بررسی روابط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و جو اخلاقی در میان کتابداران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابدار کتابخانه عمومی

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین الگوی معادله ساختاری روابط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و جو اخلاقی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه می‌باشد.

روش‌: روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه بود. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر و پرسشنامه بازنگری شده جو اخلاقی ویکتور و کالن استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها وپیدا کردن روابط بین متغیر‌ها ازمدلسازی معادلات ساختاری درنرم‏افزار لیزرل و آزمون‌های ضریب همبستگی، رگرسیون خطی ساده و آزمون سویل در نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین متغیر رضایت شغلی و جو اخلاقی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی هرچقدر رضایت شغلی کارکنان بالاتر باشد، میزان درک آن‌ها از جو اخلاقی بیشتر می‌شود. همچنین بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هرچقدر کتابداران کتابخانه‌های عمومی از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند نسبت به سازمان خود تعهد بیشتری خواهند داشت. در نهایت، تعهد سازمانی بر رابطه بین رضایت شغلی و جو سازمانی تأثیرگذار است و باعث می-شود که رابطه بین این دو متغیر تقویت شود.

نتیجه‌گیری: کارکنانی که رضایت بالا و تعهد در سازمان پیدا کنند، درک آن‌ها از جو اخلاقی در سازمان افزایش می‌یابد. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان‌داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار بود و تمامی مسیرها (فرضیه ها) با اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between job satisfaction with organizational commitment and ethical atmosphere among librarians using structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Vajiha Naseri 3
  • sara bahrami nia 4
2 payame Noor University
3 public librarian
4 Department of Information Science and Dentistry of Razi University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between job satisfaction with organizational commitment and ethical climate among librarians in public libraries of Kermanshah province.

Method: The research method is descriptive correlational. The statistical population includes all public librarians of Kermanshah province with 180 librarians. Using stratified random sampling, 122 person was selected as sample size. To collect data, Spector's(1999) job satisfaction questionnaires, Allen & Meyer(1990) organizational commitment questionnaire and Viktor and Cullen(1993) ethical climate questionnaire were used. Structural equation modeling and correlation coefficient tests, simple linear regression and Seville test were used with SPSS software.

Findings: Findings showed the status of job satisfaction,, organizational commitment and ethical atmosphere among public libraries is in above average. Also,, the more public librarians have a high degree of job satisfaction, they will be more committed to their organization. Ultimately, organizational commitment affects the relationship between job satisfaction and ethical climate, which makes it possible to strengthen the relationship between both variables.

Conclusion: Ethical climate and recognition of ethical values in an organization leads to ethical behaviors. Also, ethical climate plays an important role in obtaining organizational rewards and benefits, implementing organizational procedures and decisions, encounters and interactions. Employees who have high satisfaction and commitment in organization, their understanding of the ethical climate of the organization will be increased. The results of structural equation analysis on the proposed model showed that the model had good and acceptable fitness and all the paths (hypotheses) were confirmed with high confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Ethical Climate
  • Public Library Librarians
  • Kermanshah province
CAPTCHA Image