علم‌سنجی و تجزیه‌‌و‌‌تحلیل روند پژوهش‌‌ها در حوزه انقلاب صنعتی چهارم و کیفیت0/4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد بررسی تغییرات صورت گرفته در انقلاب صنعتی چهارم، و در بخش تخصصی‌‌تر کیفیت 0/4، در سطح جهان و سازمان‌‌ها است. در واقع می‌‌توان گفت در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال بررسی این موضوع هستند که فناوری‌‌های هوشمند چه تاثیری در سطح جامعه و محصولات داشته و کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت چگونه به سمت هوشمندسازی حرکت کرده‌‌اند. همچنین چه کشورهایی در چه زمینه‌‌هایی با یکدیگر همکاری داشته و پژوهشگران و صنعتگران در کشورهای توسعه‌‌یافته تا چه اندازه توانسته‌‌اند با کمک فناوری‌‌های هوشمند، سطح خود را ارتقاء دهند.
روش: در این پژوهش از روش علم‌سنجی برای دستیابی به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است. در این راستا، ابتدا داده‌های مورد نیاز (مقلات، کتاب‌‌ها، دستنوشته‌ها، مقالات در حال چاپ، مقالات کنفرانسی و...) از پایگاه وب آو ساینس، بین سال‌های 2012 تا 2020، در حوزه صنعت0/4، فناوری‌های هوشمند، کیفیت 0/4 و مفاهیم مرتبط استخراج شد. تعداد این پژوهش‌ها 4926 مورد بود. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار سایت اسپیس استفاده شد. در این نرم‌افزار گره‌ها نشان‌دهنده نام نویسنده، مجله، کشور، کلمات کلیدی و... است و پیوندها استناد یا همبستگی بین گره‌ها را نشان می‌دهد. خروجی موردنظر از این نرم‌‌افزار، به‌صورت شکل‌ها و جدول‌‌ها ارائه گردید.
یافته‌ها: اگرچه کشورهای آلمان و آمریکا، اولین کشورهایی بودند که درپی هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های هوشمند در سیستم‌‌های تولیدی و کلیه بخش‌‌های کشور خود هستند، اما هم‌اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هند، این فناوری‌‌ها را بیشتر مورد استفاده قرار داده‌اند. انتظار می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک این کشور بتواند خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی در سطح بالایی قرار دهد. از سوی دیگر، با توجه به بررسی موضوعات داغ، در سال‌‌های اخیر توجه بیشتر پژوهشگران به سمت استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند در کاهش آلودگی محیط‌‌زیست از طریق کاهش استفاده از منابع طبیعی بوده است که این امر نشان‌دهنده توجه جهان به مسائل محیط‌‌زیستی است. همچنین یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد، که در سال‌‌های اخیر، تولید به سمت هوشمند شدن حرکت کرده است و کنترل کیفیت باید اتوماتیک و با کمک ربات‌ها انجام شود، این امر باید در سطحی گسترش یابد که بتوان تمامی بخش‌‌های سازمان را با کمک فناوری‌‌های هوشمند، بهبود بخشید، که دستیابی به این امر منجر به کیفیت هوشمند یا کیفیت 0/4 می‌‌شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، درپی تحولات صورت گرفته در انقلاب صنعتی چهارم، فناوری‌ها به طور کلی دستخوش تغییر شدند و فناوری‌هایی مانند سیستم‌های سایبر- فیزیکال، چاپ سه بُعدی، بلاکچین، داده‌های بزرگ و... فرایندهای تولید و ارائه خدمات را متحول ساخته‌‌اند. همچنین در سال‌‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته سعی کرده‌‌اند مفاهیم کیفیت0/4 را در بخش‌های مختلفی مانند رهبری، فرهنگ، تدوین استراتژی و... بکار گیرند و از فناوری‌های هوشمند، جهت کنترل کیفیت هوشمند سازمان استفاده نمایند. بنابراین، می‌توان افق دید پژوهش‌های آتی در حوزه صنعت0/4 و کیفیت0/4 را ورود به مباحثی مانند رهبری دیجیتال، فرهنگ دیجیتال، ساختار سازمانی دیجیتال و... در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientometrics and Analysis of the Research Trends in the Fourth Industrial Revolution Field and Quality 0.4

نویسندگان [English]

  • Zahra Khoshsepehr 1
  • Moslem AliMohammadlou 2
  • Ali Mohammadi 3
  • Habib-Allah Ranaei Kordshouli 2
1 PhD. Student in Industrial Management, Department of Management, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor, Department of Management, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to investigate the changes that have taken place in the Fourth Industrial Revolution, particularly in the field of quality 4.0, at a global level and within organizations. The researchers seek to explore the impact of intelligent technologies on society and products, as well as how advanced and developing countries have moved towards digitalization. Various specific topics related to Industry 4.0 and Quality 4.0 have received special attention in this study. Additionally, the research aims to examine the collaboration between countries in different areas and how researchers and industry professionals in developed countries have utilized intelligent technologies to enhance their capabilities.
