حکمرانی سازمانی از منظر کلریویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اطلاعات ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری مدیریت اطلاعات ، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

حکمرانی سازمانی از منظر کلریویت

چکیده

هدف: حکمرانی سازمانی به معنای ساختار، فرآیندها و روش‌هایی است که یک سازمان به منظور ارتباط، هدایت، سازماندهی و کنترل فعالیت‌هایش به کار می‌گیرد. حکمرانی سازمانی ابزاری برای ترکیب و به اشتراک‏گذاری دانش در سازمان و میان افراد آن است که می‏تواند به ایجاد کانالها و پلتفرم‏های مناسب برای انتشار دانش در سازمان، تسهیل همکاری و تعامل بین اعضای سازمان برای اشتراک‏گذاری دانش، توانمندسازی افراد برای ایجاد، دستیابی و اشتراک‏گذاری دانش، استفاده از فناوری‏های مناسب برای ذخیره‏سازی، انتقال و اشتراک دانش، نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیندهای مدیریت دانش و حکمرانی سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و اشتراک دانش که در آن افراد تمایل به اشتراک‏گذاری دانش داشته باشند کمک کند. به عبارت دیگر حکمرانی سازمانی برای تعالی سازمان در سطوح مختلف مهم است و می‏تواند به افزایش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی از طریق سازماندهی بهتر، ارتباطات صحیح‌تر و مدیریت ریسک بهتر و دسترسی بهتر به منابع انسانی و مالی از طریق اعمال روش‌های صحیح حکمرانی کمک کند. حکمرانی صحیح سازمانی نیازمند سیاستگذاری درست در این زمینه است که تحلیل روند پژوهش‏های انجام شده در این حوزه می‏تواند به پیشرفت در آن منجر شود. بنابراین هدف این پژوهش تحلیل روند منابع علمی منتشر شده حکمرانی سازمانی در پایگاه استنادی کلریویت است.

روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی و رویکرد علم‏سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 249 برونداد علمی منتشر شده حوزه حکمرانی سازمانی بین سال‏های 1981-2021 در پایگاه کلریویت است. برای بررسی و مقایسه میزان انتشار و استناد بروندادهای علمی با شاخص‏های حکمرانی (مسؤلیت‏پذیری، ثبات سیاسی، اثربخشی، کیفیت نظارتی، قانونگرایی و کنترل فساد) از سایت شاخص‏های حکمرانی جهانی استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها نرم‏افزار VOSviwer و اکسل است.

یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که روند بروندادهای علمی در حوزه حکمرانی سازمانی از سال‏ 1981-2021 صعودی است و موضوع حکمرانی در حوزه‏های اقتصادی، مدیریت عمومی و دولتی بیشتر مطرح شده است. همچنین نویسندگانی مانند فیلاتوتِو، لییبلین و جکسون بیشترین استناد را در میان منتشرکنندگان بروندادهای علمی داشته‏اند و کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، هلند و چین؛ و دانشگاه‏های استنفورد، ایلینویز، آریزونا، جورجیا، کپنهاگِن و هاروارد به ترتیب بیشترین بروندادهای حکمرانی سازمانی را منتشر کرده‏اند. اما به لحاظ شاخص‏های حکمرانی کشورهای هلند، کانادا، آلمان، انگلیس، تایوان، فرانسه، آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و چین به ترتیب بهترین عملکرد را داشته‏اند. علاوه‏براین یافته‏ها نشان داد که هم‏نویسندگی، هم‏استنادی و همکاری علمی پژوهشگران، سازمان‏ها، کشورها و منابع علمی این حوزه کمتر و پراکنده است و کشورهای آمریکا، انگلیس، مالزی و برزیل تعاملات و همکاری‏های علمی بیشتری نسبت به پژوهشگران کشورهای دیگر داشته‏اند و موضوعاتی مانند حکمرانی، مدیریت، نوآوری، سیستم‏ها، عملکرد سازمان‏ها و شرکت‏ها، اعتماد، شبکه‏ها، تکنولوژی اطلاعات و همکاری در زمینه حکمرانی سازمانی مهم هستند. در نتیجه می‏توان گفت که نوآوری و فناوری نقش مهمی در تحقق حکمرانی به ویژه حکمرانی الکترونیک مؤثر در سازمان‏ها دارند و می‏توانند به ارتقای شفافیت و اطلاع‏رسانی از طریق سیستم‏های سازمانی منجر شوند و اطلاعات را در سراسر سازمان دسترس‏پذیر کنند. همچنین به بهبود عملکرد فرایندهای مدیریتی، مانند گزارش‏دهی و کنترل کمک کنند و مسیرهای جدیدی برای ارتباط و همکاری بین اعضای یک سازمان فراهم کنند و به تسریع و تسهیل فرایندهای حکمرانی افزایش بهره‏وری، کارایی و اثربخشی منجر شوند. یافته‏های دیگر نشان داد که بین تعداد مدارک و شاخص‏های حکمرانی رابطه منفی وجود دارد به این معنا که با افزایش و کاهش انتشار بروندادهای علمی شاخص‏های حکمرانی نیز کاهش و افزایش داشته‏اند. ولی بین استناد و شاخص‏های حکمرانی کشورها همبستگی و رابطه قوی مثبتی وجود دارد. بنابراین می‏توان گفت که میزان تولیدات علمی و استناد به آنها بر روی شاخص‏های حکمرانی اثرگذار هستند و برعکس عملکرد بهتر کشورها در شاخص‏های حکمرانی برای افزایش انتشار و استناد به بروندادهای علمی مؤثر است.

