تأثیر مدیریت دانش از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال (مورد مطالعه بانک رفاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در سازمان‌های خدمات‌محور مانند بانک، یادگیری، مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال، موجب بهبود استفاده موثر از زمان، منابع و ظرفیت‌های موجود سازمان می‌شود. نیاز به توسعه دانش جدید براساس فناوری اطلاعات، یکی از چالش‌‌هایی است که امروزه مدیران با آن روبرو هستند. در پارادایم جدید که فضایی رقابتی و دانش‌محور است، سازمان‌‌ها اگر بخواهند در صحنه رقابت باقی بمانند، باید به نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری نگاه کنند. از طریق نوآوری دیجیتال، فرصت‌های دسترسی به بازارهای جدید، مزیت‌های رقابت در سطح ملی، بین‌المللی، ایجاد خواهد شد. یکی از چالش‌‌هایی که امروزه سازمان‌‌ها با آن روبرو هستند، از تغییر در محیط نشأت گرفته، که نیاز به توسعه دانش جدید براساس فناوری اطلاعات دارد. لذا، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مدیریت دانش از طریق یادگیری سازمانی، بر نوآوری دیجیتال در بانک رفاه انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع کمّی بوده، جامعه پژوهش شامل 9063 نفر از مدیران و کارکنان بانک رفاه سراسر کشور بود. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد (حجم نمونه 368 نفر). از پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن، فرم کوتاه پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه، پرسشنامه نوآوری دیجیتال کین و هو، و پرسشنامه دانش دیجیتال برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Smart PLS2 صورت گرفت و با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی، مدل مفهومی پژوهش آزمون گردید. برای اعتبارسنجی و برازش الگوی پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
یافته‌ها: اثر میانجی یادگیری سازمانی در رابطه با ابعاد مدیریت دانش با نوآوری دیجیتال، تأیید شد. متغیرهای مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی، و یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال تأثیر دارد. بنابراین، یادگیری سازمانی می‌تواند در رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال، نقش میانجی ایفا کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌‌های پژوهش اکتساب دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، نگهداری دانش، دانش دیجیتال، از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال تاثیر دارد. یادگیری سازمانی، واسط مهمی میان مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال می‌‌باشد. بانک‌‌ها می‌‌توانند با استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، باعث بهبود در نوآوری‌‌های دیجیتال شوند. لازم است مدیر با مفهوم مدیریت دانش آشنایی داشته و از برنامه مدیریت دانش در قالب تخصیص منابع و تجدیدنظر در اولویت‌‌های بانک رفاه پشتیبانی نماید. ابزارهای نوآوری دیجیتال مطابق با فرایندهای مورد انتظار مدیریت دانش و با استفاده از یادگیری سازمانی باید همسو گردد و برنامه‌ریزی دقیق در این مورد صورت گیرد. پیشنهاد می‌‌شود کارگروه دانش‌آفرینی برای به حداقل رساندن نقش تعصبات فردی، ایجاد گردد. به نقش پراهمیت منابع انسانی در پیشبرد مدیریت دانش، بیش از پیش توجه شده و تصمیماتی گرفته شود که منجربه تولید، ذخیره و انتشار دانش در سازمان ‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management Through Organizational Learning on Digital Innovation in Refah Bank

نویسندگان [English]

  • Zahra Razmi 1
  • Shahla Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social and Economic Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Master's degree, Department of Management, Faculty of Social and Economic Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: In service-oriented organizations such as banks, learning, knowledge management, and digital innovation enhance the efficient utilization of the organization's available time, resources, and capabilities. The need to generate new knowledge using information technology is one of the challenges that managers face today. In the new paradigm, characterized by a competitive and knowledge-oriented environment, organizations should view innovation as an essential strategy to maintain competitiveness. Through digital innovation, new opportunities to access markets and gain competitive advantages at the national and international levels will be created. One of the challenges that organizations face today is the need to develop new knowledge based on information technology due to changes in the environment. Therefore, this research aims to determine the impact of knowledge management through organizational learning on digital innovation in Refah Bank.
Method: This research is quantitative. A cross-sectional and hierarchical fuzzy logic approach was conducted with a sample size of 2022. The research population consisted of 9063 managers and employees from Refah Bank across the country. A simple random sampling method was used, with a sample size of 368 people. An electronic questionnaire, which incorporates the Lawson Knowledge Management Questionnaire, the short form of the Sange Organizational Learning Questionnaire, and the Kane and Ho Digital Innovation Questionnaire, draws on digital knowledge from research literature. Its validity and reliability have been confirmed, and it is utilized for data collection. Data analysis is conducted using Smart PLS 2 software, and the research's conceptual model is tested using the partial least squares technique. Partial Least Squares (PLS) method is utilized to validate and fit the research model.
Findings: The study confirms the mediating effect of organizational learning on the relationship between the dimensions of knowledge management and digital innovation. Knowledge management variables have an impact on organizational learning. Organizational learning has a significant impact on digital innovation.
Conclusion: According to the research findings, the acquisition, creation, sharing, and maintenance of knowledge, as well as digital knowledge, have an impact on digital innovation through organizational learning. The research results indicate that organizational learning plays a crucial role in connecting knowledge management and digital innovation. In previous research, little attention has been given to organizational learning in the context of knowledge management's impact on digital innovation. Therefore, the current research aims to address this gap. The qualitative research conducted by Di Vaio et al. in 2021 on the content of articles related to knowledge management and digital innovation indicates that there has been no research on the impact of knowledge management and digital innovation. Furthermore, there has been no governance framework to measure the impact of digital transformation and knowledge management on each other. Knowledge management, like a system, is considered an important input, with organizational learning as a key process, and digital innovation as a vital output for today's organizations. Banks can enhance their organization's digital innovations by implementing knowledge management and organizational learning systems. It is essential for the management to understand the concept of knowledge management and to support the knowledge management program through resource allocation and revising the priorities of Refah Bank. Digital innovation tools should align with the expected processes of knowledge management and organizational learning. Careful planning is essential in this case. It is suggested to establish a knowledge creation working group to reduce the influence of individual biases. It is important to prioritize the role of human resources in advancing knowledge management and to make decisions that facilitate the production, storage, and dissemination of knowledge within the organization. Banks can share knowledge by updating electronic archives of documents and through the organizational portal, software groups, proposal management systems, and thus improve employee efficiency and document knowledge. This also allows for the utilization of valuable hidden employee knowledge in future work. As a result, they achieve organizational innovation, which is considered a crucial outcome for organizations today. Other mediating variables, such as industry type, management style, organizational culture, and other factors influencing digital innovation, should be considered in future research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Organizational learning
  • Innovation
  • Digital Innovation
پرهیزگار،م.م.، عزیزی، ا.، نوروزی آجیرلو، ر. (1397). بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی در تاثیر شیوه‌‌های مدیریت دانش بر عملکرد شرکت. مدیریت توسعه و تحول، 11(5): 53-63.
جوان امانی، و.، بابازاده، م.، طاهری ثانی، ز. (1400). بررسی تأثیر و اولویت‌بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ). رویکردهای پژوهشی نوین، 54(3): 48-71.
حسین‌پور، ب.، رضایی نور، ج.، عموزاد خلیلی، ح. (1401). ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 8(3): 55-80.
https://doi.org/10.22091/stim.2021.7353.1643
نوروزی، ح.، نصرت‌پناه، ر.، بارانی، س. (1401). تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌‌ها در محیط‌‌های پویا: نقش قابلیت‌‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار. مدیریت بازرگانی، 14(3): 445-474.
https://doi.org/10.22059/JIBM.2022.333405.4290
 
CAPTCHA Image