Method: Scientometrics and data analysis methods were employed in this research to achieve the research objectives and answer the research questions. Data, including articles, books, dissertations, conference papers, and more, were extracted from the Web of Science database, specifically focusing on the years 2012 to 2020, in the fields of industry 4.0, intelligent technologies, quality 4.0, and related concepts. A total of 4,926 studies were included. The Space software was used for data analysis, where nodes represent author names, journals, countries, keywords, etc., and the links indicate citations or correlations between nodes. The desired outputs were presented in the form of figures and tables.
Findings: Although countries like Germany and the United States were among the first to pursue digitalization and the use of intelligent technologies in their production systems and all sectors of their countries, many developing countries, such as India, have increasingly embraced these technologies. It is expected that these countries will achieve significant technological advancements in the near future. Furthermore, recent studies have shown that researchers have focused more on the use of intelligent technologies to reduce environmental pollution by minimizing the use of natural resources. This demonstrates the global attention given to environmental issues. The findings also indicate a trend towards intelligent production and the necessity of automated quality control using robots. Such advancements should be widely implemented within organizations, leading to smart quality or quality 4.0.
Conclusion: Based on the results of this research, it is evident that the Fourth Industrial Revolution has brought significant changes to technologies in general, transforming production and service processes through technologies such as cyber-physical systems, 3D printing, blockchain, and big data. In recent years, many organizations in both developing and developed countries have sought to implement quality 4.0 concepts in various areas such as leadership, culture, and strategy development, utilizing intelligent technologies for smart quality control within their organizations. Therefore, future research in the fields of industry 4.0 and quality 4.0 may consider topics such as digital leadership, digital culture, digital organizational structure, and more.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Industry 4.0
  • Quality 4.0
  • Co-cited analysis
  • Cooperative relationship
  • Burst detection
Albers, A., Gladysz, B., Pinner, T., Butenko, V. & Stürmlinger, T. (2016). Procedure for defining the system of objectives in the initial phase of an industry 4.0 project focusing on intelligent quality control systems. Procedia Cirp, 52: 262-267.  
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.067.
Ardito, L., Petruzzelli, A.M., Panniello, U. & Garavelli, A.C. (2019). Towards Industry 4.0. Business Process Management Journal.25(2): 323-346.   
https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2017-0088.
Asif, M. (2020). Are QM models aligned with Industry 4.0? A perspective on current practices. Journal of Cleaner Production, 258: 120820. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120820.
Beier, G., Ullrich, A., Niehoff, S., Reißig, M. & Habich, M. (2020). Industry 4.0: How it is defined from a sociotechnical perspective and how much sustainability it includes–A literature review. Journal of cleaner production, 41: 120856. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120856.
Büchi, G., Cugno, M. & Castagnoli, R. (2020). Smart factory performance and Industry 4.0. Technological Forecasting and Social Change, 150: 119790.     
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119790.
Bueno, A.F., Godinho Filho, M. & Frank, A.G. (2020). Smart Production Planning and Control in the Industry 4.0 context: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, 149: 106774. https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106774.
Calabrese, A., Levialdi Ghiron, N. & Tiburzi, L. (2020). ‘Evolutions’ and ‘revolutions’ in manufacturers’ implementation of industry 4.0: a literature review, a multiple case study, and a conceptual framework. Production Planning & Control, 32(3): 1-15.      
https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1719715.
Chen, C., Dubin, R. & Kim, M.C. (2014). Emerging trends and new developments in regenerative medicine: a scientometric update (2000-2014). Expert Opin Biol Ther, 14: 1295–1317. https://doi.org/10.1517/14712598.2014.920813.
Chiarini, A. (2020). Industry 4.0, quality management and TQM world: A systematic literature review and a proposed agenda for further research. The TQM Journal: 32(4). 603-616. https://doi.org/10.1108/TQM-04-2020-0082.
