بنیانی برای جستجوی حقیقت راهبرد ورای تعاریف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد نهادی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه رهبری و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ازآنجا که ارائه تعریفی جامع‌ و مانع از راهبرد، ناممکن است، و هریک از تعابیر گونه خاصی از دانستن را پیش می‌نهد که تنها به وجهی از منشور چندوجهی شناخت از این پدیده، با ماهیتی سوبژکتیو اشاره دارند، پژوهش حاضر درصدد است تا به بنیانی برای گذر از ظواهر و نیل به جوهره‌ها، که همانا حقیقت راهبرد به‌صورت بالذّات است، دست یابد.
روش: این پژوهش در چارچوب یک نگاه کل‌نگر بر روشی تحلیلی- سینتتیک (بنیان‌مدار) استوار است. اگرچه به‌کارگیری توأمان واقع‌گرایی استقرا‌ءگرایانه در تحلیل، و پیشینی‌انگاری ِقیاس‌گرایانه در سینتتیک، به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در پژوهش‌های علوم اجتماعی تلقی ‌می‌گردد، اما اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. با کاربست روش تحلیل، ضمن به چالش کشیدن منطق درونی مهم‌ترین تعاریف منتخب از اندیشمندان بنام در این حوزه به شیوه‌ای علّی در بازه زمانی 1938-2021 و شناخت اجزاء و عناصر شکل‌دهنده به آن‌ها، به طرحِ نقدها و اشکالات وارده بر آن‌ها با نگاهی فراسو و بیرونی پرداخته ‌شده است، تا مسیر برای برقراری پیوند میان اجزاء بر پایه اصول و بنیان‌ها، با روشی سینتتیک (بنیان‌مدار)، برای گذر از تناقضات ظاهری هموار گردد. این روش امکان گذر از حقیقت در معنای ظاهری و رسیدن به حقیقت در معنای بالذات آن را ممکن خواهد ساخت.
یافته‌ها: امکان ارائه مفهومی اصیل و کامل از پدیده‌‌ای نظیر راهبرد در چارچوب مفاهیم شکل‌دهنده به آن، ممکن نیست، چراکه دانش مبتنی بر تجربه (دانش پسینی) که در نتیجه مشاهده واقعیت‌های بیرونی است، نه‌تنها به دلیل تکیه اجزاء و عناصر آن بر عرف و تداعی، اقتضایی بوده و دربردارنده کمترین قطعیت است، بلکه هیچ‌گاه نمی‌توان با تجرید از تجربه، به جامعیتی دست ‌یافت که دارای مشخصه‌های کامل بودن و اصالت است. از این‌رو در کنار ملاحظات سه‌گانه مطرح ‌شده برای امکان‌پذیر ساختن رسیدن به حقیقت راهبرد به‌صورت بالذات، شامل توجه به محدوده تعاریف، توجه به بُعد فراحسی پدیده‌ها و توجه به اصول مسلّم ارائه‌ شده توسط کانت برای پی‌جویی حقیقت از مسیر فهم علمی، تنها راه، تکیه زدن بر اصول و بنیانی است که دارای وجوب مطلق بوده و به دلیل داشتن ماهیتی پیشینی، عبور از تناقضات دنیای واقعی را ممکن می‌سازد.
