گسترش محتوای آموزشی برنامه درسی برونر با استفاده از مهارت های سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/stim.2023.8922.1904

چکیده

مقدمه: شناسایی، دسترسی  و ارزیابی  محتوای درسی همراه با مهارت استخراج، استدلال و استنتاج منجر به سازماندهی و نحوه صحیح ارائه مطالب در تدریس می شود. هدف از پژوهش حاضر، گسترش محتوای  آموزشی برنامه درسی برونر با استفاده از مهارت های سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی است.
روش: پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی  است و به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی با رویکرد جهت داراست. داده های موجود در پژوهش طی شش مرحله از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای و منابع دیگر در پایگاه های اطلاعاتی گردآوری شده است. معیار ارزیابی یافته های پژوهش حاضر، جهت تامین قابلیت اعتبار از روش استفاده متون و اسناد کتابخانه ای برای کشف بهتر ابعاد و جهت تامین قابلیت اعتماد از شرح مبسوط مراحل و تحلیل اطلاعات و جهت تامین اصل تاییدپذیری با حفظ مستندات مربوط به مراحل مختلف پژوهش و جهت تامین اصل قابلیت انتقال در زمان گزارش، نتایج تحقیق به طور دقیق و جز به جز ذکر شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که مهارت تشخیص نیازهای اطلاعاتی و مهارت توانایی تحلیل،  فراگیران را در پاسخ به سوال و سوال های غیر معمول در محتوا، توانمند می سازد. مهارت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و  مهارت توانایی استنباط، باعث تشویق  فراگیران به مسئله سازی  می شود، و  با  توجه به  مفاهیم  قبلی، درس را  شروع  می کنند. مهارت معیارهای نقد و ارزیابی منابع اطلاعاتی و مهارت استدلال استنتاجی برای ارائه مفهوم جدید به گونه ای برجسته و مشخص، محتوا را از ساده  به  پیچیده تبدیل می کند. مهارت استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی و مهارت استدلال استقرایی در درک مفهوم  برای  فراگیران از اصل کشف تشابه و تضاد، استفاده و  توسط محتوا  به حدس زدن  عملی تشویق می کند. مهارت رعایت  مبانی  قانونی و اخلاقی استفاده از اطلاعات و مهارت ارزشیابی، موجب  تهییج آگاهی در فراگیران شده و زمینه را برای فعال بودن، مشارکت و کار گروهی، خود راهبری و استقلال فراهم می سازد.
  نتیجه گیری: فراگیران در فرآیند یادگیری بر اساس موارد چهارده گانه تدوین محتوای آموزشی برنامه درسی برونر با مهارت های سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی، رابطه بیشتری بین اجزاء اطلاعاتی که در ذهن دارند برقرار می کنند و موجب درک بیشتر، یادگیری عمیق تر و دستیابی به مطالب و مفاهیم جدید می شوند. پیشنهاد می شود، تدوین محتوای آموزشی برنامه درسی برونر، با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی بسط و گسترش معنایی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Expanding of the Educational Content of Bruner's Curriculum by Using Information Literacy Skills and Critical Thinking

نویسنده [English]

  • Esmat Momeni
Faculty member
چکیده [English]

Abstract
Introduction and Purpose: Identifying, accessing and evaluating course content along with the skills of extracting, reasoning and inferring leads to the organization and presentation of materials in teaching. The purpose of the current research is to develop the educational content of Bruner's curriculum by using information literacy skills and critical thinking.
 Method: The current research is of the basic objective type and is based on qualitative comparative content analysis with a directional approach in which data has been collected through the study of library documents and other sources in databases in six stages. The criteria for evaluating the findings of this research is to ensure the reliability of the method of using library texts and documents to better discover the dimensions and to ensure the reliability of the detailed description of the stages and information analysis and to ensure the principle of verifiability by preserving the documents related to the different stages of the research and direction and ensuring the principle of transferability at the time of reporting, the research results are mentioned accurately and without exception.
Findings: The findings of the research showed that the skill of identifying information needs and the skill of analyzing ability empowers learners to answer questions and unusual questions in the content. The skill of obtaining the required information and the skill of inference ability encourage the learners to problematize by the content, and they start the lesson according to the previous concepts. The skill of critiquing and evaluating information sources and the skill of inferential reasoning to present the new concept in a prominent and specific way transforms the content from simple to complex. The skill of optimal use of information sources and the skill of inductive reasoning in understanding the concept for learners from the principle of discovering similarities and contrasts, use and encourage practical guessing by the content. The skill of complying with the legal and ethical principles of using information and the skill of evaluation, stimulates awareness in learners and provides the ground for activeness, participation and teamwork, self-direction and independence.
      Conclusion: Learners in the learning process based on the fourteen cases of compiling the educational content of Bruner's curriculum with the skills of information literacy and critical thinking, establish more relationships between the components of information in their minds, which leads to greater understanding, deeper learning and achieving content and concepts are new. It is suggested to develop the educational content of Bruner's curriculum by using critical thinking skills and information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum educational content development
  • Bruner'
  • s theory
  • critical thinking skills
  • information literacy skills
  • learning theory
CAPTCHA Image