Dalenogare, L.S., Benitez, G.B., Ayala, N.F. & Frank, A.G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal of Production Economics, 204: 383-394. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.019.
Durana, P., Kral, P., Stehel, V., Lazaroiu, G. & Sroka, W. (2019). Quality Culture of Manufacturing Enterprises: A possible way to adaptation to Industry 4.0. Social Sciences, 8(4): 124. https://doi.org/10.3390/socsci8040124.
Foidl, H. & Felderer, M. (2015). Research challenges of industry 4.0 for quality management. In: International conference on enterprise resource planning systems: 121-137.            
https://doi.org/10.1007/978-3-319-32799-0_10.
Frank, A.G., Dalenogare, L.S. & Ayala, N.F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210:
15-26. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004.
Freeman, L.C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. Sociometry, 40: 35–41.
Gattullo, M., Scurati, G.W., Fiorentino, M., Uva, A.E., Ferrise, F. & Bordegoni, M. (2019). Towards augmented reality manuals for industry 4.0: A methodology. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 56: 276-286. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2018.10.001.
Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, 252: 119869. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869.
Gunasekaran, A., Subramanian, N. & Ngai, W.T.E. (2019). Quality management in the 21st century enterprises: Research pathway towards Industry 4.0. International Journal of Production Economics. 207: 125-129. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.09.005.
Hermann, M., Pentek, T. & Otto, B. (2016). Design principles for industrie 4.0 scenarios. In: 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS): 3928-3937.        
https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488.
Herterich, M.M., Uebernickel, F. & Brenner, W. (2015). The impact of cyber-physical systems on industrial services in manufacturing. Procedia Cirp, 30: 323-328.     
https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.110
Javaid, M., Haleem, A., Singh, R.P. & Suman, R. (2021). Significance of Quality 4.0 towards comprehensive enhancement in manufacturing sector. Sensors International, 2: 100109. https://doi.org/10.1016/j.sintl.2021.100109.
Korner, M.E., Lambán, M.P., Albajez, J.A., Santolaria, J., Ng Corrales, L.D.C. & Royo, J. (2020). Systematic literature review: integration of additive manufacturing and industry 4.0. Metals, 10(8): 1061. https://doi.org/10.3390/met10081061
Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T. & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4): 239-242. https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4.
Lee, J., Bagheri, B. & Kao, H.A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing letters, 3: 18-23.         
https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001.
Liao, Y., Deschamps, F., Loures, E.D.F.R. & Ramos, L.F.P. (2017). Past, present and future of Industry 4.0-a systematic literature review and research agenda proposal. International journal of production research, 55(12): 3609-3629. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1308576.
Liu, C., Cao, S., Tse, W. & Xu, X. (2017). Augmented reality-assisted intelligent window for cyber-physical machine tools. Journal of Manufacturing Systems, 44: 280-286.              
https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2017.04.008.
Luo, X., Zhang, X., Zhang, L. & Huang, G. (2017). Visualization of Chinese CBM research: a scientometrics review. Sustain, 9: 980–991. https://doi.org/10.3390/su9060980.
Machado, C.G., Winroth, M.P. & Ribeiro da Silva, E.H.D. (2020). Sustainable manufacturing in Industry 4.0: an emerging research agenda. International Journal of Production Research, 58(5): 1462-1484. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1652777.
Napoleone, A., Macchi, M. & Pozzetti, A. (2020). A review on the characteristics of cyber-physical systems for the future smart factories. Journal of manufacturing systems, 54: 305-335.       
https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.01.007.
Nazarov, D. & Klarin, A. (2020). Taxonomy of Industry 4.0 research: Mapping scholarship and industry insights. Systems Research and Behavioral Science, 37(4): 535-556.            https://doi.org/10.1002/sres.2700.
Osterrieder, P., Budde, L. & Friedli, T. (2020). The smart factory as a key construct of industry 4.0: A systematic literature review. International Journal of Production Economics, 221: 107476. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.08.011.
Oztemel, E. & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. Journal of Intelligent Manufacturing, 31(1): 127-182.        
https://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8
Park, S., Seon Shin, W., Hyun Park, Y. & Lee, Y. (2017). Building a new culture for quality management in the era of the Fourth Industrial Revolution. Total Quality Management & Business Excellence, 28(9-10): 934-945. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1310703
Piscitelli, G., Ferazzoli, A., Petrillo, A., Cioffi, R., Parmentola, A. & Travaglioni, M. (2020). Circular economy models in the industry 4.0 era: a review of the last decade. Procedia Manufacturing, 42: 227-234. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.074.
