شناسایی مولفه های هوش مصنوعی در پیاده سازی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

هدف: مدیریت دانش به مجموعه‌ای از فرایندها گفته می‌شود که داده‌ها و اطلاعات سازمان را به دانشی ارزشمند تبدیل می‌نمایند. برای پیاده-سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها عوامل متعددی موثر هستند که هوش مصنوعی یکی از این عوامل می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور شناسایی مؤلفه‌های هوش مصنوعی در پیاده‌سازی مدیریت دانش صورت گرفته است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات کتابخانه‌ای است که از تکنیک‌های میدانی نیز استفاده شده است. این پژوهش از نظر روش، جزو پژوهش‌های توصیفی – ترکیبی است که از طریق پیمایش دلفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 40 نفر اساتید رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی تهران و دانشجویان مقطع دکتری است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی (میانگین و درصد) و همچنین به منظور تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار spss 25 استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه‌های هوش مصنوعی شامل مؤلفه عملکرد هوش مصنوعی که شامل 6 گویه که مهم‌ترین گویه، گویه‌ی تشخیص الگو و بازنشانی الگو برای پاسخگویی به مسائل براساس دانش قبلی؛ مؤلفه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شامل 14 گویه که مهمترین گویه، گویه‌ها‌ی امکانات برقراری ارتباط و گفتگو برخط (آنلاین) و نرم‌افزاری نوشتاری؛ مؤلفه نگرش افراد سازمان شامل 6 گویه که مهمترین گویه، گویه‌ی نقش مهم عامل انگیزه در پیشرفت افراد در کار با رایانه؛ مؤلفه سنجش میزان مهارت افراد سازمان شامل 13 گویه که مهمترین گویه، آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس؛ مؤلفه عوامل اقتصادی دارای 7 گویه که مترنی آن گویه‌ی هزینه تجهیز سازمان به سخت‌افزارها ، مؤلفه عوامل فرهنگی شامل 6 گویه که مهمترین گویه، اعتماد؛ مؤلفه فناوری اطلاعات شامل 7 گویه که مهمترین گویه‌ها ، امنیت و بهینه‌سازی و گویه خودکارسازی فرآیندها؛ مؤلفه محتوای دانشی شامل 2 گویه که مهمترین گویه‌های دانش‌های آشکار و نهان؛ مؤلفه زیرساخت سازمانیشامل 7 گویه که مهمترین گویه، پهنای باند متناسب با شبکه؛ مؤلفه دستورالعمل و بخشنامه‌ها دارای 2 گویه که مهمترین آن، گویه بخشنامه‌های مبنی بر هوشمندسازی سازمان؛ مؤلفه سیستم‌های یکپارچه که شامل 3 گویه و مهمترین گویه، گویه همکاری و تعامل علمی و آموزشی با سایر سازمان‌های هوشمند؛ مؤلفه فرآیندهای مدیریتی و مدیران ارشد شامل 6 گویه که مهمترین آنها، گویه های تنظیم اولویت‌های استراتژیک برای مدیریت دانش، ایجاد یک مخزن دانش، و مدیریت نوآوری؛ مؤلفه مزایا و کاربردهای هوش مصنوعی شامل 13 گویه که مهمترین گویه‌ها، گویه‌های تسهیل به اشتراک‌گذاری و بازیابی دانش، سهولت انتقال دانش؛ مؤلفه پردازش تصویر شامل 3 گویه که مهمترین ان نویسه‌خوان نوری؛ مؤلفه پردازش متن شامل 15 گویه که مهمترین انها، گویه‌های استخراج کلمات کلیدی و گروه‌بندی متون مشابه؛ مؤلفه پردازش گفتار شامل 3 گویه و مهمترین گویه ‌گدیه‌ی مترجم‌های صوتی؛ و در نهایت مؤلفه اهداف به کارگیری هوش مصنوعی که شامل 13 گویه و مهمترین گویه‌ها گویه‌های انتقال مهارت‌ها و دانش کارکنان زبده و اندیشمند به سیستم‌های خبره و ارتقا توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی و تربیت نیروی انسانی متفکر از نظر خبرگان (اعضای پنل دلفی) شناسایی شدند.

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشانگر آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌تواند نقش موثری را داشته باشد و همچنین هوش مصنوعی باعث تسهیل امر اشتراک و انتقال دانش و همچنین تسریع فرایند بازیابی می‌شود. با تمرکز بر این مؤلفه‌های شناسایی شده هوش مصنوعی و به کارگیری و تمرکز بر آن‌ها می‌توان در پیشروی و پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان‌ها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of artificial intelligence in the implementation of knowledge management

نویسندگان [English]

  • Nazila Mehrabi 1
  • sahar khorashadizadeh 2
  • Rahela Karimian 3
1 MSc of Tarbiat Modares University of Tehran
2 Msc of Tarbiat Modares University
3 PhD Student of University of Qom
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted in order to identify the components of artificial intelligence in the implementation of knowledge management.

Methodology: In terms of purpose, the present research is practical and in terms of the method of collecting information, it is part of field library research. In terms of method, this research is one of the descriptive-composite researches that have been used through Delphi survey and content analysis. The statistical population of the present study includes 40 professors of information science and philology of Tehran state universities and doctoral students who were selected through purposive sampling. A questionnaire was used to collect information. Descriptive statistics (mean and percentage) were used for data analysis, and spss 25 software was used for statistical data analysis.

Findings: The findings showed that the components of artificial intelligence include the performance component of artificial intelligence, which includes 6 items, the most important of which is pattern recognition and pattern reset to answer problems based on knowledge. Previous; The component of hardware and software facilities includes 14 items, the most important of which are the items of communication and conversation facilities online and writing software; The attitude component of the organization's people includes 6 items, the most important of which is the item of the important role of the motivation factor in the progress of people in working with computers; ; The component of measuring the skill level of the organization's people includes 13 items, the most important of which is familiarity with office software; The component of economic factors has 7 items, the measure of which is the cost of equipping the organization with hardware, the component of cultural factors includes 6 items, the most important of which is trust; The information technology component includes 7 items, the most important of which are security and optimization and process automation; The knowledge content component includes 2 items, which are the most important items of obvious and hidden knowledge; The organizational infrastructure component includes 7 items, the most important of which is bandwidth appropriate to the network; The directives and directives component has 2 items, the most important of which is the issue of directives based on making the organization smarter; The component of integrated systems, which includes 3 subjects and the most important subject, the subject of scientific and educational cooperation and interaction with other intelligent organizations; The component of management processes and senior managers includes 6 items, the most important of which are the items of setting strategic priorities for knowledge management, creating a knowledge repository, and managing innovation; The component of benefits and applications of artificial intelligence includes 13 items, the most important of which are the items of facilitating the sharing and retrieval of knowledge, the ease of knowledge transfer; The image processing component includes 3 items, the most important of which is the optical character reader; The text processing component includes 15 items, the most important of which are the items for extracting keywords and grouping similar texts; The speech processing component includes 3 items and the most important item is voice translators; And finally, the component of the goals of applying artificial intelligence, which includes 13 items and the most important items are the items of transferring the skills and knowledge of elite and thoughtful employees to expert systems and improving individual abilities and capabilities and training human resources. The thinkers were identified by experts (Delphi panel members).

Conclusion: The results showed that artificial intelligence can facilitate the sharing of knowledge and its transfer, speed up the recovery process and be effective in the progress of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • implementation of knowledge management
  • artificial intelligence
  • application of artificial intelligence
  • components of artificial intelligence
CAPTCHA Image