نتیجه‌گیری: هر پدیده از منظر تجربی ضرورتاً بایستی متکی بر جامعیتی باشد که آن جامعیت بتواند چراغ راه و هدایت‌گر تمام امور تجربی، چه در گذشته و چه در آینده، قرار گیرد. بدین ترتیب، بدیهی است که بسنده کردن به ظواهر و دیدگاه‌های سوبژکتیو برخاسته از آن برای نیل به حقیقتِ هر پدیده، نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه سدِّ راه تأملات عمیق در آن حوزه مطالعاتی قرار خواهد گرفت. از این‌رو، چنانچه در مطالعات علوم انسانی به‌ویژه مطالعات حوزه راهبرد، توجه به ریشه‌ها و منشأ پیدایش و تکوین پدیده‌ها و حقیقتِ آن‌ها به‌صورت بالذات با مبنا قرار دادن اصول پیشینی به‌عنوان راهنما و هدایت‌گر، اساس قرار گیرد، نه‌تنها دستیابی به جامعیتی فراذهنی از پدیده‌ (Idea) را ممکن خواهد ساخت، بلکه خلق اندیشه‌های بی‌بدیل و تجلّی ظرفیت‌های بالقوه وجود انسانی در اندیشه‌پردازی را ممکن کرده و یک گام به‌پیش نهادن در ساحت علم را محقق خواهد ساخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Ground for Seeking the Truth of Strategy Beyond Definitions

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Vahabi Abyaneh 1
  • Ali Mobini Dehkourdi 2
  • Mahmoud Motavaseli 3
  • Mojtaba Amiri 4
1 PhD. Student, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Institutional and Social Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran
4 Associate Professor, Department of Leadership and Human Resources, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Since it is impossible to provide a comprehensive definition, this hinders the strategy as each interpretation suggests a specific type of knowledge that only pertains to one facet of the multifaceted prism of knowledge of this phenomenon with a subjective nature. This research aims to delve beyond surface-level appearances and uncover the essence, which represents the true nature of the strategy.
Method: This research is based on an analytic-synthetic method within the framework of a holistic view. Although the simultaneous application of inductive realism in analytics and deductive apriorism in synthesis is considered an inevitable necessity in social science research, it has often been neglected. By using the method of analysis, we challenge the internal logic of the most significant definitions chosen by thinkers. In this field, specifically between 1938 and 2021, critiques and challenges have been addressed in a casual manner. These issues have been approached from an external perspective to establish connections between components using foundational principles. A synthetic method (foundation-oriented) has been employed to reconcile apparent contradictions. This method will make it possible to go beyond the truth in its apparent meaning and reach the truth itself.
Finding: The achievement in this scientific process shows that it is not possible to present an original and complete concept of a phenomenon such as strategy within the framework of the concepts that form it. This is because knowledge based on experience (a posteriori knowledge), which results from observing external realities, relies not only on components and elements but also on custom, association, contingency, and the least certainty. It is inconceivable to achieve a totality with the characteristics of completeness and originality solely through abstraction from experience. Therefore, in addition to the three considerations raised to uncover the truth of strategy itself, which include paying attention to the scope of definitions, the extra-sensory dimension of phenomena, and the certain principles presented by Kant to find truth through the path of... Scientific understanding relies solely on principles and foundations that are absolutely necessary. These principles, due to their a priori nature, enable us to resolve the contradictions present in the real world.
Conclusion: From an empirical standpoint, every practical phenomenon must necessarily rely on universality, which can serve as a beacon and guide for all experimental matters, both in the past and in the future. In this way, it is evident that being content with superficial appearances and subjective perspectives hinders the pursuit of truth regarding any phenomenon, impeding deep reflection in the field of study. Hence, in the study of humanities, particularly in the field of strategy, focusing on the origin of phenomena and their inherent truth by establishing A priori principles as a guide, will not only facilitate the realization of the essence of each phenomenon but also enable the generation of original ideas and the actualization of the potential capabilities of human thought, thereby advancing the scientific domain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Definitions
  • Truth of strategy
  • Apparent truth
  • Truth in itself
  • Analytic
  • Synthetic
حسن‌زاده، م. (1401). تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش. علوم و فنون مدیریت اطلاعات 8(3): 7-24.  https://doi.org/10.22091/stim.2023.2372
متوسلی، م. (1394). نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعه اقتصادی. توسعه کارآفرینی، 8(3):
413-431.  https://doi.org/10.22059/JED.2015.53200
متوسلی، م.، وهابی ابیانه، م. (1401). نهادگرایی: اقتصاد کنش جمعی؛ واقع‌گرایی اقتصادی مبتنی بر بنیان‌های حقوقی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
CAPTCHA Image