ارائه مدل تعیین آمادگی دیجیتالی سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

آمادگی دیجیتالی ابزاری ارزیابی به‌روز بودن سازمان، مبتنی بر اهداف است. این ابزار ساختاری برای مدیریت کسب و کار و چارچوبی مرجع برای اهداف تحول دیجیتالی می‌باشد. در این راستا نخستین اقدام اساسی برای تعیین مدل و سنجش آمادگی دیجیتالی سازمان، شناسایی معیارهایی است که با ساختار و فرهنگ حاکم بر آن سازمان متناسب باشند؛ که در این پژوهش در چارچوب مطالعه موردی به آن پرداخته‌ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد پژوهش کیفی و کمی است. بدین منظور با مرور پیشینه 39 معیار اولیه در چارچوب 5 عامل اصلی، شناسایی شدند. سپس 15 معیار موثر با استفاده از روش دلفی فازی توسط خبرگان مشخص گردید. با نظرخواهی از خبرگان و روش‌های سلسله‌مراتبی فازی، دیمتل فازی و سطح بلوغ، به ترتیب وزن معیارها، میزان اثرگذاری معیارها جهت ارائه مدل و همچنین سطح آمادگی دیجیتالی دانشگاه تعیین شد. نتایج نشان داد که معیار حمایت مدیریت عالی از پروژه‌های دیجیتال‌سازی از بالاترین وزن برخوردار است. با استفاده از دیمتل فازی میزان اثرگذاری معیارها تعیین، و مدل جامع علت و معلولی پژوهش ترسیم گردید و در نهایت، وضعیت آمادگی دیجیتالی سازمان ارزیابی گردید. نتایج حاکی از این است که معیار آمادگی مدیریتی در این دانشگاه از وضعیت مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Organizational Digital Readiness (Case Study: Imam Khomeini International University)

نویسندگان [English]

  • Bahare Azizi 1
  • Mahdi Nasrollahi 2
  • Amir Yousefli 3
1 Master of Industrial Management, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Imam Khomeini International University
3 Department of Industrial Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Digital readiness is a structured business management tool and a reference framework for digital transformation goals. In this regard, the first basic action to determine the model and measure the digital readiness is to identify criteria that are appropriate to the structure and culture of the organization; in this research, it has been studied in the framework of a case study. The type of research was applied research and its approach was qualitative and quantitative research. Using literature review, 39 criteria within the framework of 5 main factors were identified. Then 15 important criteria were identified by experts using the fuzzy Delphi method. Then, using the opinions of experts and FAHP, FDEMATEL and maturity level, the weight of the criteria, the effectiveness of the criteria for model presentation, and the digital readiness level of the university were determined, respectively. The results of FAHP showed that top management support for digitalization projects has the highest weight. Using the results of FDEMATEL, the effectiveness of the criteria was determined, and the cause-and-effect model was drawn. Finally, the status of the digital readiness of the organization was evaluated. The results indicate that managerial readiness in this university is in a good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Readiness
  • public Organizations
  • Imam Khomeini International University
  • Decision making
  • Maturity level
CAPTCHA Image