بررسی پیشایندها و پیامدهای هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی در متاورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هوشمندی فروش به مفهوم انجام عملیات فروش در بستر بلاک چین، با استفاده از قراردادهای هوشمند و عامل‌های هوشمند هوش مصنوعی با نظارت مستقیم تمام اعضای شبکه است. هوشمند سازی فروش و استفاده از داده‌های مؤثر، در فضای اقتصادی متاورس می‌تواند یک قدم مؤثر در جلب اعتماد و وفادارسازی مشتریان باشد. استفاده از روش‌های نوآورانه و هوشمند برای فروش در متاورس، می‌تواند باعث افزایش سود، بالا رفتن میزان تعامل با مشتری و ایجاد روابط پایدار با آنها شود. مشکل اصلی فروش در متاورس جعل هویت وعدم اطمینان از شرکت‌ها و کاربران فعال در آن فضا است. استقرار سیستم‌های هوشمند، توکن‌های غیرقابل‌معاوضه، بلاکچین، بازاریابی دیجیتال هوشمند و عامل‌های هوشمند فروش هوش مصنوعی می‌تواند اعتماد واطمینان را در بین کاربران افزایش داده و منجر به فروش موثر وسودآوری گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی در متاورس است.
روش‌: پژوهش حاضر از نوع کیفی است. بدین جهت از دو روش مرور سیستماتیک و داده‌بنیاد به صورت ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری در روش داده‌بنیاد، خبرگان رشته‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت اطلاعات و کامپیوتر بودند. حجم نمونه این جامعه با اشباع نظری به تعداد 13 نفر، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، به صورت ترکیبی مشخص شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیودا 20 استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در روش مرور نظام‌مند مطالعات کتابخانه‌ای، و در روش داده‌بنیاد، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان بود. از معیار کیفی قابلیت اعتماد گوبا و لینکن و دو معیار کمّی کاپای کوهن و ضریب هولستی، برای سنجش روایی و پایایی تحقیق استفاده گردید. با توجه به اینکه ادبیات و پیشینه پژوهش مورد مطالعه جهت تکمیل الگوی پارادایمی، از غنای لازم برخوردار نبود، ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک و نظام‌مند، پیشایندها و پدیده مرکزی الگو شناسایی گردید. در ادامه تحقیق، برای شناسایی عوامل مداخله‌گر، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها از روش‌ داده‌بنیاد، با بهره‌گیری از نظر خبرگان استفاده شد. در مجموع، تعداد 269 مقاله با توجه به موضوع تحقیق شناسایی شد که پس از غربال‌گری، 11 مقاله فارسی در فواصل زمانی 1399-1401 و 20 مقاله انگلیسی در بازه زمانی 2022-2023 از نظر موضوع و محتوا طبق نظر اساتید دانشگاهی، مناسب تشخیص داده شدند. پس از جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی، عملیات غربال‌گری مقالات انجام شده و پس از مطالعه کامل مقالات به روش مرور سیستماتیک، مقوله‌های پیشایند و هوشمندی فروش، شناسایی شدند. در ادامه، با استفاده از روش داده‌بنیاد و براساس کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، نسبت به تکمیل الگو اقدام شد. پس از طراحی سوالات پرسشنامه کیفی و تایید پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاورین و برخی از خبرگان دانشگاهی، نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام گردید. برای افزایش روایی پژوهش در حین مصاحبه، به همراه یادداشت‌برداری، از دستگاه ضبط صوت نیز استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌های کیفی طی کدگذاری باز، داده‌‌‌ها به بخش‌‌‌های مجزا خُرد شده و برای به ‌دست آوردن رویه‌ها، مشابهت‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌هایشان مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا در مرحله کدگذاری باز، مقوله‌ها شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم تجزیه و تحلیل، از کدگذاری محوری استفاده شد. هدف این مرحله، برقراری رابطه بین مقوله‌‌های شناسایی شده در مرحله کدگذاری باز بود. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شد که کدگذاری حول محور یک مقوله رخ می‌دهد. در این مرحله، متغیر هوشمندی فروش، طبق روش مرور سیستماتیک تحت عنوان پدیده‌محوری در مرکز فرایند، مورد کاوش قرار داده شد و تلاش شد تا ارتباط سایر مقوله‌های تولید شده با آن مشخص گردد.
