تأثیر نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفاداری کتابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

3 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران

10.22091/stim.2024.10054.2027

چکیده

هدف: وفاداری و رضایت کارکنان از عوامل کلیدی موفقیت و بقای هر سازمانی به ویژه سازمان‌های خدمت‌مدار نظیر کتابخانه‌های عمومی است. از یک سو، حفظ جایگاه و منزلت کتابخانه عمومی ایجاب می‌کند، عملکرد و وفاداری کتابداران آن مورد توجه قرار گیرد. از سویی دیگر، توجه به پیاده‌ سازی نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش در سازمان‌های خدمت‌ مدار جهت افزایش وفاداری و عملکرد سازمانی از ضروریات است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفا داری کتابداران کتابخانه‌ های عمومی استان فارس انجام گردید.

روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری مشتمل بر 331 نفر از کتابداران کتابخانه‌ های عمومی استان فارس بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 175 نفر با روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها چهار پرسشنامه مدیریت دانش (نیومن و کنراد، 2000)، تسهیم دانش (پناهی، واتسون و پارتریج، 2012)، عملکرد کتابداران (زارعی و سامع سیاهکلرودی، 1397) و وفاداری کتابداران (یه، یئونگ و چنگ، 2010؛ جون، کای و شین، 2006) بود که ضرایب آلفای کرونباخ آن‌ها بالای 7/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 25 جهت آمار توصیفی و برای تعیین رابطه بین متغیرها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. در بخش مدل اندازه‌گیری از شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و روایی همگرا (CV) استفاده شد. همچنین از شاخص‌های برازش هنجارشده (NFI)، ریشه استانداردشده میانگین مجذور باقیمانده‌ها (SRMR)، معیارهای تناسب مدل راستین (d-G & d-ULS) و خی‌-دو (Chi - Square) جهت برازش مدل استفاده گردید.

یافته ‌ها: یافته‌ ها نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت دانش، تسهیم دانش، عملکرد کتابداران و وفا داری کتابداران در کتابخانه‌ های عمومی استان فارس در وضعیت مناسبی قرار دارد و بالاتر از میانگین است. علاوه بر این، در بین متغیرهای پژوهش، عملکرد کتابداران با میانگین (04/4) بیشتر از سایر متغیرها بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مدیریت دانش با تسهیم دانش (373/0 = r، 01/0p <)، عملکرد کتابداران (342/0 = r، 01/0p <) و وفاداری کتابداران (484/0 = r، 01/0p <) رابطه معنی ‌دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین تسهیم دانش و عملکرد کتابداران (513/0 = r، 01/0p <) و وفا داری کتابداران (596/0 = r، 01/0p <) رابطه معنی‌ ‌دار و مثبتی وجود دارد. شاخص‌های مدل اندازه‌گیری برای شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بالای 7/0 بود که نشانگر پایایی سازة مناسب بود. شاخص میانگین واریانس استخراج شده برای روایی همگرای مدل نیز برای همه متغیرها بالاتر از 5/0 بود که نشانگر روایی همگرایی مناسب بود. نتایج برازش مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تعیین عملکرد کتابداران و وفا داری کتابداران به ترتیب 327/0 و 561/0 محاسبه گردید که نشانگر پیش‌بینی 32 و 56 درصدی واریانس عملکرد و وفاداری کتابداران است. همچنین شاخص نیکویی برازش برابر با 56/0 محاسبه گردید که نشانگر برازش نسبتاً قوی مدل پیشنهادی بود.

