طراحی پلتفرم دیجیتالی‌سازی شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: پلتفرم‌ دیجیتالی‌ سازی با تغییر بافت استراتژیک، ساختار رقابتی و رفتار شرکت، عاملی جهت بهره‌ برداری از فرصت ‌ها و مبنای موفقیت و رقابت‌ پذیری شرکت‌ ها می‌ باشد. گسترش و شکل ‌گیری کسب‌وکار هایی مبتنی بر فناوری ‌های جدید، استفاده از بازار های بزرگ ‌تر و افزایش حجم معاملات در مقیاس جهانی نیز منجر به تغییرات سریع زنجیره ارزش از طریق فرایند دیجیتالی ‌سازی گردیده و وجود بستر تکنولوژیکی مشوقی برای ادامه حیات شرکت ‌ها در فضای رقابت جهانی می‌ باشد. هر چه شرکت‌ ها بتوانند به‌ سرعت خود را با فضای دیجیتال جدید تطابق دهند، در بازار های بین ‌المللی هم با ریسک‌ های کمتری مواجه خواهند شد و در محیطی مطمئن ‌تر به فعالیت خود ادامه خواهند داد. از آنجا که دگرگونی اقتصاد جهانی نیز فرصت ‌های زیادی را در اختیار شرکت‌ ها قرار داده و اکثر آن‌ ها نیازمند توسعه‌ و تغییر فرایندهای خود جهت انطباق سریع و مؤثر با تحولات هستند، پژوهش حاضر با هدف ارائه پلتفرم دیجیتالی‌ سازی شرکت ‌ها انجام شده و آن چه برای درک و اجرای دیجیتالی‌ سازی لازم است را به‌ صورت یکپارچه در کنار هم مورد مطالعه قرار داده است تا بتوان با شناخت آن‌ها، اجرا و پیاده ‌سازی این فرایند را تسهیل نمود.

روش: پژوهش کیفی حاضر با استفاده از روش فرا ترکیب تدوین شده است. جامعه پژوهش شامل پژوهش ‌های گذشته در زمینه دیجیتالی ‌سازی کسب‌وکار است. در این راستا، کلید واژه‌ های تخصصی پژوهش شامل تحول دیجیتال، پلتفرم دیجیتال، دیجیتالی ‌سازی و کسب‌وکار دیجیتال در پایگاه‌ های خارجی Emerald، ProQuest، Tylor & Francis، Science Direct و Wiley و پایگاه‌ های داخلی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور و بانک اطلاعات نشریات کشور در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی و 1380 تا 1400 جستجو شدند. نتیجه جستجو شامل 673 مطالعه بود. مطالعات طی چندین مرحله ارزیابی گردید و مقالات غیر مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش پژوهش از تحلیل کنار گذاشته شدند. جهت بررسی اعتبار مطالعات مورداستفاده و کیفیت روش پژوهش نیز از ابزار حیاتی «CASP» استفاده گردید و در نهایت 52 مطالعه به تحلیل نهایی راه یافت. برای فراترکیب ساندولسکی و باروسو روش 7 مرحله‌ای را معرفی می‌ کنند که در این پژوهش از این روش استفاده شده است.

یافته‌ ها: با توجه ‌به پژوهش‌ های انجام‌گرفته در این زمینه و استخراج 97 کد، یافته ‌ها نشان می ‌دهد 16 مفهوم در قالب 4 مقوله پلتفرم دیجیتالی ‌سازی شرکت‌ ها را تشکیل داده است. این پلتفرم از مؤلفه ‌های رقابت ‌پذیری مبتنی بر دیجیتالی ‌سازی، ظرفیت ‌سازی دیجیتالی، تسهیل‌ گران دیجیتالی ‌سازی و قابلیت‌های دیجیتالی تشکیل شده است و ماهیت رادیکال آن ناشی از این است که دیجیتالی‌سازی، تغییر مدل کسب‌وکار را به دنبال دارد.

