificial intelligence in the growth of entrepreneurship and the development of start-up businesses, its most important roles were discussed in relation to the development of entrepreneurship and start-up businesses. Paying attention to the results of the interviews conducted with experts and activists, the role of artificial intelligence can be classified into two themes of opportunities and challenges and ten organizing themes for the promotion of entrepreneurship and business development. Start-up works, convergence of technology with the goals of entrepreneurs, global customer orientation, job value creation, resilience of start-up businesses were identified and the challenges were identified in the form of five organizing themes, including the talent gap, privacy and security of entrepreneurs, continuous maintenance, lack of integrated capabilities. Construction and fixed and limited applications are categorized. Finally, based on the analysis of qualitative data, a paradigm model of the role of artificial intelligence in the development of entrepreneurship and start-up businesses was presented.

Conclusion: The world moves faster with new technologies and it is easy for organizations to take wrong steps. It is recommended to exercise caution when deploying artificial intelligence services. Appropriate insight is required for effective and efficient management of artificial intelligence systems. Today, organizations are facing changing economic, technical, social, cultural, and political conditions, and their survival in such competitive and very complex conditions depends on their intelligence and timely and appropriate response to these changes in the field of business and Startups, artificial intelligence systems are designed to solve these problems and can perform tasks well. However, they have limited capabilities. The final model of this research can be useful in the implementation and operationalization of artificial intelligence. This study minimized selection bias by having two independent reviewers responsible for study selection and data extraction, with very high agreement in both processes. Considering the opportunities that this study opens up, it will open an interesting line of research based on an in-depth investigation by conducting systematic or more targeted experimental studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • technology
  • entrepreneurship
  • value
  • start-up businesses
  • smart products and services
CAPTCHA Image