بررسی اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند

و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 استهدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند

و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 استهدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند

و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of abusive supervision on knowledge sharing and concealment with the mediating role of Islamic work ethics

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 3
1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center
2 Associate of professor of management,Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the effects of abusive supervision on knowledge sharing and concealment with the mediating role of Islamic work ethics. The statistical population of this research was all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari universities, whose number is 2255 people, according to the size of each region, a sample size of 660 people was selected using Cochran's formula, and the sample people were selected using the stratified sampling method. They were chosen according to the volume of each floor

And the data analysis was done at the inferential level, including the modeling of structural equations, and the data analysis was done with the help of structural equations in Warp software. The results of the research showed that abusive supervision through Islamic work ethics has a negative and significant effect on knowledge sharing, and the coefficient of this effect is 0.22, and abusive supervision through Islamic work ethics has a positive and significant effect on knowledge concealment, which coefficient is 0.22. This effect is 0.11The purpose of this research is to determine the effects of abusive supervision on knowledge sharing and concealment with the mediating role of Islamic work ethics. The statistical population of this research was all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari universities, whose number is 2255 people, according to the size of each region, a sample size of 660 people was selected using Cochran's formula, and the sample people were selected using the stratified sampling method. They were chosen according to the volume of each floor

And the data analysis was done at the inferential level, including the modeling of structural equations, and the data analysis was done with the help of structural equations in Warp software. The results of the research showed that abusive supervision through Islamic work ethics has a negative and significant effect on knowledge sharing, and the coefficient of this effect is 0.22, and abusive supervision through Islamic work ethics has a positive and significant effect on knowledge concealment, which coefficient is 0.22. This effect is 0.11The purpose of this research is to determine the effects of abusive supervision on knowledge sharing and concealment with the mediating role of Islamic work ethics. The statistical population of this research was all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari universities, whose number is 2255 people, according to the size of each region, a sample size of 660 people was selected using Cochran's formula, and the sample people were selected using the stratified sampling method. They were chosen according to the volume of each floor

And the data analysis was done at the inferential level, including the modeling of structural equations, and the data analysis was done with the help of structural equations in Warp software. The results of the research showed that abusive supervision through Islamic work ethics has a negative and significant effect on knowledge sharing, and the coefficient of this effect is 0.22, and abusive supervision through Islamic work ethics has a positive and significant effect on knowledge concealment, which coefficient is 0.22. This effect is 0.11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abusive supervision
  • sharing knowledge
  • hiding knowledge
  • Islamic work ethic
  • State University
  • Azad University
CAPTCHA Image