یافته‌‌ها: نتایج بدست آمده به شناسایی 109 کدگذاری باز، 33 کد محوری و 6 کدگذاری گزینشی منجر شد. در نهایت، ارائه الگوی پارادایمی با عنوان هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی ارائه گردید. با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مقوله‌های ریسک درک شده، انگیزه لذت‌جویانه، تعاملات جذاب، کاتالوگ سه‌بعدی واقعیت افزوده، محتوای دیجیتال واقعیت افزوده، تبلیغات دیجیتال واقعیت افزوده، اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، لید جنریشن واقعیت افزوده، برندینگ واقعیت مجازی، ری‌برندینگ واقعیت مجازی، توکن‌های غیرقابل ‌معاوضه و قرارداد هوشمند فروش، به عنوان پیشایندهای موثر بر هوشمندی فروش، با تاثیرگذاری مثبت شناسایی شدند. با استفاده از روش داده‌بنیاد و نظر خبرگان، مقوله‌های بهبود متریک‌های دیجیتال مارکتینگ، محصولات دیجیتال، ارتقای شبکه اجتماعی، فرصت کارآفرینی مجازی، توسعه کسب‌وکار، پلتفرم محصول و بهبود تجاری‌سازی، به عنوان پیامدهای اجرای راهبرد شناسایی گردیدند. تاثیر راهبرد بر تمامی پیشایندها، مثبت ارزیابی گردید. با استفاده از روش داده‌بنیاد، مقوله‌های فراداده، فضای ابری، کلان‌داده، رایانش لبه‌ای، هوش مصنوعی بازاریابی دیجیتال و اینترنت اشیاء، به عنوان عوامل زمینه‌ای تاثیرگذار مثبت بر راهبرد شناسایی شدند مقوله‌های شکاف دیجیتالی، نقض حریم خصوصی، هک هویت، امنیت داده و اطلاعات، جرایم سایبری و ابهام قوانین و مقررات، به عنوان عوامل زمینه‌ای، با تاثیرگذاری منفی بر راهبرد شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده، 109 کدگذاری باز، 33 کد محوری و 6 کدگذاری گزینشی شناسایی شدند. همچنین الگوی پارادایمی با عنوان هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors and Consequences of the Intelligence Sale of Appliances and Sports Equipment in the Metaverse

نویسندگان [English]

  • Shirzad Roshan Chesli 1
  • Seyed Alireza Mousavi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 3
  • Mohammad Ali Abdolvand 4
1 Shirzad Roshan Chesli Ph.D. Student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Sales intelligence involves conducting sales operations on a blockchain platform, utilizing smart contracts and artificial intelligence agents to directly monitor all network members. Intelligent sales and the effective use of data in the economic environment of the Metaverse can be crucial steps in gaining the trust and loyalty of customers. Utilizing innovative and intelligent methods for sales in the Metaverse can boost profits, enhance customer interaction, and establish stable relationships with them. The main challenge of selling in the Metaverse is the risk of impersonation and uncertainty surrounding companies and active users in that space. The implementation of intelligent systems, non-fungible tokens, blockchain technology, smart digital marketing, and artificial intelligence sales agents can enhance user trust and confidence, leading to more effective sales and increased profitability. The purpose of the current research is to investigate the factors and consequences of intelligence in the sale of sports appliances and equipment in the Metaverse.
Method: The current research is qualitative. Therefore, two methods, systematic review and Grounded Theory, were used in combination. The statistical community in the Grounded Theory method consists of experts in the fields of business management, information management, and computer science. The sample size of this population, with theoretical saturation, was determined to be 13 people using purposeful and snowball sampling. MaxQDA 20 software was used for data analysis. The data collection tool used in the systematic review of library studies and in the Grounded Theory method was a semi-structured, in-depth interview with experts. Guba and Lincoln's qualitative measure of reliability, along with two quantitative measures, Cohen's kappa and Holstein's coefficient, were utilized to assess the validity and reliability of the research. Considering that the background of the research under study lacked the necessary enrichment to complete the paradigm model, the first step involved using a systematic review method to identify the factors and the central phenomenon of the model. In the continuation of the research, the Grounded Theory method was employed to identify intervening factors, contextual factors, strategies, and consequences, utilizing the expertise of experts. In total, 269 articles were identified on the research topic. After screening, 11 Persian articles from 2020 to 2022 and 20 English articles from 2022 to 2023 were found to be suitable in terms of subject and content, according to the opinion of university professors. After searching for Persian and English articles, the articles were screened. Following a thorough systematic review, the categories of the factors and sales intelligence were identified. The model was completed using the database method and employing open, central, and selective coding. After designing the questions for the qualitative questionnaire and receiving confirmation from supervisors, consultants, and university experts, data collection began. To enhance the validity of the research, a voice recorder was used during the interviews in addition to taking notes. After collecting the qualitative data through open coding, the data was divided into separate parts and analyzed to identify patterns, similarities, and differences. First, during the open coding stage, the categories were identified. Then, in the second stage of analysis, central coding was utilized. The purpose of this step was to establish the relationship between the identified categories in the open coding phase. This coding is called axial because it occurs around the axis of a category. At this stage, the variable of sales intelligence was investigated using the systematic review method with a focus on the phenomenon-oriented approach. An attempt was made to determine the relationship of other categories produced with it.
