ارائه الگوی عامل هوشمند هوش مصنوعی پایش پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان کیف وکفش دربستربلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی ،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی ،امارات متحده عربی.

2 استادیارگروه تخصصی مدیریت بازرگانی ،واحدفیروزاباد،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزاباد،ایران.

3 دانشیارگروه تخصصی مدیریت بازرگانی ،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

4 استادیارگروه تخصصی مدیریت بازرگانی ،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

هدف : عامل هوشمند هوش مصنوعی پاسخ رفتاری مصرف‌کننده سیستمی است که بر اساس دانش و تجربیات اکتسابی با شناخت نوع سبک غالب رفتاری مصرف کننده، ضمن شناسایی ناهنجاری‌های رفتاری به بررسی و تحلیل مدل‌های مختلف رفتاری کاذب وابعادپاسخ های رفتاری مصرف کنندگان در مراحل واکنش، مقابله و سازگاری می‌پردازد و قادر است تا به صورت هوشمندانه تصمیم .هدف ازاین پژوهش ارائه الگوی سیستم عامل هوشمند هوش مصنوعی پایش پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان شرکت دربستربلاکچین بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است . بدین جهت از دو روش مرورنظام مند و داده بنیاد به صورت ترکیبی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها درروش مرور نظام مند مطالعات کتابخانه‌ای و در روش داده بنیاد مصاحبه نیمه ســاختاریافته با خبرگان بــود.

نتایج: ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند عوامل علی وپدیده مرکزی الگو شناسایی گردید. باتوجه به اینکه ادبیات وپیشینه پژوهش جهت تکمیل الگوی پارادایمی، از غنای لازم برخوردار نبود درادامه تحقیق برای شناسایی عوامل مداخله گر، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها از تئوری داده بنیاد استفاده گردید.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی باعنوان ارائه الگوی سیستم عامل هوشمند هوش مصنوعی پایش پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان شرکت دربستربلاکچین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of an artificial intelligence intelligent operating for monitoring consumers' behavioral responses Bags and shoes on the blockchain platform

نویسندگان [English]

  • abozar garkohi 1
  • Seyed Alireza Mousavi 2
  • kambiz heidarzadeh hanzaei 3
  • mohammad ali abdolvand 4
1 Ph.D. student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The artificial intelligence intelligent agent is the behavioral response of the system consumer, based on acquired knowledge and experiences, by recognizing the type of dominant behavioral style of the consumer, while identifying behavioral abnormalities, examines and analyzes various false behavioral models and the dimensions of the behavioral responses of consumers in the stages of reaction, confrontation, and adaptation, and is able to is to intelligently decide which behavioral model to use to have maximum influence on the behaviors and habits of consumers in order to create value and increase the customer's life cycle. The purpose of this research was to provide a model of an intelligent operating system for monitoring the behavioral responses of consumers on the blockchain platform. Therefore, from two systematic review methods and Grounded Theory It was used in combination. The statistical population in the foundation's data method were experts in the fields of business management, information management, and computer, and the sample size of this population was determined by theoretical saturation of 16 people using purposive sampling. Data collection tool in the systematic review method of library studies and in Grounded Theory method It was a semi-structured interview with experts. First,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent operating system
  • artificial intelligence
  • blockchain
  • systematic review
  • foundational data theory
CAPTCHA Image