ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده منابع درآمدی دانشگاه‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم‌ترین پیشران‌های موثر بر آینده منابع درآمدی دانشگاه‌ها است.

روش: پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری دارای ماهیت کاربردی بوده و روش‌شناسی آن کمی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، مدیران طرح و برنامه دانشگاه‌های بزرگ کشور و اساتید متخصص در حوزه تامین مالی آموزش است. روش نمونه‌گیری به صورت قضاوتی با توجه به تخصص خبرگان در حوزه تامین مالی آموزش عالی انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر 10 نفر بود.

یافته‌ها: 25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. از میان پیشران‌های پژوهش، 10 پیشران دارای مقدار دیفازی بیشتر از 6/0 بودند و برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. میزان اثرگذاری پیشران‌های باقیمانده با دیمتل فازی ارزیابی شد. با توجه به شاخص خالص اثر، پیشران‌های تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، شرایط اقتصادی جامعه، ماهیت ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع و کسب‌و‌کارها در جامعه و سیاست‌های وزارت علوم در مورد جذب دانشجو به‌ترتیب بیشترین اثرگذاری را داشتند.

نتیجه‌گیری: پیشنهادهای کاربردی پژوهش عبارت بودند از: تاب‌آور نمودن دانشگاه‌ها، توجه دانشگاه‌ها به تولید ثروت در جامعه، هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پژوهش‌ها به سمت مسئله‌محوری و جذب دانشجو بر اساس نیازهای صنعت و بازار، برنامه آمایش سرزمین و الزامات بومی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying Effective Drivers on the Future of Revenue Sources of Universities in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Tabesh mofrad 1
  • Seyed Hadi Arabi 2
  • Mohammad Reza Pourfakharan 3
  • Mohammad Hasan Maleki 4
1 Department of management,Qom Branch,Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Economics, University of Qom, Qom, Iran
3 Department of Accounting , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Department of management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study seeks to identify the most important drivers of the future of universities's revenue sources.

Method: The study is applied in terms of orientation and its methodology is quantitative multiple. The theoretical population is the budget managers of the major universities of the country and experts of education financing. The sampling method was judgmental according to the skill of experts in higher education financing. The sample size in this study was 10 people.

Results: 25 drivers were obtained through literature and interviews. Among the factors, 10 drivers had a defuzzy value greater than 0.6 and were selected for final analysis. The effectiveness of the remaining drivers was evaluated with fuzzy dematel. According to the net effect, the drivers of sanctions and external restrictions, the economic conditions of the society, the nature of the relationship between universities and industries and businesses and the policies of the Ministry of Science regarding student admission had the most impact.

Conclusion: The practical suggestions were: resilience of universities, attention of universities to the production of wealth in society, directing graduate theses and researches towards problem-oriented and attracting students based on the needs of industry and market, land use planning and local requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driver
  • Financing
  • Revenue Sources
  • Universities Future
  • higher education
CAPTCHA Image