Qin, J., Liu, Y. & Grosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for industry 4.0 and beyond. Procedia cirp, 52: 173-178. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005.
Radziwill, N.M. (2018). Quality 4.0: Let's Get Digital-The many ways the fourth industrial revolution is reshaping the way we think about quality. ArXiv preprint arXiv, 1810.07829. https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.07829
Rajput, S. & Singh, S.P. (2020). Industry 4.0 model for circular economy and cleaner production. Journal of Cleaner Production, 277: 123853. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123853.
Rosa, P., Sassanelli, C., Urbinati, A., Chiaroni, D. & Terzi, S. (2020). Assessing relations between Circular Economy and Industry 4.0: a systematic literature review. International Journal of Production Research, 58(6): 1662-1687. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1680896.
Sader, S., Husti, I. & Daróczi, M. (2019). Industry 4.0 as a Key Enabler Toward Successful Implementation of Total Quality Management Practices. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 27(2): 131-140. https://doi.org/10.3311/PPso.12675.
Sader, S., Husti, I. & Daroczi, M. (2021). A review of quality 4.0: definitions, features, technologies, applications, and challenges. Total Quality Management & Business Excellence, 33(10): 1-19. https://doi.org/10.1080/14783363.2021.1944082.
Sharma, R., Jabbour, C.J.C. & de Sousa Jabbour, A.B.L. (2020). Sustainable manufacturing and industry 4.0: what we know and what we don't. Journal of Enterprise Information Management, 34(1): 230-266. https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2020-0024.
Shi, Z., Xie, Y., Xue, W., Chen, Y., Fu, L. & Xu, X. (2020). Smart factory in Industry 4.0. Systems Research and Behavioral Science, 37(4): 607-617. https://doi.org/10.1002/sres.2704.
Shin, W.S., Dahlgaard, J.J., Dahlgaard-Park, S.M. & Kim, M.G. (2018). A Quality Scorecard for the era of Industry 4.0. Total Quality Management & Business Excellence, 29(9-10): 959-976. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1486536.
Sony, M. & Naik, S. (2020). Key ingredients for evaluating Industry 4.0 readiness for organizations: a literature review. Benchmarking: An International Journal, 27(7): 2213-2232. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2018-0284.
Szymańska, K. (2020). Organisational Culture in the Industry 4.0 Era: Introduction to Research. In: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. 6: 123-136. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30549-9_6
Vaidya, S., Ambad, P. & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0–a glimpse. Procedia Manufacturing, 20: 233-238. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034.
Villalba-Diez, J., Schmidt, D., Gevers, R., Ordieres-Meré, J., Buchwitz, M. & Wellbrock, W. (2019). Deep learning for industrial computer vision quality control in the printing industry 4.0. Sensors, 19(18): 3987. https://doi.org/10.3390/s19183987
Wang, J., Zhao, X., Guo, X. & Li, B. (2018). Analyzing the research subjects and hot topics of power system reliability through the Web of Science from 1991 to 2015. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82: 700-713. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.064
Xu, L.D. (2020). The contribution of systems science to Industry 4.0. Systems Research and Behavioral Science, 37(4): 618-631. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806.
Xu, L.D., Xu, E.L. & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8): 2941-2962.            
https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806.
Yang, L., He, L., Ma, Y., Wu, L. & Zhang, Z. (2019). Avisualized investigation on the intellectual structure and evolution of waste printed circuit board research during 2000–2016. Environ Sci Pollut Res, 26: 11336-11341. https://doi.org/10.1007/s11356-019-04590-8.
Závadská, Z. & Závadský, J. (2018). Quality managers and their future technological expectations related to Industry 4.0. Total quality management & business excellence, 31(7-8): 717-741. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1444474.
Zhang, Y., Li, C., Ji, X., Yun, C., Wang, M. & Luo, X. (2020). The knowledge domain and emerging trends in phytoremediation: a scientometric analysis with CiteSpace. Environmental Science and Pollution Research, 27: 1-22. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07646-2.
Zheng, T., Ardolino, M., Bacchetti, A. & Perona, M. (2020). The applications of Industry 4.0 technologies in manufacturing context: a systematic literature review. International Journal of Production Research, 59(6): 1-33. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1824085.
Zonnenshain, A. & Kenett, R.S. (2020). Quality 4.0—the challenging future of quality engineering. Quality Engineering, 1-13. https://doi.org/10.1080/08982112.2019.1706744.
CAPTCHA Image