تحلیل رابطه‌ی دادوستد دانش و تدریس نوآورانه در دوره‌های درس پژوهی در شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: مدیریت دانش مسأله یا مفهوم جدیدی نیست. صدها سال است که صاحبان مشاغل خانوادگی دانشِ خود را به فرزندانشان انتقال می‌دهند؛ استادکارانِ حرفه‌ای، با شور و اشتیاق حرفه‌ی خود را به شاگردانشان می‌آموزند و کارگران در محل کار ایده‌ها و دانش خود را ردوبدل می‌کنند. درواقع می‌توان گفت که مدت‌هاست که گزاره‌ی «دانش، قدرت است» به گزاره‌ی «اشتراک دانش‌، قدرت است» تغییریافته است. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال این است که به بررسی دادوستد دانش در میان معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های درس پژوهی و تأثیر آن بر تدریس نوآورانه در شهرستان خرم‌آباد بپردازد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه‌ی پژوهش شامل 180 شرکت‌کننده‌ی دوره‌های درس پژوهی آموزش‌وپرورش شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 118 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی به‌عنوان نمونه‌ی آماری پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور پیمایش نظر پاسخگویان درباره‌ی دادوستد دانش از پرسشنامه‌‌های استفاده‌شده در پژوهش اواکوک و دیگران (2021) و برای سنجش متغیر تدریس نوآورانه از پرسشنامه‌ی علیزاده (1386) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SmartPLS انجام شد.

یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان نشان داد که 95 نفر (51/80 درصد) از پاسخگویان را زنان و 23 نفر (41/19 درصد) از پاسخگویان را مردان تشکیل داده‌اند. ازنظر مدرک تحصیلی 74 نفر (71/62 درصد) دارای مدرک کارشناسی، 42 نفر (59/35 درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و 2 نفر (70/1 درصد) دارای مدرک دکترا بودند. 65 نفر (09/55 درصد) دارای سابقه‌ی کار کم‌تر از 10 ده سال، 26 نفر (03/22 درصد) دارای سابقه‌ی 11 تا 20 سال و 27 نفر (88/22 درصد) دارای سابقه‌ی بیش‌ از 21 سال بودند. نتایج معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که تأثیر پذیرندگی گیرنده برای دریافت دانش بر رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده؛ پذیرندگی گیرنده برای اشتراک دانش بر رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده؛ رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده بر استفاده از دانش گیرنده؛ رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده بر تدریس نوآورانه؛ استفاده از دانش گیرنده بر تدریس نوآورانه و رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده با میانجی‌گری استفاده از دانش گیرنده بر تدریس نوآورانه معنی‌دار است. با توجه به ضرایب استاندارد مسیر، میزان تأثیر مستقیم رفتار اشتراک دانش ارائه‌دهنده بر تدریس نوآورانه 397/0؛ میزان تأثیر غیرمستقیم 126/0 و تأثیر کلی آن برابر 523/0 است. همچنین، استفاده از دانش گیرنده نیز به میزان 251/0 (1/25 درصد) تغییرات نوآوری در تدریس را به‌طور مستقیم تبیین می‌کند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه اهمیت دادوستد دانش و تدریس نوآورانه را تأیید کرد. سیاست‌گذاران نظام آموزش‌وپرورش کشور بایستی بدانند با توجه تغییر پارادایم از «نوآوری مبتنی بر کشف» به «نوآوری مبتنی بر یادگیری»؛ یکی از راه‌هایی مؤثر برای دست‌یابی به اهداف سند تحول بنیادین و ایجاد کیفیت و نوآوری در نظام آموزشی، ایجاد محیط‌های تعاملی برای خلق، اشتراک و استفاده از دانش کارکنان است. یکی از این محیط‌های تعاملی دوره‌های درس پژوهی است که می‌تواند رفتار نوآورانه کارکنان را بهبود بخشد. در واقع کارکنان به‌عنوان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانش، تسهیل‌گر فرایند مدیریت دانش هستند و نقش مهمی در فرآیندهای اصلی دانش، یعنی ایجاد، اشتراک‌گذاری و استفاده دارند. کارکنان سرمایه انسانی سازمان بوده و خالق سرمایه فکری آن هستند. ازاین‌رو، مدیران نه‌تنها باید کارکنان را به جمع‌آوری دانش موردنیاز برای نوآوری تشویق کنند؛ بلکه باید آن‌ها را تشویق کنند تا دانش را به دیگران نیز اهدا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between knowledge exchange and innovative teaching in Lesson Study in Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Ehsan Geraei 1
  • Rezvan Shiri 2
1 Lorestan University
2 Msc Student, Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Knowledge management is not a new issue or concept. For hundreds of years, family business owners have been passing on their knowledge to their children; Professional masters teach their profession to their students with enthusiasm and workers exchange ideas and knowledge at work. In fact, it can be said that the proposition "knowledge is power" has been changed to the proposition "sharing knowledge is power" for a long time. Based on this, the current research aims to investigate the exchange of knowledge among teachers participating in lesson study courses and its effect on innovative teaching in Khorramabad city.

Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlative in terms of data collection and structural equations type. The research population consists of 180 participants of lesson study courses in Khorramabad city in the academic year of 1401-1401, and 118 of them were randomly selected as the statistical sample of the study using the Karjesi and Morgan table. In order to survey respondents' opinions about knowledge exchange, the questionnaires used in Ouakouak et al.'s research (2021) were used, and Alizadeh's questionnaire (2008) was used to measure the variable of innovative teaching. Data analysis was done using SPSS and SmartPLS software.

Findings: The analysis of the respondents' demographic information showed that 95 (80.51%) of the respondents were women and 23 (19.41%) of the respondents were men. In terms of educational qualifications, 74 people (62.71%) had a bachelor's degree, 42 people (35.59%) had a master's degree, and 2 people (1.70%) had a doctorate degree. 65 people (55.09%) had less than 10 ten years of work experience, 26 people (22.03%) had 11 to 20 years of experience, and 27 people (22.88%) had more than 21 years of experience. The results of the structural equations of the research showed that the effect of the receiver's oppenness to receive knowledge on the provider's knowledge sharing behavior; Receiver's openness for knowledge sharing on the provider's knowledge sharing behavior; The provider's knowledge sharing behavior on the recipient's knowledge utilization; The provider's knowledge sharing behavior on innovative teaching; The receiver's knowledge utilization on innovative teaching and the provider's knowledge sharing behavior is significant with the mediation of the receiver's knowledge use on innovative teaching. Also, According to the standard coefficients of the path, the direct effect of the provider's knowledge sharing behavior on innovative teaching is 0.397; the amount of indirect effect is 0.126 and its total effect is equal to 0.523. Also, the use of the recipient's knowledge directly explains the changes in teaching innovation to the extent of 0.251 (25.1%).

Conclusion: The findings of this study confirmed the importance of knowledge exchange and innovative teaching. Policymakers of the country's education system should know that due to the paradigm shift from "discovery-based innovation" to "learning-based innovation"; one of the effective ways to achieve the goals of the fundamental transformation document and to create quality and innovation in the educational system is to create interactive environments for creating, sharing and using the knowledge of employees. One of these interactive environments is lesson study courses that can improve the innovative behavior of employees. In fact, employees, as producers and consumers of knowledge, facilitate the process of knowledge management and play an important role in the main processes of knowledge, i.e. creation, sharing and use. Employees are the human capital of the organization and the creator of its intellectual capital. Therefore, managers should not only encourage employees to gather the knowledge needed for innovation; rather, they should encourage them to donate knowledge to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education System
  • Knowledge Exchange
  • Knowledge Utilization
  • Innovative Teaching, Lesson Study, Khorramabad
CAPTCHA Image