شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اشتراک گذاری دانش در شرکت های نرم افزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

چکیده:

هدف

با توجه به اهمیت اشتراک دانش در سازمان‌های نرم‌افزاری و انجام پژوهش‌های متعدد در این زمینه، پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در این سازمان‌ها انجام می‌شود. شناسایی و اولویت‌بندی این عوامل می‌تواند به متخصصان و صاحب‌نظران کمک کند تا با مولفه‌های اصلی اشتراک دانش در سازمان‌های نرم‌افزاری آشنا شده و در نتیجه آن، کار تیمی و یادگیری بهتر اتفاق بیفتد و روحیه تیمی بالاتر سبب بهره‌وری بالاتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در شرکت‌های نرم‌افزاری با استفاده از مرور پیشینه و منابع و مستندات علمی، اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس دیدگاه خبرگان و با روش تصمیم‌گیری چندمتغیره است.

روش

پژوهش حاضر با استفاده از روش‌شناسی چندگانه از نوع کمی و جهت‌گیری کاربردی انجام شد. در این پژوهش، از دو روش دلفی فازی و کداس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. به علت اینکه مهارت‎های پرسشنامه از مرور پیشینه مقالات بین‌المللی و داخلی معتبر حوزه‌های علم اطلاعات و دانش‎شناسی، فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطی و مصاحبه با اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیران و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات به دست آمد، هر دو پرسشنامه خبره‌سنجی و اولویت‌سنجی از روایی مطلوبی برخوردار هستند. همچنین به علت انتخاب حجم مناسب نمونه و غربال عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش، پرسشنامه اولویت‌سنجی از پایایی برخوردار بود. حجم نمونه در این پژوهش برابر 10 نفر بود که برای روش‌های خبره‌محور دارای ماهیت قضاوتی، عدد مطلوبی است.

در پژوهش حاضر، از روش دلفی فازی برای غربال عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در شرکت‌های نرم‌افزاری استفاده شد. در این روش، ابتدا لیست اولیه‌ای از عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش بر اساس مرور پیشینه و نظرات خبرگان تهیه شد. سپس این عوامل به خبرگان ارائه شد و نظرات آن‌ها در مورد اهمیت هر عامل جمع‌آوری شد. در نهایت، عواملی که اهمیت آن‌ها بیش از یک آستانه مشخص بود، برای مرحله بعدی تحلیل انتخاب شدند.

در ادامه از روش کداس برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در شرکت‌های نرم‌افزاری استفاده شد. در این روش، ابتدا عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش که در مرحله قبل انتخاب شده بودند، با استفاده از یک طیف عددی فازی ارزش‌گذاری شدند. سپس این ارزش‌گذاری‌ها با استفاده از روش کداس پردازش شدند و عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در شرکت‌های نرم‌افزاری شناسایی شدند.

یافته‌ها

در مرحله اول 60 عامل شناسایی و با روش دلفی فازی غربال شد. در این مرحله 13 عامل کلیدی استخراج و با روش کداس اولویت‌بندی گردید. عوامل نهایی به ترتیب اعتماد، انگیزه، ذهنیت قدرت دانش، صلاحیت حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی است. همچنین اعتماد به نفس، امنیت دانش، عوامل سازمانی، نگرانی از نادرستی تصور فرد از دانش خود، پیچیدگی دانش، حضور دانش و شناسایی آن، محدودیت دسترسی به دانش و پشتیبانی سازمانی نیز بر اشتراک دانش در سازمان‌های نرم‌افزاری مؤثر هستند.

نتیجه‌گیری

اشتراک دانش در سازمان‌های نرم‌افزاری به عوامل مختلفی از جمله اعتماد بین کارکنان، انگیزه کارکنان، ذهنیت قدرت دانش، صلاحیت حرفه‌ای کارکنان و فرهنگ سازمانی بستگی دارد. سازمان‌های نرم‌افزاری می‌توانند با ایجاد فرصت‌های تعامل و همکاری، تشویق به همکاری، ایجاد فضای احترام و همکاری اعتماد بین کارکنان را افزایش دهند. همچنین، انگیزه کارکنان با نشان دادن ارزش اشتراک دانش و ارائه پاداش برای آن تقویت شده و ایجاد ذهنیت قدرت دانش نیز با آموزش در مورد اهمیت دانش و تشویق به استفاده از آن برای بهبود عملکرد، ترویج یادگیری و رشد افراد توصیه شده است. صلاحیت حرفه‌ای کارکنان نیز با ارائه آموزش و توسعه حرفه‌ای، تشویق به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات، و ایجاد فرصت‌های یادگیری، این صلاحیت بهبود می‌یابد. در نهایت، توسعه فرهنگ سازمانی نیز با برجسته کردن ارزش اشتراک دانش، تشویق و پاداش برای آن، ایجاد فرصت‌های تعامل و همکاری، و توسعه فناوری‌های مدیریت دانش امکان‌پذیر است. این راهکارها می‌توانند به سازمان‌های نرم‌افزاری کمک کنند تا اشتراک دانش را بهبود بخشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Knowledge Sharing in Software Companies