نتیجه‌ گیری: با افزایش روز ‌افزون دیجیتالی ‌سازی در فعالیت ‌های اقتصادی و توسعه ابزار ها در ارائه خدمات بازاریابی و افزایش سهم بازار، عنصر رقابت چالشی جدی در شرکت‌ های فناوری محور شده است. جهت دستیابی به رهبری بازار و پیشرو شدن در بازار نیاز است که استراتژی ‌های شرکت با تغییرات تکنولوژیکی هم ‌راستا شود. پلتفرم دیجیتالی ‌سازی بستری جهت همسو نمودن استراتژی ‌ها با تغییرات است که سرعت تغییرات دیجیتال شرکت ‌ها را افزایش خواهد داد. در پژوهش حاضر مفاهیم مدیریت هزینه‌، افزایش کارایی نوآورانه، فشار شرکت ‌های رقیب، افزایش سهم بازار، رهبری مبتنی بر تحول دیجیتال، زیرساخت ‌های سازمانی، کانال ‌ها و شبکه‌های ارتباطی، بلوغ دیجیتال، پیوستن به رقابت جهانی و افزایش تعاملات بین ‌المللی، اثر بخشی سرمایه ‌گذاری، استاندارد سازی و اصلاح فرایند های کسب‌وکار، بهره‌ وری منابع انسانی، جستجوی روند های دیجیتال، ایجاد ذهنیت دیجیتال، تصمیم ‌گیری اثربخش و نوسازی استراتژیک دیجیتال این پلتفرم را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the digitization platform of information and communication technology companies

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Colabi 1
  • Fatemeh Sharaei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D student of Strategic Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The expansion and formation of businesses based on new technologies, use of larger markets, and increase in the volume of transactions on a global scale have led to rapid changes in the value chain through the digitization process. The existence of a technological platform provides an incentive for companies to survive in a global competitive environment. The faster companies can adapt to the new digital environment, the less risks they will face in international markets and the more secure they will continue to operate. A digitalization platform, by changing the strategic context, competitive structure, and behavior of the company, is a factor for exploiting opportunities and the basis of the success and competitiveness of companies. Since the transformation of the global economy has also provided many opportunities to companies and most of them need to develop and change their processes in order to quickly and effectively adapt to the changes, the current research was carried out with the aim of presenting the digitalization platform of companies and what is necessary to understand and implement digitalization. have been studied together in an integrated manner so that by knowing them, the implementation of this process can be facilitated.

Methods: This qualitative study was conducted using meta synthesis. In this regard, specialized research keywords including digital transformation, digital platform, digitization and digital business were searched in databases Emerald, ProQuest, Tylor & Francis, Science Direct, Wiley, SID, Noormags and Magiran in the period from 2000 to 2022. The search included 673 studies. Studies were evaluated in several stages, and unrelated articles in terms of title, abstract, content, and quality of the research method were excluded from the analysis. To check the validity of the used studies and the quality of the research method, the critical tool "CASP" was used, and 52 studies were included in the final analysis. Sandolski and Barroso introduced a 7-step method for metasynthesis, which was used in this research.

Results: According to the research conducted in this field and the extraction of 97 codes, the findings show that 16 concepts in four categories form the digitalization platform of companies, which were placed in four categories of competitiveness based on digitalization, digital capacity building, digitalization facilitators, and digitalization capabilities. Its radical nature is due to the fact that digitalization entails changing the business model. Digitalization is not just about technology, but also about how technology is used to create value and capabilities through the technology adoption process. It is necessary to explain that the speed of digitization of companies is not determined by the type of industry; rather, the maturity level of companies determines the speed.

Conclusions: According to the developments in recent years, the emergence of digital technologies and their use in the business world has been on the rise, and with the emergence and increasing importance of technology, the pressure on companies to align business strategies with technological changes has increased. Companies operating in various industries are carrying out several initiatives to discover and exploit their advantages, which include changing traditional business processes and organizational structure transformation. With digital transformation, organizations will change faster; As a result, the environment around organizations has become more unstable, uncertain, and complex than in the past, and the use of technology will be inevitable. The concepts of cost management, increasing innovative efficiency, pressure from competing companies, increasing market share, leadership based on digital transformation, organizational infrastructure, communication channels and networks, digital maturity, joining global competition and increasing international interactions, investment effectiveness, standardization and improvement of business processes, productivity of human resources, search for digital trends, creation of digital mentality, effective decision-making, and strategic renewal digital constitute the framework of the digitalization of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digitalization
  • Digital Transformation
  • Digital Business
  • Digital Platform
  • Organizational Changes
  • Technological Changes
CAPTCHA Image