تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22091/stim.2021.6466.1511

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار اطلاعاتی در بحران در جامعه ایرانی با تأکید بر بحران‌های عمومی است.

روش‌شناسی: پژوهش از نوع کمی و با رویکرد ساخت ابزار طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر اهواز بودند که چهارصد و سیزده نفر در این پژوهش مشارکت داشتند. در این پژوهش از روش‌های ساخت پرسشنامه همچون روایی ظاهری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. به منظور بررسی همسانی درونی‌ آلفای کرونباخ به کار رفت.

یافته‌ها: شاخص نمره تأثیر برای روایی ظاهری همه گویه‌ها مقدار قابل قبول بیش از 5/1 را در بر داشت و برای شاخص روایی محتوایی مقیاس مقدار مطلوب 92/0 بدست آمد. در بارگزاری عاملی نیز همه عامل‌ها با میزان تبیین مناسبی در تحلیل عاملی تأیید شدند و آلفای کرونباخ برای همه عامل‌ها مقادیر قابل قبول 7/0 تا 9/0 بود.

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از چهار عامل اصلی اطلاع‌یابی، اشتراک‌گذاری اطلاعات، اعتبار رسانه و جهت گیری نبسبت به اطلاعات بحران در رفتار اطلاعاتی در بحران است. مقیاس طراحی شده به منظور بررسی رفتار اطلاعاتی جامعه ایرانی در مواقع بحرانهای عمومی را مناسب ارزیابی کرده و استفاده از آن را برای سنجش رفتار اطلاعاتی در هنگام بحران عمومی توصیه می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and validation of Crisis Information Behavior Scale

نویسندگان [English]

  • Mansoor Koohi Rostami 1
  • Mojtaba Jahnifar 2
2 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: the purpose of this study is to construct and validate a crisis information behavior questionnaire in Iranian society with an emphasis on public crises.

Methodology: This research is of mixed type (qualitative and quantitative) which has been designed with the tool making approach. The present study population was citizens of Ahvaz. Four hundred ten people participated in this study. Questionnaire construction methods such as apparent validity, content, and confirmatory factor analysis used to assess the validity of the structure. Cronbach's alpha also used to examine the internal consistency of the factors.

Findings: Impact score index for the apparent validity of all items contained an acceptable value of more than 1.5 and for the content validity index the optimal value scale was 0.92. In factor loading, all factors were confirmed with a good explanation in factor analysis and Cronbach's alpha for all factors was acceptable values of 0.7 to 0.9.

Discussion: The results indicate that there are four main factors of crisis information behavior. The scale designed to study the information behavior of the Iranian community in times of health crisis considered appropriate and recommends its use to measure information behavior during health crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information behavior
  • Crisis Information Behavior
  • Crisis Information seeking
  • Crisis Information Sharing
  • the credibility of media in crisis
CAPTCHA Image