نویسندگان [English]

  • Reza karemi 1
  • mohammadreza nasiri 2
1 Associate Professor Department, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
2 Qom university
چکیده [English]

Abstract

Purpose

Knowledge sharing plays a pivotal role in the success of software organizations. Recognizing the significance of knowledge sharing and the extensive research conducted in this domain, this study aims to identify and prioritize the factors influencing knowledge sharing in software organizations. Identifying and prioritizing these factors can equip experts and stakeholders with a comprehensive understanding of the key components of knowledge sharing, fostering enhanced teamwork, learning, and team spirit, ultimately leading to increased productivity. This research objective encompasses identifying knowledge-sharing factors in software companies through a comprehensive literature review, prioritizing them based on expert opinions, and employing a multi-criteria decision-making approach.

Method

The present research was conducted using a mixed methodology of quantitative nature and applied orientation. In this study, the Delphi fuzzy method and Codeas were employed for data analysis. Due to the skills required for the questionnaire, were obtained from a review of reputable international and domestic articles in the fields of information science and knowledge management, information and communication technologies, as well as interviews with information and knowledge science experts, managers, and senior IT professionals, both expert survey and prioritization questionnaires have desirable validity. Additionally, due to the appropriate sample size selection and screening of factors influencing knowledge sharing, the prioritization questionnaire demonstrated reliability. The sample size in this study was 10, which is an acceptable number for expert-oriented methods with a judgmental nature.

In the present study, the fuzzy Delphi method was used to screen the factors influencing knowledge sharing in software companies. In this method, an initial list of factors affecting knowledge sharing was prepared based on the literature review and expert opinions. These factors were then presented to the experts, and their opinions regarding the importance of each factor were collected. Finally, the factors that exceeded a certain threshold of importance were selected for the next analysis stage.

Furthermore, the Codeas method was used to rank the factors influencing knowledge sharing in software companies. In this method, the factors that were selected in the previous stage were evaluated using a fuzzy numerical spectrum. Subsequently, these evaluations were processed using the Codeas method to identify the key factors influencing knowledge sharing in software companies.

Results

In the first stage, 60 factors were identified and screened using the fuzzy Delphi method. In this stage, 13 key factors were extracted and prioritized using the Codeas method. The final factors, in order, are trust, motivation, knowledge power mindset, professional competence, and organizational culture. Additionally, self-confidence, knowledge security, organizational factors, concerns about individuals' incorrect perception of their own knowledge, knowledge complexity, knowledge presence and identification, limited access to knowledge, and organizational support are also influential in knowledge sharing in software organizations.

Conclusions

Knowledge sharing in software organizations depends on various factors, including trust among employees, employee motivation, knowledge power mindset, professional competence of employees, and organizational culture. Software organizations can increase trust among employees by creating opportunities for interaction and collaboration, encouraging cooperation, and fostering a respectful and collaborative environment. Additionally, employee motivation can be strengthened by demonstrating the value of knowledge sharing and providing incentives for it, while promoting a knowledge power mindset can be achieved through training on the importance of knowledge and encouraging its use for performance improvement, learning promotion, and personal growth. Enhancing the professional competence of employees can be accomplished through providing training and professional development, encouraging the sharing of knowledge and experiences, and creating learning opportunities. Lastly, developing an organizational culture that highlights the value of knowledge sharing, encourages and rewards it, creates opportunities for interaction and collaboration, and utilizes knowledge management technologies is feasible. These strategies can help software organizations improve knowledge sharing and reap its benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • software companies
  • trust
  • motivation
  • knowledge power mindset
  • professional competence
  • organizational culture
CAPTCHA Image