بررسی روابط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و جو اخلاقی در میان کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کرمانشاه، ایران.

4 دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی معادله ساختاری روابط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و جو اخلاقی در میان کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه می‌‌باشد.
روش‌‌: روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه به تعداد 180 نفر بود. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران 122 نفر محاسبه گردید. جهت گردآوری داده‌‌ها از سه پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (1999)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌‌یر (1990) و پرسشنامه بازنگری شده جو اخلاقی ویکتور و کالن (1988) استفاده شده است. همچنین روش نمونه‏گیری، تصادفی طبقه‌‌ای است. جهت آزمون فرضیه‌‌ها و پیدا کردن روابط بین متغیر‌‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‏افزار لیزرل و آزمون‌‌های ضریب همبستگی، رگرسیون خطی ساده و آزمون سویل در نرم‌افزار اس.‌‌پی.‌‌اس.‌‌اس. استفاده شده است.
یافته‌‌ها: یافته‌‌ها نشان‌‌داد که بین رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی و درک آن‌‌ها از جو اخلاقی رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جو اخلاقی در بین کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه در سطح بیش از متوسط است.
همچنین هرچقدر کتابداران کتابخانه‌های عمومی از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند، نسبت به سازمان خود تعهد بیشتری خواهند داشت و باید مسئولین کتابخانه‌‌های عمومی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. تعهد سازمانی بالا باعث می‌‌شود تأثیر رضایت شغلی بر جو اخلاقی بیشتر شود. در نهایت، تعهد سازمانی بر رابطه بین رضایت شغلی و جو سازمانی تأثیرگذار است و باعث می‌‌شود که رابطه بین این دو متغیر تقویت شود.
نتیجه‌‌گیری: جو اخلاقی و شناخت ارزش‌‌های اخلاقی در سازمان منجر به رفتارهای اخلاقی می‌‌شود. همچنین جو اخلاقی در دریافت پاداش‌‌ها و مزایای سازمانی، اجرای رویه‌‌ها و تصمیمات سازمانی، برخوردها و تعاملات، نقش اساسی دارد. کارکنانی که رضایت بالا و تعهد در سازمان پیدا کنند، درک آن‌‌ها از جو اخلاقی در سازمان افزایش می‌‌یابد. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار بود و تمامی مسیرها )فرضیه‌ها) با اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج نشان داد، در صورتی که کتابداران رضایت شغلی داشته باشند، می‌‌توانند در کتابخانه درک مثبتی از جو اخلاقی داشته، و مدت بیشتری را در آن بگذرانند و تعهد بالایی را نسبت به انجام وظایف خود بروز دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationships between Job Satisfaction with Organizational Commitment, and Ethical Climate among Public Librarians of Kermanshah Province using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Vajiha Naseri 3
  • Sara Bahrami nia 4
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.A., Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah, Iran
4 PhD., Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aims to determine the structural equation pattern of relationships between job satisfaction with organizational commitment and ethical climate among librarians of public libraries in Kermanshah province.
Methods: The research method is the type of correlation studies and the modeling of structural equations. The statistical population of this study included all 180 public librarians of Kermanshah province. Using stratified random sampling, 122 people were selected as the sample size based
on the Cochran formula. Spector's Job Satisfaction Questionnaire (1999), Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire (1990), and the revised Victor and Cullen's Questionnaire (1988) were used. To test the hypotheses, structural equation modeling and correlation coefficient tests, simple linear regression, and the Seville test were used with SPSS software.
Findings: The findings showed that there is a significant relationship between the job satisfaction of public library librarians and their understanding of the ethical climate. The state of job satisfaction, organizational commitment and ethical climate is more than average at the public libraries in Kermanshah province.
Also, the more job satisfaction librarians of public libraries have, the more commitment they will have to their organization, and public library officials should pay more attention to this issue. High organizational commitment increases the effect of job satisfaction on ethical climate. Finally, organizational commitment has an effect on the relationship between job satisfaction and organizational climate and makes the relationship between these two variables stronger.
Conclusions: Ethical climate and recognition of ethical values in the organization lead to ethical behaviors. Furthermore, ethical climate plays a fundamental role in receiving organizational rewards and benefits, implementing organizational procedures and decisions, dealings, and interactions. Employees who find high satisfaction and commitment in the organization, their understanding of the ethical climate in the organization increases. The results of the structural equation analysis test on the proposed research model showed that the model had a good and acceptable fit and all paths (hypotheses) were confirmed with high confidence. The results showed that if the librarians have job satisfaction, they can have a positive understanding of the ethical climate in the library, spend more time there and show a high commitment to performing their duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Job Satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Ethical Climate
  • Public Library Librarians
  • Kermanshah province
افشانی، ع.، توکلی‌‌زاده راوری، م.، سهیلی، ف.، جنتی‌‌فر، ا. (1395). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان یزد. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 23(18): 144-121.
DOI: 10.22055/slis.2017.11651
جعفرزاده، م. (1384). بررسی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش فرآورده‌های نفتی و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیتی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
راد، ا.، اخگری، م. (1394). بررسی رابطه میان جو سازمانیِ کتابخانه و رضایت شغلی کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 18(3): 52-21.
رئوفی، م. (1393). مدیریت و آموزش عمومی. مشهد: انتشارات روان مهر، چاپ دوم.
زکی، م. ع. (1383). بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستان‌‌های شهر اصفهان. علوم انسانی، 13(51): 74-47.
شاکری‌‌نیا، ا. (1391). رابطه جو اخلاقی و حمایت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در پرستاران بیمارستان‌‌های دولتی شهر رشت. بیمارستان، ۱۱(۱): ۲۸-۱۹.
شیرازی، ع.، احمدی‌‌زهرانی، م. (1393). رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(4): 64-41.
فرهادپور، م.، پوستی‌‌زاده، ن.، فروتن، ف. (1397). بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان خوزستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 13(2).
DOI: 10.22055/slis.2018.23509.1390
قلاوندی، ح.، مرادی، ز. (1394). تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 10(2): 71-63.
کورمن، آ. (1381). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه ح. شکرکن. تهران: انتشارات رشد.
کبریایی، ع.، باغبانیان، ع.، کیخایی، ر. (1392). مطالعه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)، 3(1): 59-51.
نادی، م.، حاذقی، ف. (1390). الگویابی معادله‌ ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیّت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(5): 708-700.
نجفی، م.، کریمی، م.، قهرمانی‌فر، ع.، رضوانی، م. (1389). بررسی رابطۀ بین ابعاد جو اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره‌‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 5(2): 22-1.
CAPTCHA Image