فراکافت راهبردی استفاده از فناوری بلاکچین جهت تسهیل فرایند تأیید هویت مشتریا سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد نظریه کنشگر- شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف: چالش مهمی که سازمان‌‌های بیمه‌‌ای مهمی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را درگیر کرده است، چالش تأیید هویت مشتریان یا [1]KYC می‌‌باشد. البته در این پژوهش، علاوه بر هویت شناسنامه‌‌ای مشتریان، با توجه به ماهیت وظیفه‌‌ای سازمان، صحّت داده‌‌های ورودی و خروجی به سازمان مد نظر است. هدف پژوهش حاضر تبیین اهمیت فرایند تأیید هویت مشتریان در سازمان و به طور ویژه سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده و در این راستا فناوری بلاکچین را به‌‌عنوان تسهیل‌کننده این فرایند معرفی می‌‌نماید.
روش: در این پژوهش کیفی که بر چارچوب نظریه کنشگر- شبکه بنا شده است؛ با روش نظام‌‌مند نظریه گراندد ئتوری، ادراک مصاحبه‌شوندگان پیرامون چگونگی، علل، راهبردها، زمینه و پیامدهای کاربست فناوری بلاکچین در سازمان تحلیل شد.
به دلیل محدودیت زمانی و مکانی پژوهش و به منظور ارتقاء سطح کیفی، سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان بیمه‌‌گر اجتماعی و یکی از سازمان‌‌های مهم کشور می‌‌باشد، به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. روش گردآوری داده در این پژوهش، روش مشاهده کامل و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه هدف شامل صاحب‌‌نظران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نخبگان و متخصصان حوزه بلاکچین می‌‌باشند. نمونه‌‌گیری به روش گلوله برفی بین 30 نفر از خبرگان تا اشباع نظری ادامه یافت.
یافته‌‌ها: در مسیر پیاده‌‌سازی فناوری بلاکچین در سازمان تأمین اجتماعی و جایگزین کردن آن با سیستم فعلی، عوامل مداخله‌‌گری مثل مدیریت، انطباق منابع انسانی، منابع مالی، کنش‌گران برون‌‌سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد که در مسیر کاربست فناوری، می‌‌بایست بسیار مورد توجه قرار گیرند.
نتیجه‌‌گیری: فناوری بلاکچین (به عنوان شبکه اصلی در رویکرد کنشگر- شبکه) با ویژگی‌‌های منحصر‌‌به‌‌فردی که دارد، می‌‌تواند شرایط مطلوبی جهت تأیید صحّت داده‌‌های ورودی و خروجی به سازمان، بویژه در زمینه فرایند احراز هویت مشتریان فراهم آورد. کنشگران برون‌‌سازمانی که خارج از حیطه کنترل سازمان می‌‌باشند، در پیشبرد این مسیر بسیار مؤثرند. استفاده از قراردادهای هوشمند (به عنوان اتصال‌‌دهنده در رویکرد کنشگر- شبکه) و جایگزینی با سیستم قراردادهای مورد استفاده کنونی سازمان، از کاربردهای مهم این فناوری می‌‌باشد. ویژگی‌‌های منحصربه‌‌فرد فناوری بلاکچین موجبات تغییرات مهمی در فرایند احراز هویت مشتریان سازمان خواهد شد، که این تغییرات اگرچه اغلب مثبت و در جهت کاهش ریسک تقلب، شفافیت جریان اطلاعات، کاهش تمرکز، افزایش سرعت ارائه خدمات و بوروکراسی‌‌زدایی است، اما سازمان را با چالش‌‌هایی نظیر نگرانی ایجاد یکپارچگی، هزینه استقرار، سخت بودن اصلاح اطلاعات ورودی و زمان‌‌بر بودن آموزش کاربران مواجه می‌‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Blockchain Technology to Facilitate the KYC for the Social Security Organization Costumers Based on Actor-Network Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Qolizadeh 1
  • MAhbubeh Esmaili 2
  • Mostfa Ebrahim pour 3
  • Mahmoud Moradi 3
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran.
2 Ph.D., Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Purpose: The most crucial challenge that important insurance organizations including the Social Security Organization face is the Know Your Customer (KYC) challenge. The present research emphasized the Know Your Customer process, besides, the accuracy of input and output data of the concerning organization considering the task-based nature of the organization. The present research described the importance of the KYC process in an organization, especially in the Social Security Organization in Iran. Therefore, it proposed Blockchain technology as a facilitator of this process.
