شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعی پژوهش‌های آینده در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: مطالعه‌ی دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز

10.22091/stim.2022.7391.1656

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد شناسایی و تحلیل مهم‌ترین وقایع و رویدادهای احتمالی مؤثر بر روند موضوعی پژوهش‌‌های آینده در حوزه‌‌ی علم اطلاعات دانش‌‌شناسی است تا زمینه برای همگامی و رویارویی مؤثر با تحولات آینده فراهم شود.

روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های مرور منابع و دلفی انجام شده است. جامعه‌‌ی پژوهش شامل اساتید حوزه‌‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سطح بین‌‌المللی و ایران با دارا بودن سوابق مطالعاتی در زمینه‌‌ی آینده‌‌ی این رشته هستند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که 78 رویداد در آینده بر روند موضوعی پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی مؤثر خواهند بود. این رویدادها در 6 بُعد کلی شامل رویدادهای آموزش و یادگیری؛ علمی و پژوهشی؛ نوآورانه و فناورانه؛ اجتماعی و فرهنگی؛ سیاسی و قانونی؛ و اقتصادی و اشتغال‌‌زایی دسته‌‌بندی شدند. در میان رویدادهای آینده از دیدگاه متخصصان، رویدادهای نوآورانه و فناورانه بیش‌‌ترین تأثیرگذاری را بر تغییر روند موضوعات پژوهش‌‌ها در آینده خواهند داشت.

نتیجه‌گیری: فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه‌‌ی پویایی است که با سرعت نفوذ خود را در بیش‌‌تر حوزه‌‌های علمی از جمله علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی گسترش داده است. بدیهی است که تحولات ناشی از فناوری‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقش مهمی در محتوای پژوهش‌‌های آینده در این رشته داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying events affecting the subject trend of future research in knowledge and information science: Delphi study

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanadinezhad 1
  • farideh osareh 2
  • Mohammadreza Ghane 3
1 PhD candidate, Knowledge & Information science. Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, shahid chamran University of Ahwaz
3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, shiraz,
چکیده [English]

Objective: The present study seeks to identify and analyze the most important events and possible events affecting the thematic process of future research in the field of information science.

Method: The present study was conducted using resource review and Delphi methods. The research community is professors of knowledge and information science at the international and Iranian levels with study backgrounds in the field of the future of this field.

Findings: The research findings showed that 78 future events will affect the thematic process of knowledge and information science research. These events come in 6 general dimensions including teaching and learning events; Scientific and research; Innovative and technological; Social and cultural; Political and legal; And economic and employment were categorized. Among the future events, from the experts' point of view, innovative and technological events will have the greatest impact on changing the course of future research topics.

Conclusion: Information and communication technology is a dynamic field that has rapidly expanded its influence in most scientific fields, including knowledge and information science. It is obvious that developments due to information and communication technologies will play an important role in the content of future research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Events
  • Research Topics
  • knowledge and Information Science
  • Future developments
  • Subject trend
CAPTCHA Image