نتیجه‌ گیری: یکی از عوامل مهم در رفتار شغلی کتابداران، میزان عملکرد و وفاداری آنان به کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رسانی است و آگاهی از وضعیت وفا داری کتابداران می‌تواند مدیران را در برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف مورد نظر یاری دهد. یافته‌های حاصل از پژوهش می‌تواند با تبیین رابطه مدیریت دانش و تسهیم دانش با وفا داری سازمانی و عملکرد کتابداران، توجه مدیران و مسئولان کتابخانه‌ ها را به تقویت سیستم مدیریت دانش و تسهیم دانش در کتابخانه‌ها و فراهم نمودن شرایط مساعد برای ارتقای عملکرد و وفاداری کتابداران جلب نماید. با افزایش دسترسی به دانش، ارتقاء تخصص و تشویق به یادگیری مداوم، کتابداران قادر به بهترین ارائه خدمات به کاربران خود خواهند بود و ارتباط مؤثرتری با سازمان برقرار خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge management system and knowledge sharing on performance and loyalty of librarians

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Morteza Mohammadi Ostani 2
  • Sara Ghannatian 3
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan
3 ., Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: Loyalty and satisfaction of employees is one of the key factors of success and survival of any organization, especially service-oriented organizations such as public libraries. On the one hand, maintaining the position and dignity of the public library requires that be taken into consideration the performance and loyalty of its librarians. On the other hand, it is necessary to pay attention to the implementation of knowledge management system and knowledge sharing in service-oriented organizations to increase loyalty and organizational performance. Therefore, the present research was conducted with the aim of determining the effect of knowledge management and knowledge sharing system on the performance and loyalty of librarians of public libraries in Fars province.

Methodology: In terms of the purpose, the present study was applied research, and in terms of the method of data collection, it was a descriptive survey and correlation type. The statistical population consisted of 331 librarians of public libraries in Fars province, and 175 people were selected as the sample size by using the Krejci & Morgan table using stratified random method. Data collection tools four questionnaires of knowledge management (Newman and Konrad, 2000), knowledge sharing (Panahi, Watson and Partridge, 2012), performance of librarians (Zarei and Same Siahkolroudi, 2017) and loyalty of librarians (Yeh, Yeong and Cheng, 2010; June, Cai and Shin, 2006) whose Cronbach's alpha coefficients were calculated above 0.7. To analyze the data, SPSS 25 software was used for descriptive statistics and to determine the relationship between variables was used in Smart PLS software by Structural Equation Modeling (SEM) method. Cronbach's alpha, Construct Reliability (CR) and Convergent Validity (CV) indexes were used in the measurement model section. Also, Normed Fit Index (NFI), Standardized Root Mean Square Residuals (SRMR), d-G, d-ULS and Chi-Square were used to fit the model.

Findings: The findings showed that the status of variables of knowledge management, knowledge sharing, performance of librarians and loyalty of librarians in the public libraries of Fars province is in a good state and is above the average. In addition, among the variables of the research, the performance of librarians with an average of (4.04) was higher than other variables. The results of the correlation test showed that there is a significant and positive relationship between knowledge management and knowledge sharing (p<0.01, r = 0.373) with librarians' performance (p<0.01, r = 0.342) and loyalty (p<0.01, r = 0.484). Also, there is a significant and positive relationship between knowledge sharing and performance of librarians (p<0.01, r = 0.513) and loyalty of librarians (p<0.01, r = 0.596). The indicators of the measurement model for the construct reliability index and Cronbach's alpha were above 0.7, which indicated the reliability of the construct. The average variance extracted index for the convergent validity of the model was also higher than 0.5 for all variables, which indicated the appropriate convergence validity. The results of SEM fit showed that the coefficient of determination of librarians' performance and loyalty were calculated as 0.327 and 0.561, respectively which indicates the prediction of 32 and 56 percent of the variance of performance and loyalty of librarians. Also, the Goodness of Fit (GOF) index was calculated as 0.56, which indicated a relatively strong fit of the proposed model.

Conclusion: One of the important factors in the professional behavior of librarians is their level of performance and loyalty to libraries and information centers, and knowing the loyalty status of librarians can help managers in planning to achieve the desired goals. By explaining the relationship between knowledge management and knowledge sharing with organizational loyalty and the performance of librarians, the findings of the research can draw the attention of library managers and officials to strengthen the knowledge management and knowledge sharing system in libraries and provide favorable conditions for improving the performance and loyalty of librarians. By increasing access to knowledge, enhancing expertise, and encouraging continuous learning, librarians will be able to provide the best service to their users and establish a more effective relationship with the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge sharing
  • performance
  • loyalty
  • librarians
  • Fars province
CAPTCHA Image