Methods: This is qualitative research. It was carried out based on actor-network theory. Following the grounded theory, the perception of the interviewed participants was analyzed concerning the manner, causes, strategies, basis, and consequences of the application of Blockchain technology in an organization. Due to the temporal and spatial limitations of the research and to improve its qualitative value, the Social Security Organization, which is a social insurance company, was selected together with another important state organization as a case study. The data were collected through complete observation and semi-structured interviews. The target population included professional experts and the heads of the Social Security Organization plus experts in the field of Blockchain. The snowball sampling was continued to obtain adequate theoretical saturation (n=30 experts).
Findings: The process of implementing and replacing this technology with the current system encountered several intervening factors such as the management, adjustment of human resources, financial resources, extra-organizational actors, and organizational culture. These factors should be taken into considerable consideration in the process of application of the technology.
Conclusions: Blockchain technology (as the main network in the actor-network approach) enjoys unique features that can provide a desirable condition to verify the accuracy of the input and output data of the organization, especially in the field of the KYC process. The extra-organizational actors, which do not operate under the control of the organization, are quite effective when developing this approach. Utilizing smart contracts (as the actor-network theory connectors) and replacing them with the current contract systems used in organizations are among the important applications of this technology. The unique features of Blockchain technology can cause considerable changes in the process of KYC. These changes are often positive and carried out to reduce the risk of fraud, clarify the flaw of information, reduce the concentration, and increase the speed of rendering services and De-bureaucracy. However, they present the organization with challenges such as concerns for developing integrity, cost of establishment, the difficulty of modification of the input information, and the time-consuming nature of educating customers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Blockchain
  • Smart Contracts
  • Know Your Customer (KYC)
  • Iranian Social Security Organization
  • Actor-Network Theory (ANT)
ابراهیم‌‌پور، ح. (1385). مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان و مدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 4(3): 83-112.
استراوس، آ.، کوربین، ج. (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌‌ها و شیوه‌ها. ترجمه ب. محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افشار، ح.، حسینی، س.ش.، موحدی صفت، م.ر. (1399). ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران. امنیت ملی، 10(36): 307-348.
DOI: 10.29252/qjal.6.19.9
آقایی طوق، م.، ناصر، م. (1398). سازوکار و چالش‌های پیاده‌سازی بستر بلاک‌چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی. حقوق اداری، ۶(۱۹): ۹-۳۳.
بنی‌طالب دهکردی، ب.، رهنمای رودپشتی، ف.، نیکومرام، ه.، طالب‌نیا، ق. (1394). تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(16): 119-130.
دفیلیپی، پ.، رایت، آ. (1397). بلاکچین و قانون. ترجمه ح. حیدری و ی. زندی. تهران: نشر صفحه سفید.
رضوی، ف.، حیدری، ح.، رحیمی قاضی کلایه، ط. (1396). مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش. مطالعات منابع انسانی، 7(2): 189-220.
شریف‌‌زاده، م.، زمانی، غ.، کرمی، ع.، ایمان، م.ت.، خلیلی، د. (1391). رویکرد نظریه شبکه کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 228(2): 434-454.
فتحی‌‌نجفی، ط.، لطیف‌‌نژاد رودسری، ر. (1395). مشاهده در رویکرد گراندد تئوری. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5(2): 221-229.
قلجانی، ف.، نادری‌‌فرد، م.، گلی، ح. (1396). گلوله برفی، روشی هدفمند در نمونه‌گیری تحقیقات کیفی. گام‌‌های توسعه در آموزش پزشکی، 14(3): 171-179.
کهن‌‌کوش نژاد، ر.، پاک‌‌ذات، س.م. (1397). اقتصاد بلاکچین. تهران: انتشارات چالش.
لطیفی، ز.، امیرشکاری، ن. (1396). ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪKYC ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری. در: هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
محمد ابراهیم‌زاده، ص.، سرگلزایی، ش.، ایرانشاهی، ع. (۱۳۹۶). نظریه کنش‌گر شبکه به عنوان چارچوب تحلیلی برای پیش‌بینی پذیرش فناوری تاکسی‌متر در شهر اصفهان. در: کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر. تهران: دانشگاه اسوه؛ دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، ش.، قنبری، ن. (1399). ارائه مدلی برای احراز هویت توزیع شده در یک شبکه سلامت الکترونیک با استفاده از بلاکچین. انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی،۷(۴): ۴۱۳-۴۲۴.
CAPTCHA Image