Findings: The results obtained led to the identification of 109 open codes, 33 central codes, and 6 selective codes. Finally, a paradigm model titled "Intelligent Sales of Sports Equipment and Supplies" was presented. Through a systematic review, the following categories were identified as factors influencing sales intelligence with a positive effect: perceived risk, hedonic motivation, engaging interactions, 3D augmented reality catalogue, augmented reality digital content, augmented reality digital advertising, augmented reality applications, augmented reality lead generation, virtual reality branding, virtual reality rebranding, non-exchangeable tokens, and smart sales contracts. By utilizing the Grounded Theory method and experts' opinions, the categories for enhancing digital marketing metrics, digital products, social network promotion, virtual entrepreneurship opportunities, business development, product platform, and commercialization improvement were identified as the outcomes of strategy implementation. The strategy's impact on all events was evaluated positively. Using the Grounded Theory method, the categories of metadata, cloud space, big data, edge computing, artificial intelligence, digital marketing, and the Internet of Things were identified as contextual factors that positively impact the strategy. The categories of digital divide, privacy violation, identity hacking, data and information security, cybercrimes, and the ambiguity of laws and regulations were identified as background factors with a negative impact on the strategy.
Conclusion: The obtained results led to the identification of 109 open codes, 33 central codes and 6 selective codes. Finally, the current research led to the presentation of a paradigm model with the title of intelligent sales of sports equipment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Intelligent Contract
  • Artificial Intelligence
  • Smart Sales
  • Grounded Theory
  • Systematic Review
  • Sports Equipment in Metaverse
احمدی، س.، صالحی، ع. (1397). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات دانشگاه پیام نور.
اکبری گنجه، س.، موسوی، ع.، حیدرزاده، ک.، عبدالوند، م. (1401). ارائه الگوی هوشمندی فروش در بستر بلاکچین با استفاده از تئوری داده‌بنیاد. پژوهش‌های بازرگانی، شماره 2: 154-133.
حسن زاده، م. (1401 ب). متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، شماره 26: 14-8.
حسن‌زاده، م. (1401 الف). متاورس، فرادانشگاه و آینده آموزش عالی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، شماره 2: 22-14.
خاکی، غ. (1395). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات فوژان.
دهقانی، ا.، افسون، ع. (1401). بررسی کاربرد هوش مصنوعی در متاورس. در: چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مهندسی برق: 136-119.
رحمانی، ا. (1401). مروری بر اثرگذاری فناوری بلاکچین بر فناوری‌های نوین (متاورس). در: چهارمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب‌وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی: 325-312.
رمضانی نمین، پ.، رحیمیان، ا. (1401). متاورس، کاربردها، چالش‌ها و فرصت‌ها. در: اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری‌های نوین در علوم اداری: 219-206.
زارع، ش.، شهامت، ن. (1400). آموزش متاورس. در: چهارمین همایش بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی: 314-308.
سجادیان، م.، فیروزی، م.، پوراحمد، ا. (1401). کنکاشی بر تدابیر محتمل راهبری شایستۀ شهرهای متاورسی آیندۀ کشور ایران. در: همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: 643-615.
صائبی، م.، شیرازی، م. (1396). روش‌های تحقیق در مدیریت. مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
صفایی موحد، س. (1400). گراندد تئوری. انتشارات دیدآور.
عبادی گلشن، ر.، لقمان، س. (1400). تدوین استراتژی کسب درآمد واقعی در دنیای مجازی متاورس. در: همایش مدیریت و صنعت، دوره 2: 950-941.
فتاح‌زاده، ه.، حسین‌نژاد، ع. (1401). الهیات متاورس در مسیحیت و اسلام. علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، 6(2): 158-148.
کلانتری، ع.، بهرام ارجاوند، م.، کمالی‌نژاد، ف.، خراط، ی. (1399). بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بازار توکن‌های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری. مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، شماره 4: 74-58.
محمودی، م.، صادقی، س. (1401). متاورس و تاثیر آن بر سبک زندگی. مطالعات حقوقی فضای مجازی، شماره 2: 62-45.
CAPTCHA Image