نتیجه‏گیری: نتایج نشان داد که تحلیل بروندادهای علمی حکمرانی سازمانی می‏تواند به سیاستگذاری‏های درست علمی، کشف حوزه‏های موضوعی جدید و شکاف‏های علمی، شناسایی مسیرهای پژوهشی، کسب و خلق دانش جدید، انجام پژوهش‏های جدید، پیش‏بینی تحولات علمی آینده، شناسایی کنشگران علمی فعال و برجسته، ایجاد ارتباطات و همکاری‏های علمی بیشتر میان کنشگران علمی در حوزه‏های مختلف و توسعه علمی در زمینه حکمرانی سازمانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Governance from the Clarivate Perspective

نویسندگان [English]

  • Ali Shabani 1
  • ali sharafi 2
1 Assistant professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Abstract

Organizational Governance from the Clarivate Database Perspective

Objective: Organizational governance encompasses the structure, processes, and methodologies employed by an organization to communicate, direct, organize, and control its activities. Serving as a mechanism for knowledge integration and sharing, organizational governance establishes channels for disseminating knowledge, fostering cooperation among members, and empowering individuals to create, acquire, and share knowledge. It involves leveraging appropriate technologies for storing, transferring, and sharing knowledge, along with continual monitoring and evaluation of knowledge management processes. Building an organizational culture based on trust and knowledge sharing is crucial, particularly when individuals are willing to contribute their knowledge. Essentially, organizational governance plays a pivotal role in enhancing organizational excellence across various levels. It contributes to heightened productivity, efficiency, and effectiveness by promoting better organization, accurate communication, improved risk management, and enhanced access to human and financial resources through the application of effective governance methods. Successful organizational governance necessitates informed policy-making, and a thorough analysis of research in this domain can drive progress. Therefore, the purpose of this research is to analyze the trend of published scientific sources of organizational governance in the Clarivate Database.

Methodology: This applied research utilizes a descriptive method and a scientometric approach to analyze the trend of scientific publications on organizational governance in the Web of Science reference database. The statistical population comprises 249 scientific outputs published between 1981 and 2021in the Clarivate Database. To assess publication and citation patterns in relation to governance indicators (responsibility, political stability, effectiveness, supervisory quality, rule of law, and corruption control), global governance indicators are referenced. VOSviewer and Excel software are employed for data analysis.

Findings: Analysis reveals an upward trend in scientific outputs related to organizational governance from 1981-2021, with a predominant focus on economics, public administration, and government. Notable authors include Philatoto, Leiblein, and Jackson, while countries such as America, England, Canada, Germany, Holland, and China, along with universities like Stanford, Illinois, Arizona, Georgia, Copenhagen, and Harvard, lead in publishing organizational governance outputs. Top-performing countries in governance indicators include Holland, Canada, Germany, England, Taiwan, France, America, Spain, Italy, and China. Co-authorship, co-referencing, and scientific cooperation are identified as relatively limited and dispersed, with countries like America, England, Malaysia, and Brazil demonstrating higher levels of interaction. Key topics in organizational governance encompass governance, management, innovation, systems, organizational and corporate performance, trust, networks, information technology, and cooperation. The study concludes that innovation and technology, particularly in effective e-governance, play a crucial role in enhancing transparency, information accessibility, and overall organizational performance. They facilitate improved management processes, such as reporting and control, and create new avenues for communication and cooperation among organization members, leading to accelerated progress.

The facilitation of governance processes has been found to correlate with increased productivity, efficiency, and effectiveness. Notably, the research indicates a negative relationship between the number of documents and governance indicators, suggesting that fluctuations in scientific output publication influence corresponding changes in governance indicators. However, a robust positive correlation exists between citation rates and governance indicators for countries. This underscores the reciprocal impact of scientific production and citation on governance indicators, emphasizing that countries demonstrating superior performance in governance indicators tend to witness higher publication and citation rates of scientific outputs.

Conclusion: In conclusion, the analysis of scientific outputs in organizational governance can inform sound scientific policies, unveil new subject areas and research gaps, delineate research directions, foster the generation of new knowledge, and prompt further research endeavors. Additionally, it facilitates the anticipation of future scientific developments, identification of influential scientific contributors, establishment of enhanced scientific connections and collaborations across diverse fields, and overall scientific advancement in the realm of organizational governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • organizational governance
  • analysis of scientific outputs
  • data visualization
  • scientometrics
  • Clarivate Database
CAPTCHA Image