ارائه مدل تعیین آمادگی دیجیتالی سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: آمادگی دیجیتالی ابزار ارزیابی به‌روز بودن سازمان، مبتنی بر اهداف است. این ابزار ساختاری برای مدیریت کسب‌وکار و چارچوبی مرجع برای اهداف تحول دیجیتالی می‌باشد. نخستین اقدام اساسی برای تعیین مدل و سنجش آمادگی دیجیتالی سازمان، شناسایی معیارهایی است که با ساختار و فرهنگ حاکم بر آن سازمان متناسب باشند، در این راستا، در پژوهش حاضر در چارچوب مطالعه موردی به این موضوع پرداخته شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد پژوهش کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، با مرور پیشینه، معیارهای اولیه موثر بر آمادگی دیجیتالی شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش دلفی فازی توسط خبرگان مشخصی غربال گردیدند. در بخش کمّی با پژوهشی پیمایشی، و با نظرخواهی از خبرگان و روش‌های سلسله‌مراتبی فازی، دیمتل فازی و سطح بلوغ، به توصیف و تفسیر روابط موجود بین معیارها و عوامل تأثیرگذار پرداخته شد و وزن معیارها، میزان اثرگذاری معیارها جهت ارائه مدل و همچنین سطح آمادگی دیجیتالی دانشگاه تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران
و کارشناسان ارشد با تجربه و آگاه در بخش فناوری اطلاعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین به تعداد 12 نفر
بود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 15 معیار در چارچوب 5 عامل اصلی بر آمادگی دیجیتالی سازمان در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین موثر هستند. این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه‌بندی شدند و در نهایت یک مدل آمادگی دیجیتالی برای دانشگاه ایجاد شد. سپس سطح آمادگی دیجیتالی تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: معیار حمایت مدیریت عالی از پروژه‌های دیجیتال‌سازی از بالاترین وزن برخوردار است. با استفاده از دیمتل فازی مدل جامع علت و معلولی پژوهش ترسیم گردید. معیار آمادگی مدیریتی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما معیار آمادگی زیرساخت‌های فنی در این دانشگاه وضعیت مناسبی
ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Digital Readiness in Public Organizations (Case Study: Imam Khomeini International University)

نویسندگان [English]

  • Bahare Azizi 1
  • Mahdi Nasrollahi 2
  • Amir Yousefli 3
1 Master's degree, Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Digital readiness is a tool for evaluating an organization’s up-to-date status based on its goals. It serves as a structural tool for business management and acts as a reference framework for digital transformation objectives. The first step to determining the model and measuring an organization’s digital readiness is to identify the criteria specific to the structure and culture governing that organization.
Method: This research employed both qualitative and quantitative approaches. In the qualitative part, a background review identified the primary criteria influencing digital readiness, which were then screened by experts using the fuzzy Delphi method. In the quantitative part, a survey of expert opinions and fuzzy hierarchical methods, fuzzy DIMATEL, and maturity level revealed existing relationships between the criteria and influential factors. The criteria’s weight, the degree of effectiveness of the criteria in presenting the model, and the digital readiness level of the university were assessed. The research population consisted of 12 managers and senior experts with experience and knowledge in the information technology department of Imam Khomeini International University in Qazvin.
Findings: The results revealed that 15 criteria, grouped into five main factors, impact the organization’s digital readiness at Imam Khomeini International University. These criteria were ranked using the fuzzy hierarchical analysis method, resulting in a digital readiness model for the university. The level of digital readiness was then determined.
Conclusion: The criterion of top-management support for digitization projects carries the most significant weight. A comprehensive cause-and-effect model was drawn using Fuzzy DIMATEL. The managerial readiness standard at Imam Khomeini International University in Qazvin is in good condition; however, the technical infrastructure readiness is not satisfactory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Readiness
  • Public Organizations
  • Imam Khomeini International University
  • Decision making
  • Maturity level
اشرفی، س.؛ عبدالهی، ب. (1396). بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. نامه آموزش عالی، 10(39): 115-135.
باقری‌نژاد، ج.، ستاری، ه‍. (1391). مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 1(2): 1-23.
حنفی‌زاده، پ.، نورافروز، ع.ح. (1396). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 4(13): 107-140.
رادمنش، س.، توکلی، ا.، شجری، م. (1390). عارضه‌یابی فرآیندهای فناوری اطلاعات با استفاده از مدل مرجع COBIT (مطالعه موردی: شرکت گاز پارس جنوبی). در: تهران: نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
سپهری، ف.، شیخ الاسلامی کندلوسی، ن. (1396). ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی با رویکرد سیستمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان. در: تهران: دهمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم فناوری.
طبرسا، غ.ع.، حقیقی، م.ع.، المسوری، خ. (1395). بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 7(2): 77-104.
عظیمی، ک. (1395). بررسی تاثیر آمادگی الکترونیک بر عملکرد سازمانی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری. در: تهران: چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی مدیریت و حسابداری.
مهدی‌زاده، ح.، جهانپور، ط.، معتمدی‌نیا، ز. (1396). ارزیابی میزان آمادگی مدیران و کارشناسان تعاونی‌های روستایی و کشاورزی استان ایلام برای استقرار نظام تجارت الکترونیک. تعاون و کشاورزی، 6(23): 53-74.
نادری درشوری، و، سهیلی، ح.ر. (1395). نقش حمایت مدیران ارشد سازمان و چشم‌انداز سازمان در ارزیابی آمادگی سازمان‌های دولتی برای استقرار سامانه‌های جامع و یکپارچه مبتنی بر فناوری اطلاعات. قم: کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی.
نجاری، ر.؛ آهنگری، ج. (1395). طراحی و تبیین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور. پژوهشنامه مالیات، 30(24): 107-136.
نوری، ر.، امام‌ویردی، م. (1394). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن در سازمان‌های خدماتی ایران با استفاده از روش تئوری سازی داده‌بنیاد. مهندسی تصمیم، ۱(۳): ۸۶-۶۱.
هزاردستان، ب.؛ گنجی، ف. (1397). ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی). در: تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی حسابداری و مدیریت.
 
CAPTCHA Image