تحلیل پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22091/stim.2023.8775.1891

چکیده

هدف: پیچیدگی های عصر جدید ثابت کرده است که دانش به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارهای رقابت مطرح شده است. به عبارتی جهان رقابتی، شانس بقا و ادامه حیات را برای سازمانی قائل است که سهم بیشتری از دانش را در اختیار داشته باشد اینرسی دانشی تداعی گر استفاده از رویه ها، دانش یا تجربه قبلی برای حل مسائل و مشکلات جدید است. به عبارتی آینده را همچون امروز در نظر می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان انجام پذیرفت.

روش شناسی: پژوهش حاضر در زمرۀ پژوهش های آمیخته است که به صورت کیفی و کمی و در پارادایم استقرایی ـ قیاسی است. همچنین از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. می توان اذعان داشت که با توجه به ماهیت پژوهش جامعه آماری تحقیق در هر دو بخش کیفی و کمی، شامل خبرگان (مدیران شرکت های دانش بنیان استان لرستان و اساتید گروه مدیریت دانشگاه لرستان) هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونهگیری شروع و در نهایت 14 نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. انتخاب این تعداد نمونه، براساس اصل کفایت نظری بوده و تا سرحد اشباع، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. لازم به ذکر است که در بخش کیفی علاوه بر مطالعه مقاله، کتب، مجله و ... از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل مضمون نیز بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. همچنین ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه دلفی است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری تأیید گردید.

نتایج:از آنجا که پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته است نتایج حاصل در بخش کیفی نشان دهنده شناسایی پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان است. نتایج این بخش بعد از تحلیل داده ها نشان دهنده پانزده عامل به عنوان پیامدهای اینرسی دانشی است. همچنین در بخش کمی نیز با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی پیامدها انجام گرفت که نتایج نشان می دهد فاش شدن راهبردهای سازمان، افزایش قابلیت پیش بینی حرکات سازمان، افزایش جمود و رکود فکری، از بین رفتن خلاقیت و نوآوری، مقاومت در برابر تغییر و کاهش عملکرد به ترتیب مهم ترین پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان هستند.

نتیجه گیری: با مروری بر مطالعات پیشین مشخص شد که مطالعات صورت گرفته بیشتر جنبه کمی دارند و بعضاً رابطه اینرسی دانشی را با مفاهیم مرتبط مورد سنجش قرار داده اند. اما در پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته اقدام به شناسایی پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان شد که وجه نوآوری پژوهش را نشان می دهد. هر چقدر سازمان دارای منابع بسیاری باشد، اما از دانش و علم روز بی بهره باشد، تمامی منابع آن راکد می ماند و عملاً قادر نخواند بود به نحو مطلوب از آنها استفاده نماید. دانش و بهره مندی از آن می تواند مسیر رشد و تعالی سازمان را تقویت نماید و موقعیت آن را در محیط رقابتی بهبود بخشد. به دیگر سخن دانش استفاده کارآمد و موثر از دیگر منابع را برای سازمان مشخص می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the consequences knowledge inertia in knowledge-based companies

نویسنده [English]

  • Seyed Najmedin Mousavi
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Purpose:The complexities of the new age have proven that knowledge is one of the most basic strategies for competition. In other words, the competitive world gives the chance of survival and survival to an organization that has a greater share of knowledge. Knowledge inertia refers to the use of previous procedures, knowledge or experience to solve new issues and problems. In other words, it considers the future as today. The present study was conducted with the aim of analyzing the consequences of knowledge inertia in knowledge-based companies.

Methodology: The current research is among mixed researches, which is qualitative and quantitative and in the inductive-deductive paradigm. It is also practical in terms of purpose and exploratory in terms of nature and method. It can be acknowledged that according to the nature of the research, the statistical population in the qualitative and quantitative part includes experts (managers of knowledge-based companies in Lorestan province and professors of the management department of Lorestan University) who, using the purposeful sampling method, 14 people They were selected as sample members. Therefore, based on the principle of theoretical adequacy, the required data were collected to the extent of saturation. It should be noted that in the qualitative part of the theme analysis approach, in addition to reading articles, books, magazines, etc., semi structured interviews were also used, the validity and reliability of which were measured using the CVR coefficient and the Kappa Cohen test, respectively Confirmed. Also, the data collection tool in the quantitative section is the Delphi questionnaire, whose validity and reliability were confirmed using content validity and inconsistency rate, respectively.

Results: Since the current research has a mixed approach, the results obtained in the qualitative part indicate the identification of the consequences of knowledge inertia in knowledge-based companies. The results of this section after data analysis show fifteen factors as consequences of knowledge inertia. Also, in the quantitative part, the results were prioritized using the fuzzy Delphi method, and the results show that the organization's strategies are revealed, the ability to predict the organization's movements is increased, stagnation and intellectual stagnation are increased, creativity and innovation are lost, resistance is increased. Against change and performance reduction are the most important consequences of knowledge inertia in knowledge based companies.

Conclusion: By reviewing the previous studies, it was found that most of the studies are quantitative and sometimes they have measured the relationship of knowledge inertia with related concepts. However, in the present research, with a mixed approach, the consequences of knowledge inertia in knowledge based companies were identified, which shows the innovation aspect of the research. No matter how much the organization has many resources, but it lacks modern knowledge and science, all its resources remain stagnant and it is practically unable to use them optimally. Knowledge and benefit from it can strengthen the path of growth and excellence of the organization and improve its position in the competitive environment. In other words, knowledge determines the efficient and effective use of other resources for the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inertia
  • knowledge inertia
  • knowledge-based companies
  • fuzzy Delphi approach
  • consequences، mental retardation
CAPTCHA Image