چگونگی ارائه خدمات در راستای برندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران (مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیر اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: امروزه با توجه به رقابتی‌شدن فضای اطلاعات و اطلاع‌رسانی، ضرورت دارد کتابخانه‌ها به منظور همگامی با نیازهای اطلاعاتی کاربران بالقوه و بالفعل خود و پرهیز از واگذاری عرصه رقابت به دیگر بازیگران عرصه اطلاعات، در رویکردهای سنتی خود تجدیدنظر نمایند. در این میان، پی‌گیری و کاربست راهبردهای مبتنی بر بازاریابی و برندسازی اطلاعات در محیط کتابخانه می‌تواند به‌ عنوان راه‌کاری اثربخش در راستای رسیدن به جایگاه واقعی کتابخانه‌ها در نظر گرفته شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی خدمات مورد نیاز برای برند شدن در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران انجام شد.
روش: این پژوهش کاربردی و با روش تحلیل محتوای کیفی، به روش قیاسی یا جهت‌دار انجام شد. داده‌ها از طریق صاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌های هدف‌مند شامل 14 نفر از مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران گردآوری شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌های این پژوهش، 2 مفهوم اصلی خدمات تخصصی (دربرگیرندۀ خدمات اطلاعاتی، پژوهشی و علم‌سنجی، آموزشی) و خدمات عمومی (دربرگیرندۀ خدمات رفاهی ، سلامت عمومی کاربران، پشتیبانی و فرهنگی) با 7 مؤلفه و 33 کد فرعی در ارتباط با ارائه و تنوع خدمات در برندسازی کتابخانه‌های دانشگاهی پزشکی شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: ارائه خدمات تخصصی نوین و عمومی باکیفیت و مورد نیاز کاربران امروزی باعث می‌شود دیدگاه جامعه و کاربران نسبت به کتابخانه تغییر کرده و این ذی‌نفعان ادراک قوی‌تری از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی پیدا کنند. بنابراین، مدیران این مراکز اطلاع‌رسانی باید در ارائه خدمات در راستای برندسازی کتابخانه‌های تحت مدیریت خود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to Provide Services in Line with the Branding of Libraries and Medical Information Centers in Iran (Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Zahra Safaei 1
  • Reza Rajabali Beglou 2
  • Abdolrasool Khosravi 3
1 Ph.D., Director of Information, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
2 Assistant professor, Information Science and Knowledge, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc), Tehran, Iran
3 Associate Professor, Medical Library and Information Department, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Purpose: Today, due to the competitiveness of the information and information space, it is necessary for libraries to reconsider their traditional approaches to meet the information needs of their potential and actual users and to avoid competing with other information actors. In the meantime, pursuing and applying strategies based on information marketing and branding in the library environment can be considered an effective way to achieve the real position of libraries. Therefore, the present study was conducted to identify the services required for branding in Iranian libraries and medical information centers.
Methods: This is a qualitative study with the deductive approach conducted using semi-structured interviews with some managers in libraries and medical information centers. Purposeful sampling was employed to gather data.
Findings: Based on the findings of this study, the two main concepts of specialized services (including information services, research and scientometrics, and education) and public services (including welfare services, public health, support, and culture) with 7 components and 33
sub-codes related It was identified by providing and diversifying services in branding these libraries.
Conclusions: Providing modern and high-quality specialized services needed by today's users causes the view of the community and users towards the library to change and these stakeholders to have a stronger perception of libraries and information centers of medical universities. Therefore, the managers of these information centers should take the necessary measures in providing services to brand the libraries under their management.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Branding
  • Services
  • Libraries of Iran University of Medical Sciences
رحیم‌نیا، ف.، فاطمی، ز. (1389). تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل‌های 5 ستاره استان خراسان رضوی. در: کنفرانس بین‌المللی مدیریت برند.
سهلی، ف.، اسمعیلی گیوی، م. (1393). قابلیت‌های برندسازی مراکز خدمات اطلاعاتی و دانشی با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48(2): 201-241. DOI: 10.22059/jlib.2014.53026
سهلی، ف.، علیدوستی، س. (1393). مفهوم‌سازی برند کتابخانه ها بر پایۀ مرور نظام‌مند پژوهش‌ها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 27(1): 407-471.
شاهپوری، ص.، نوروزی، ع. (1396). برندسازی در کتابخانه‌های تخصصی. در: همایش کتابخانه‌های تخصصی: مسایل، رویکردها و فرصت‌ها. اهواز: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی.
صفایی، ز.، خسروی، ع.، رجبعلی بگلو، ر. (1399). پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،10(2): 184-207. DOI: 10.22067/infosci.2021.23984.0
CAPTCHA Image