بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: با توجه به افزایش فشار رقابتی و توسعه و پیشرفت فناوری، امروزه شرکت‌های تولیدی به صنعت 4.0 به عنوان یک موضوع اساسی و مهم در راستای بهبود عملکرد و حفظ و توسعه موقعیت رقابتی خود نگاه می‌‌کنند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش و عوامل اثرگذار بر آن در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی است.
روش‌‌: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه نحوه گردآوری داده‌‌ها، از نوع پیمایشی است. به منظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا 13عامل با مرور پیشینه پژوهش شناسایی شد. سپس با استفاده از تکنیک مدل‌‌سازی ساختاری تفسیری، نحوه ارتباط عوامل شناسایی شده تعیین گردیده و براساس آن مدل مفهومی این پژوهش ارائه شد. در ادامه با استفاده از رویکرد مدل‌‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌‌افزار Smart PLS برازش مدل مفهومی به دست آمده، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده‌‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. همچنین به منظور برازش مدل مفهومی شکل گرفته، پرسشنامه‌ای متشکل از 42 سوال با توجه به پیشینه پژوهش طراحی شده و در اختیار خبرگان، مدیران و کارکنان صنعت لوازم خانگی، به روش نمونه‌‌گیری در دسترس قرار گرفت. با توجه به استفاده از رویکرد مدل‌‌سازی معادلات ساختاری، حجم نمونه لازم در این پژوهش از رابطه q15<  n < q5 که در فرمول فوق q تعداد سوالات پرسش‌‌نامه و n اندازه نمونه می‌‌باشد، به دست آمد. با توجه به تعداد 42 سوال طراحی شده، 250 پرسشنامه توزیع گردید، که از این میان تعداد 217 پرسشنامه بازگشت داده شد.
یافته‌‌ها: نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، رهبری، نوآوری سازمانی، ساختار سازمانی، ظرفیت جذب، کارِ گروهی، منابع مالی، سازگاری سیستم‌‌های اطلاعاتی، انعطاف‌‌پذیری کارکنان، چشم‌‌انداز و استراتژی، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد، آموزش و فناوری‌‌های صنعت 4.0 به عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور شناسایی شده‌‌اند. همچنین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در هشت سطح قرار گرفته‌‌اند که فرهنگ سازمانی و رهبری، به عنوان متغیر‌‌های مهم و زیربنای مدل مفهومی به دست آمده، نقش اساسی در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی دارند. از سوی دیگر، متغیرهای منابع مالی در سطح هفتم، کار گروهی، ساختار سازمانی و آموزش در سطح ششم، ظرفیت جذب و چشم‌‌انداز و استراتژی در سطح پنجم، فناوری‌‌های صنعت 4.0 در سطح چهارم، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد در سطح سوم، انعطاف‌‌پذیری کارکنان در سطح دوم و نوآوری و سازگاری سیستم‌‌های اطلاعاتی در سطح اول قرار گرفته‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری: نتایج این مطالعه می‌‌تواند استقرار صنعت 4.0 را در صنایع لوازم خانگی کشور تسهیل کرده و مدیران صنایع لوازم خانگی را به استفاده موثرتر از مدیریت دانش در صنعت 4.0 ترغیب کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating How Knowledge Management Affects the Implementation of Industry 4.0 in the Home Appliance Industry of the Country

نویسندگان [English]

  • Mehran Ziaeian 1
  • Ali Morovati Sharif Abadi 2
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 3
  • Seyed Mahmood Zanjirchi 4
1 Ph.D., Department of Industrial Management (Production and Operations), Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Due to the increase in competitive pressure and the development and advancement of technology, manufacturing companies today consider Industry 4.0 a fundamental and crucial issue for enhancing performance, as well as for maintaining and improving their competitive position. The purpose of this research is to investigate how knowledge management and its influencing factors affect the implementation of Industry 4.0 in the home appliance industry.
Method: This research is applied in terms of purpose and utilizes a survey for data collection. In order to conduct the current research, 13 factors were initially identified by reviewing the research background. Using the interpretative structural modeling technique, the relationship between the identified factors was determined. Based on this analysis, the conceptual model of this research was presented. In the following study, the fit of the conceptual model was measured and investigated using the structural equation modeling approach and Smart PLS software. In this research, a questionnaire was used to collect data. In order to align with the developed conceptual model, a questionnaire comprising 42 questions was designed based on the research background. It was then distributed to experts, managers, and employees in the household appliances industry using a sampling method. According to the structural equation modeling approach, the required sample size in this research is determined by the relationship 5q<n<15q. In this formula, q represents the number of questionnaire questions, and n represents the sample size. According to the 42 designed questions, 250 questionnaires were distributed, out of which 217 were returned.
Findings: The results of this research showed that organizational culture, leadership, organizational innovation, organizational structure, absorption capacity, teamwork, financial resources, compatibility of information systems, flexibility of employees, vision and strategy, performance evaluation, and providing feedback. Education and Industry 4.0 technologies have been identified as effective factors in knowledge management for the implementation of Industry 4.0 in the home appliance industry of the country. The results of this research indicate that the factors influencing knowledge management in the implementation of Industry 4.0 are categorized into eight levels. Organizational culture and leadership are identified as crucial variables and form the basis of the conceptual model essential for establishing Industry 4.0 in the home appliance industry. The results of this research revealed that the variables of financial resources are at the seventh level, teamwork, organizational structure, and training at the sixth level, absorption capacity and vision and strategy at the fifth level, Industry 4.0 technologies at the fourth level, performance evaluation and providing feedback at the third level, flexibility of employees at the second level, and innovation and adaptability of information systems are placed at the first level.
Conclusion: The results of this study can facilitate the implementation of Industry 4.0 in the home appliance industries of the country and encourage home appliance industry managers to utilize knowledge management in Industry 4.0 more effectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Culture
  • Organizational Innovation
  • Leadership
  • Industry 4.0
  • Fourth industrial revolution
حسن‌‌زاده، م. (1400). مدیریت دانش تحولی: نسل جدید مدیریت دانش برای تسهیل‌‌گری تحول دیجیتال. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، شماره 4: 13-9. https://doi.org/10.22091/stim.2021.2041
کامرانی، ش.، کمالی، ا. (1397). گرایش به مصرف لوازم خانگی ایرانی/خارجی با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر آن. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد، شماره 1: 100-76.
نادری بنی، م.، ابراهیم‌زاده پزشکی، ر.، ابوالقاسمی، م.، مالکی‌نژاد، پ. (1396). طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: سازمان ورزش و جوانان استان یزد). پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(6): 139-127.
هومن، ح. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
هیبت‌‌اله‌‌پور، ز.، مهرعلیزاده، ی.، برکت، غ.، نصیری، م. (1398). ارائه الگوی استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های شیمیایی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهر اهواز. مطالعات برنامه‌‌ریزی آموزشی، 8(16): 202-177.  https://doi.org/10.22080/eps.2021.2833
هیبت‌‌اله‌‌پور، ز.، مهرعلیزاده، ی.، برکت، غ.، نصیری، م. (1399). استراتژی‌های آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های صنایع غذایی شهرک‌های صنعتی شهر اهواز. مدیریت بر آموزش سازمان‌‌ها، 9(1): 257-221.
CAPTCHA Image