تاثیر مدیریت دانش از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال (مورد مطالعه بانک رفاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

چکیده:

هدف: در سازمان هایی خدمات محور همانند بانک، یادگیری ، مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال موجب بهبود استفاده موثر از زمان، منابع و ظرفیت‌های موجود سازمان می شود. نیاز به توسعه دانش جدید بر اساس فناوری اطلاعات، یکی از چالش‌هایی است که مدیران امروزه با آن روبرو هستند. در پارادایم جدید که فضایی رقابتی و دانش محور است سازمان‌ها اگر بخواهند در صحنه رقابت باقی بمانند باید به نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری نگاه کنند. از طریق نوآوری دیجیتال فرصت‌های دسترسی به بازارهای جدید، مزیت‌های رقابت در سطح ملی، بین المللی، ایجاد خواهد شد. یکی از چالش‌هایی که امروزه سازمان‌ها با آن روبرو هستند، از تغییر در محیط نشات گرفته که نیاز به توسعه دانش جدید بر اساس فناوری اطلاعات دارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مدیریت دانش از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال در بانک رفاه انجام شد.

روش : این پژوهش از نوع کمی؛ مقطعی در سال 1401 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 9063 نفر از مدیران و کارکنان بانک رفاه سراسر کشور بود. روش نمونه گیری یه صورت تصادفی ساده انجام شد (حجم نمونه 368 نفر) . پرسشنامه الکترونیک تدوین شده با استفاده پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن، فرم کوتاه پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه، پرسشنامه نوآوری دیجیتال کین و هو، دانش دیجیتال از ادبیات پژوهش، که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار Smart PLS2 صورت گرفت و با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزیی، مدل مفهومی پژوهش آزمون گردید. برای اعتبارسنجی و برازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد.

یافته ها: اثر میانجی یادگیری سازمانی در رابطه با ابعاد مدیریت دانش با نوآوری دیجیتال تأیید شد. متغیرهای مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تأثیر و یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال تأثیر دارد. بنابراین یادگیری سازمانی می‌تواند در رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال نقش میانجی ایفا کند.

نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش اکتساب دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، نگهداری دانش، دانش دیجیتال، از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری دیجیتال تاثیر دارد. نتایج پژوهش نمایانگر این است که یادگیری سازمانی، واسط مهمی میان مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال می‌باشد. در پژوهش‌ های پیشین به یادگیری سازمانی در تاثیر نقش مدیریت دانش در نوآوری دیجیتال توجه نشده است به همین دلیل تلاش پژوهش حاضر پرداختن به این شکاف است. همانطور که نتایج پژوهش کیفی که دی وایو و همکاران در سال 2021 در مورد محتوی مقالات مربوط به مدیریت دانش، نوآوری دیجیتال انجام دادند، نیز نشان دهنده این است؛ پژوهشی که نتایج آن نمایانگر سنجش تأثیر مدیریت دانش و نوآوری دیجیتال باشد، صورت نگرفته و چارچوب حکمرانی که تأثیر تحول دیجیتال و مدیریت دانش بر یکدیگر را سنجیده باشد، انجام نگرفته است. مدیریت دانش، درست همانند یک سیستم، به عنوان یک ورودی مهم، یادگیری سازمانی به عنوان فرایندی کلیدی، در نتیجه نوآوری دیجیتال به عنوان یک خروجی حیاتی برای سازمان‌های امروزی محسوب می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی باعث بهبود در نوآوری‌های دیجیتال شوند. لازم است مدیر با مفهوم مدیریت دانش آشنایی داشته و از برنامه مدیریت دانش در قالب تخصیص منابع و تجدید نظر در اولویت‌های بانک رفاه پشتیبانی نماید. ابزارهای نوآوری دیجیتال مطابق با فرایندهای مورد انتظار مدیریت دانش و با استفاده از یادگیری سازمانی باید همسو گردد و برنامه ریزی دقیق در این مورد صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود کارگروه دانش آفرینی برای به حداقل رساندن نقش تعصبات فردی ایجاد گردد. به نقش پراهمیت منابع انسانی در پیشبرد مدیریت دانش بیش از پیش توجه و تصمیماتی گرفته شودکه منجر به تولید، ذخیره و انتشار دانش در سازمان ‌شود . متغیرهای میانجی دیگر، مانند نوع صنعت نوع مدیریت، نوع فرهنگ و و سایر متغیرهای تأثیر گذار بر نوآوری دیجیتال، می‌تواند در پژوهش‌های آتی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of knowledge management through organizational learning on digital innovation in Refah Bank

