بررسی میزان توجه به فراداده، در مجلات علمی پژوهشی بر اساس دستوالعملهای نویسندگان و فایلهای بارگذاری شده روی سایتهای مجلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: از مجلات انتظار می رود که برای نمایه سازی دقیق و سریع مقالات توسط موتورهای جستجو و پایگاه های علمی تلاش نمایند. فراداده ها بهترین راه حل می باشند. این پژوهش به بررسی کاربرد فراداده در مجلات علمی پرداخت.

روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش کمی به روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه پژوهش در داخل کشور50 مجله بین المللی در وزارت علوم بوده و در خارج از کشور مجلات سه ناشر بین‌المللی (اشپرینگر، الزویر، وایلی) مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه با 41 گویه در سه بخش برای فایلهای ورد ، پی‌دی‌اف و اچ‌تی‌ام‌ال تهیه و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ 74/0 تایید گردید.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از میان مجلات داخلی برای تهیه فایل ورد هیچ دستورالعملی در راهنمای نویسندگان بیان نشده و از میان ناشران خارجی تنها اشپرینگر به این موضوع توجه کرده است. در مورد فایل اچ‌تی‌ام‌ال هیچ یک از مجلات داخلی دارای فایل اچ‌تی‌ام‌ال نبودند اما ناشرهای خارجی به این موضوع توجه داشته و بر طبق استانداردهای فراداده ای عمل کرده اند.

نتیجه‌گیری: توجه به فراداده‌ها و بکاربردن آن در میان مجلات داخلی تقریبا صفر می‌باشد. لازم است جهت بهبود دسترسی به مقالات به این موضوع به صورت جدی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the level of attention to metadata in scientific research journals based on authors' instructions and files uploaded on journal sites

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • Fatemeh Hosseinizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 PhD. Candidate, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Journals are expected to strive for accurate and fast indexing of articles by search engines and scientific databases. Metadata is the best solution. This study investigated the application of metadata in journals.

Methodology: This research is applied in terms of purpose, in terms of quantitative method is descriptive-survey method. The research community in the country is 50 international journals in the Ministry of Science and abroad the journals of three international publishers (Springer, Elsevier, Wiley) were reviewed. A questionnaire with 41 items in three sections for Word, PDF and HTML files was prepared and its reliability was confirmed with Cronbach's alpha coefficient of 0.74.

Findings: The findings showed that among the domestic journals for preparing the Word file, no instructions were given in the authors' guide, and among the foreign publishers, only Springer paid attention to this issue. In the case of the Invoice file, none of the domestic journals had the Invoice file, but foreign publishers paid attention to this issue and acted in accordance with metadata standards.

Conclusion: Attention to metadata and its use among domestic journals is almost zero. It is necessary to pay serious attention to this issue in order to improve access to articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metadata
  • word file
  • pdf file
  • html file
  • indexing
  • data recovery
CAPTCHA Image