بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده، اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجو دکتری مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

صنعت 4.0 و استقرار آن به یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش و عوامل اثرگذار بر آن در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی است. به منظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا 13عامل با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی شد. سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، نحوه ارتباط عوامل شناسایی شده تعیین شد. در ادامه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS برازش مدل مفهومی به دست آموده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‌ای حاوی 42 سؤال طراحی شده و به منظور تکمیل آن از 217 نفر از مدیران و کارکنان صنعت لوازم خانگی کشور نظرخواهی شد. یافته‌های حاصل از ساختار برازش شده در پژوهش نشان از ارائه ساختاری 8 سطحی دارد که در آن متغیر‌های رهبری و فرهنگ سازمانی به عنوان عوامل اصلی و آغازین استقرار صنعت 4.0 شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating how knowledge management affects the implementation of Industry 4.0 in the home appliance industry of the country

نویسندگان [English]

 • Ali Morovati Sharif abadi 1
 • Mehran Ziaeian 2
 • Seyed Haidar Mirfakhradini 3
 • Seyed Mahmood Zanjirchi 4
1 Associate Professor, Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
2 PhD student in Industrial Management (Production and Operations), Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
3 Professor, Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
4 Associate Professor, Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
چکیده [English]

Industry 4.0 and its implementation have become one of the main concerns of manufacturing companies. The purpose of this research is to investigate how knowledge management and its influencing factors affect the implementation of Industry 4.0 in the home appliance industry. In order to conduct the current research, 13 factors were identified using the research literature. Then, using the interpretative structural modeling technique, the relationship between the identified factors was determined. In the following, the fit of the obtained conceptual model was examined using the structural equation modeling approach and Smart PLS software. For this purpose, a questionnaire containing 42 questions was designed and in order to complete it, 217 managers and employees of the country's home appliance industry were asked for their opinions. The findings of the structure fitted in the research show the presence of an 8-level structure in which the variables of leadership and organizational culture have been identified as the main and initial factors for the implementation of Industry 4.0.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Knowledge Management"
 • Organizational Culture"
 • Industry 4.0"
 • Leadership"
 • , "
 • Fourth Industrial Revolution"
CAPTCHA Image