تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22091/stim.2020.6084.1460

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع، توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه پژوهش تعداد 5000 هزار نفر از کارکنان 5 استان از شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور است. روش نمونه‌گیری پژوهش خوشه‌ای بوده که براساس فرمول کوکران 360 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که از تحلیل کیفی پژوهش بدست آمد که شامل هفت مؤلفه و 59 سؤال می‌باشد.
نتایج: نتیجه آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود همه مؤلفه‌های الگوی مدیریت دانش در بین کارکنان شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران، تفاوت وجود دارد و وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب در حد پایین‌تری ارزیابی ‌شده است. همچنین نتایج بار عاملی بزرگ‌تر از 6/0 بوده که در محدوده خوب و قابل‌ قبول قرار دارد و با توجه به اینکه اعداد معنی‌داری یا همان t-value بزرگ‌تر از 96/1 است، معنی‌دار بودن همه مؤلفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های کلان‌شهرها تأیید می‌گردد. بر این اساس، الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران، از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود در سازمان شهرداری‌ها از روش‌های جدید و خلاقانه برای انتقال دانش استفاده شود، توسعه خدمات الکترونیک در شهرداری‌ها صورت گیرد، کارکنان ترغیب شوند تا آموخته‌هایشان را به نیروی‌های جدید شهرداری انتقال دهند و کارکنان و مدیران از مزایای حاصل از پیاده‌سازی مدیریت دانش اطلاع یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a knowledge Management Model in the Metropolitan Municipalities of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mir Zamani 1
  • Zahra Abazari 2
  • Nadjla Hariri 3
  • Nosrat Riahinia 4
1 PhD. Student, Department of Information and Knowledge Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Information and Knowledge Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Information and Knowledge Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Information and Knowledge Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The study aims to develop a knowledge management model in Iran's metropolitan municipalities.
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive survey type. The research population is 5000 employees from 5 provinces from the metropolitan municipalities. Based on Cochran's formula, 360 people were selected by the cluster research sampling method. The research tool is a questionnaire obtained from qualitative research analysis that includes seven components and 59 questions.
Results: The one-sample t-test showed a difference between the desired situation and the current situation of all components of the knowledge management model among the employees of metropolitan municipalities in Iran. The current situation is rated lower than the desired situation. Also, the factor load is more significant than 0.6, which is in a good and acceptable range. Because the t-value is more significant than 1.96, the significance of all knowledge management components in metropolitan municipalities is confirmed. Furthermore, a model with seven components is presented to the country's municipalities.
Conclusion: It is suggested to use new and creative methods for knowledge transfer in the municipal organization, develop electronic services in municipalities, encourage employees to transfer their learning to new municipal forces, and employees and managers to benefit from the implementation of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Municipality
  • Metropolis
  • Application of Knowledge
ابتکاری، م.ح. (1396). میزان به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی: مورد مطالعه آموزش ‌و پرورش شهرستان رستم، استان فارس. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت وتوسعه، 3(1).
ای مکناب، د. (1390). مدیریت دانش در بخش دولتی: راهنمای نوآوری در دولت. ترجمه ن.م. یعقوبی، م. کاظمی و
م. جمالی پاقلعه. سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
حسینیان، ش.، فراهانی، ا. (۱۳۹۵). بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه شاخگی. دانش حسابرسی، 16(62)، 45-62.
خواجوی، ز.، ربیعی، ع. (۱۳۸۹). طراحی مدل پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی شهرداری تهران). پژوهش‌های مدیریت، 2(6)، ۱۷۵-۱۵۹.
خیری، م. (1397). پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان. در: چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
دانشفر، ی. (1392). تعیین عوامل مؤثر در بکارگیری استراتژی مدیریت دانش (مطالعه موردی: شهرداری چالوس). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
ربیعی مندجین، م.، رمضانی میمی، م. (1396) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطه‌ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران. مدیریت شهری و روستایی، ۱۶(۴۸)، ۱۸۷-۲۰۲.
زیاری، ک.ا.، مهدی، ع.، مهدیان بهنمیری، م. (1392). مدیریت شهری الکترونیک، گامی نوین در تحقق پایداری شهری، بررسی وضعیت شهرداری الکترونیکی در کلانشهرها (مطالعه موردی شهر قم). اقتصاد و مدیریت شهری، 3، 109-125.
عبدی، م.ر.، صفایی، س. (1393). ارائه الگویی برای ایجاد و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان امور مالیاتی کشور. پژوهشنامه مالیات، 21(69 )، 135-158.
عفیفی، ر. (1395). اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران. مطالعات مدیریت شهری، 7(23)، 78-91.
فلاح تفتی، ح.، حیدری کوشکنو، م.، الماسی سروستانی، ر. (1397). شناخت مؤلفه‌های شهروند هوشمند در محیط شهری با رویکرد یادگیری فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد). اقتصاد و مدیریت شهری، ۷(۲۵)، ۵۱-76.
قربانی‌زاده و.‌ا.، رودساز، ح.، شریف‌زاده، ف.، صادقی، م. (1398). تأثیر مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران. اقتصاد و مدیریت شهری، 7(26)، ۴۵-۵۸.
محمدی استانی، م.، شعبانی، ا.، رجایی‌پور، س. (1390). امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 33-44.
DOI: https://doi.org/10.22067/riis.v1i1.8149
میرمسعودی، س.پ.، منصوری ارمکی، ر. (1397). بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران. مطالعات مدیریت شهری، 10(34)، 45-60.
CAPTCHA Image