نویسندگان [English]

  • Zahra Razmi 1
  • Shahla Ahmadi 2
1 , Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MSc of Information Technology Management, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Objectives: In service-oriented organizations such as banks, learning, knowledge management and digital innovation improve the effective use of the organization's available time, resources and capacities. The need to develop new knowledge based on information technology is one of the challenges that managers face today. In the new paradigm, which is a competitive and knowledge-oriented environment, organizations should look at innovation as a necessary strategy if they want to remain in the competitive scene. Through digital innovation, opportunities to access new markets, competitive advantages at the national and international level will be created. One of the challenges that organizations face today stems from the change in the environment that requires the development of new knowledge based on information technology. Therefore, this research is conducted with the aim of determining the impact of knowledge management through organizational learning on digital innovation in Refah Bank.

Methodology: This research is quantitative; A cross-sectional and hierarchical fuzzy logic type was conducted in 1401. The research population included 9063 managers and employees of Refah Bank all over the country. A simple random sampling method is used (sample size 368 people). An electronic questionnaire compiled using the Lawson knowledge management questionnaire, the short form of the Sange organizational learning questionnaire, and the Kane and Ho digital innovation questionnaire,, digital knowledge from research literature, whose validity and reliability are confirmed, is used to collect data.

Data analysis is done with Smart PLS 2 software and the conceptual model of the research is tested using partial least squares technique. Partial Least Squares (PLS) method is used to validate and fit the research model.

Findings: The mediating effect of organizational learning in relation to the dimensions of knowledge management with digital innovation is confirmed. Knowledge management variables have an effect on organizational learning. Organizational learning has an impact on digital innovation.

Conclusion: According to the findings of the research, knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge maintenance, and digital knowledge have an impact on digital innovation through organizational learning. The research results show that organizational learning is an important interface between knowledge management and digital innovation. In previous researches, no attention has been paid to organizational learning in the effect of knowledge management in digital innovation, that's why the current research tries to address this gap. As the results of the qualitative research that Di Vaio et al. conducted in 2021 on the content of articles related to knowledge management, digital innovation, also indicate this; A research whose results show the impact of knowledge management and digital innovation has not been done, and the governance framework that measures the impact of digital transformation and knowledge management on each other has not been done. Knowledge management, just like a system, is considered as an important input, organizational learning as a key process, as a result of digital innovation as a vital output for today's organizations. Banks can improve their organization's digital innovations by using knowledge management and organizational learning systems. It is necessary for the management to be familiar with the concept of knowledge management and to support the knowledge management program in the form of resource allocation and revising the priorities of Refah Bank. Digital innovation tools should be aligned with the expected processes of knowledge management and using organizational learning, and careful planning should be done in this case. It is suggested to create a knowledge creation working group to minimize the role of individual prejudices. Pay more attention to the important role of human resources in advancing knowledge management and make decisions that lead to the production, storage and dissemination of knowledge in the organization. Banks can share knowledge by updating the knowledge in the electronic archives of documents and documents, as well as through the organizational portal, group of software, proposal management systems, and as a result, improve the efficiency of employees and document knowledge and also Use valuable hidden knowledge of employees in future work. As a result, they achieve organizational innovation, which is considered a vital output for organizations today. Other mediating variables, such as type of industry, type of management, type of culture, and other variables influencing digital innovation, can be considered in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge
  • Knowledge Management
  • Organizational learning
  • Innovation
  • Innovation capability
  • Digital Innovation
CAPTCHA Image