مطالعه رابطه نفوذ اجتماعی با بهره وری و کارایی در بین پژوهشگران حوزه مدیریت دانش از دیدگاه علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، داشنگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی و بهره‌وری و کارآیی در بین پژوهشگران حوزۀ مدیریت دانش با استفاده از داده‌های پایگاه وب آو ساینس است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع علم‌سنجی است که از فنون هم‌نویسندگی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی بهره گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه مقالات حوزۀ مدیریت دانش تشکیل می‌دهد که طی سال‌های 1900 تا 2018 در پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده‌اند و شامل 23258 رکورد از 37697 نویسنده است.

نتایج: طبق یافته های پژوهش، «چن وای» با داشتن 139 مقاله، بیشترین میزان بهره‌وری را دارد و از نظر کارایی «گاتزچاک» با دریافت 2398 استناد در رتبۀ اول قرار دارد. از نظر شاخص‌های نفوذ اجتماعی «وانگ وای» دارای ثبات و جایگاه بالاتری نسبت به دیگر نویسندگان این حوزه است و از این نظر از قدرتمندترین نویسندگان این حوزه به شمار می‌رود. شبکه اجتماعی پژوهشگران منسجم و پیوسته است.

نتیجه گیری: بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی (نمره مرکزیت‌ها)، کارآیی (تعداد استناد) و بهره‌وری (تعداد مقاله) نشان داد پژوهشگرانی که از نظر هم‌نویسندگی دارای نقش مرکزی‌تری هستند از بهره وری و کارآیی بهتری برخوردار هستند. یعنی، هر چه شخص نمره مرکزیت بالاتر داشته باشد، بهره وری و کارآیی او نیز افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Social Influence, Productivity and Performance amongst Researchers in the Field of Knowledge Management from a Scientometric Perspective

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Hazeri 1
  • Fatemeh Makkizadeh 2
  • Faramarz Soheili 3
  • Zakieh Zare Zardeini 1
2 Department of Information Science and Knowledge Studies, School of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
3 Payame Noor University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between social influence, productivity and performance amongst researchers in the field of knowledge management.

Methodology: This is a scientometric research that has used co-authorship and social network analysis techniques. The statistical population of the study consists of all articles in the field of knowledge management that have been indexed in Web of Science during 1900 to 2018 and includes 23258 records by 37,697 authors.

Results: According to the findings, "Chen Yi" with 139 articles, has the highest productivity and in terms of performance, "Gatzchak" with 2398 citations is in the first place. In terms of indicators of social influence, the results showed that "Wang Yi" has a higher stability and position than other authors in this field. The social network of researchers is coherent and consistent.

Conclusion: The study of the relationship between social influence (scores of centrality), performance (number of citations) and productivity (number of articles) showed that researchers who have a more central role in terms of co-authorship have also higher ranks in terms of research performance and productivity. That is, the higher the centrality score, the higher the productivity and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social influence
  • Research Productivity
  • Research Performance
  • Co-authorship
  • Social Network Analysis
  • Knowledge Management
CAPTCHA Image