تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

10.22091/stim.2024.9926.2010

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استفاده از رسانههای اجتماعی با مؤلفه های سواد سلامت دانشجویان شامل ظرفیت و توان دسترسی، درک و فهم، پردازش و ارزیابی و تصمیم گیری و رفتار در خصوص اطلاعات در مواجهه با بحران کرونا انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش توزیع نمونه پیشنهادی تاباخنیگ و فیدل، 288 نفر از مجموع کلیه دانشجویان دانشگاه های سراسری از تمامی مقاطع محاسبه شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس بررسی متون و تحقیقات پیشین طراحی شد. این پرسشنامه شامل 60 گویه (17 گویه کیفی و 43 گویه کمّی) و چهار مؤلفه وضعیت فردی، سرگرمی و اوقات فراغت، جستجو و تبادل اطلاعات، کسب اطلاعات، خواندن، فهم و درک، ارزیابی و تصمیم گیری رفتار بود. روایی این پرسشنامه با نظر متخصصان، مطلوب و پایایی آن بر اساس محاسبه آلفای کرونباخ 941/0 محاسبه شد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به وسیله نسخه 26 نرم افزار SPSS و نسخه 26 نرم افزار AMOS و با استفاده از آمار توصیفی، معادلات ساختاری و آزمونهای t مستقل، t تک نمونهای و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت قوی بین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و سواد سلامت در مواجهه با بیماری کرونا در دانشجویان وجود داشت (001/0P<). نتایج نشان داد جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در طول روز و ابتلا به کرونا در رابطه بین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا تأثیر گذار بود.

نتیجه گیری :بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس بین مراجعه به رسانه مورد نظر و بازیابی اطلاعات تخصصی با میزان سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا ارتباط مثبت و معنیداری وجود داشت (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد متغیر سواد سلامت و مولفههای وضعیت فردی، دسترسی، خواندن، فهم و درک، ارزیابی و تصمیم گیری و رفتار دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا موثر بود (001/0P<).

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استفاده از رسانههای اجتماعی با مؤلفه های سواد سلامت دانشجویان شامل ظرفیت و توان دسترسی، درک و فهم، پردازش و ارزیابی و تصمیم گیری و رفتار در خصوص اطلاعات در مواجهه با بحران کرونا انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش توزیع نمونه پیشنهادی تاباخنیگ و فیدل، 288 نفر از مجموع کلیه دانشجویان دانشگاه های سراسری از تمامی مقاطع محاسبه شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس بررسی متون و تحقیقات پیشین طراحی شد. این پرسشنامه شامل 60 گویه (17 گویه کیفی و 43 گویه کمّی) و چهار مؤلفه وضعیت فردی، سرگرمی و اوقات فراغت، جستجو و تبادل اطلاعات، کسب اطلاعات، خواندن، فهم و درک، ارزیابی و تصمیم گیری رفتار بود. روایی این پرسشنامه با نظر متخصصان، مطلوب و پایایی آن بر اساس محاسبه آلفای کرونباخ 941/0 محاسبه شد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به وسیله نسخه 26 نرم افزار SPSS و نسخه 26 نرم افزار AMOS و با استفاده از آمار توصیفی، معادلات ساختاری و آزمونهای t مستقل، t تک نمونهای و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت قوی بین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و سواد سلامت در مواجهه با بیماری کرونا در دانشجویان وجود داشت (001/0P<). نتایج نشان داد جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در طول روز و ابتلا به کرونا در رابطه بین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا تأثیر گذار بود.

نتیجه گیری :بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس بین مراجعه به رسانه مورد نظر و بازیابی اطلاعات تخصصی با میزان سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا ارتباط مثبت و معنیداری وجود داشت (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد متغیر سواد سلامت و مولفههای وضعیت فردی، دسترسی، خواندن، فهم و درک، ارزیابی و تصمیم گیری و رفتار دانشجویان در مواجهه با بیماری کرونا موثر بود (001/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using social media on students' health literacy in the face of the corona crisis

نویسنده [English]

  • Mitra samiei
Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba&amp;rsquo;i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to determine the relationship between the use of social media and students' health literacy in the face of the coronary crisis.

Method: The present study is applied in nature and has been done by survey-analytical method. In this study, the sample size of Tabachenig and Fidel was calculated as 288 students from all national universities from all levels. The research tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on a review of previous texts and research. The questionnaire included 60 items (17 qualitative items and 43 quantitative items) and four components of personal status, entertainment and leisure, information search and exchange, information acquisition, reading, comprehension, evaluation and decision making of behavior. The validity of this questionnaire was considered desirable by experts and its reliability was calculated based on Cronbach's alpha calculation of 0.941. After data collection, data were analyzed by SPSS software version 26 and AMOS software version 26 using descriptive statistics, structural equations and independent t-test, one-sample t-test and one-way analysis of variance.

Findings: The results of data analysis showed that there was a strong positive relationship between the use of health literacy social networks in the face of coronary heart disease in students (P <0.001). The results showed that gender, age, marital status, level of education, use of social media during the day and coronary heart disease were effective in the relationship between the use of social networks and students' health literacy in the face of coronary heart disease. Based on the results of analysis of variance test, there was a positive and significant relationship between referring to the target media and retrieving specialized information and the level of health literacy of students in the face of coronary heart disease (P <0.05). Also, from the students 'point of view, the variables of health literacy and components of personal status, access, reading, comprehension, evaluation and decision-making and students' behavior in the face of coronary heart disease were effective (P <0.001).

Conclusion: Based on the results, the use of social networks had a great impact on improving the health literacy of students in the face of the corona crisis. Accordingly, considering the wide level of use of social networks, this opportunity can be used and effective steps can be taken to improve the level of health literacy and related behaviors.

Purpose: The present study aimed to determine the relationship between the use of social media and students' health literacy in the face of the coronary crisis.

Method: The present study is applied in nature and has been done by survey-analytical method. In this study, the sample size of Tabachenig and Fidel was calculated as 288 students from all national universities from all levels. The research tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on a review of previous texts and research. The questionnaire included 60 items (17 qualitative items and 43 quantitative items) and four components of personal status, entertainment and leisure, information search and exchange, information acquisition, reading, comprehension, evaluation and decision making of behavior. The validity of this questionnaire was considered desirable by experts and its reliability was calculated based on Cronbach's alpha calculation of 0.941. After data collection, data were analyzed by SPSS software version 26 and AMOS software version 26 using descriptive statistics, structural equations and independent t-test, one-sample t-test and one-way analysis of variance.

Findings: The results of data analysis showed that there was a strong positive relationship between the use of health literacy social networks in the face of coronary heart disease in students (P <0.001). The results showed that gender, age, marital status, level of education, use of social media during the day and coronary heart disease were effective in the relationship between the use of social networks and students' health literacy in the face of coronary heart disease. Based on the results of analysis of variance test, there was a positive and significant relationship between referring to the target media and retrieving specialized information and the level of health literacy of students in the face of coronary heart disease (P <0.05). Also, from the students 'point of view, the variables of health literacy and components of personal status, access, reading, comprehension, evaluation and decision-making and students' behavior in the face of coronary heart disease were effective (P <0.001).

Conclusion: Based on the results, the use of social networks had a great impact on improving the health literacy of students in the face of the corona crisis. Accordingly, considering the wide level of use of social networks, this opportunity can be used and effective steps can be taken to improve the level of health literacy and related behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Literacy, Social Networks, Corona, Student, Information literacy, Allameh Tabataba'
  • I University
CAPTCHA Image