کودک، رسانه و ارتباط متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران

2 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

هدف : بررسی نقش رسانه در فرایند پرورش کودکان به عنوان مخاطبین بالقوه و بالفعل رسانه
روش: پژوهش مبتنی بر بررسی متون می باشد. سیاهه ای از متون مرتبط پیرامون موضوع شناسایی و کتابشناسی تحقیق شکل گرفت و سپس بر اساس ساختار مقاله از متون و منابع شناسایی شده به تناسب بحث استفاده شد.
یافته: بررسی نشان داد که رسانه­ ها آثار قابل توجه ی بر مخاطبان خود دارند و کودکان در معرض أثیرات منفی بیشتری هستند. رسانه های دیداری و شنیداری به مراتب بیشتر از دیگر رسانه می تواند اثرگذار باشد. اینترنت با ویژگی­ های خاصّ خود توانسته جمع تمام ویژگی های رسانه های دیگر را در خود داشته باشد و از طرفی کشش بیشتری در بین مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است. به همین دلیل می تواند علی رغم فرصت­های بالقوه­ای که دارد، تهدید جدّی عصر حاضر برای کودکان و نوجوانان باشد. تأثیر رسانه ها و تهدیدات آنها برای کودکان، یک مسئله جهانی شده است و برای حلّ آن و کاهش آثار منفی رسانه ها تمهیدات جهانی اندیشیده شده است.
نتیجه­ گیری: بررسی نشان داد که مدیریت رسانه در حوزه کودک و کاهش آثار منفی آن نیازمند اراده عمومی است و لازم است که همه نهادهای متولی در سطح محلی، ملی و بین المللی در این زمینه همگام شوند. خانواده مهمترین نقش را در این زمینه می تواند داشته باشد. توسعه سواد رسانه ای در بین والدین و به ویژه مخاطبان جامعه هدف، می تواند در کاهش آثار منفی آن نقش موثری داشته باشد. تبدیل تهدیدات این قبیل رسانه به فرصت و بهره جستن از آن برای توسعه فرهنگ عمومی و دانش فردی و اجتماعی، از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش خطرات رسانه ها می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children, Media and Interaction

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Hassan Azimi 1
  • Yones Shokrkhah 2
1 Faculty of information and knowledge martyr Chamran University and PhD student knowledge and information science at Tehran University
2 Assistant Professor of Tehran University Faculty of World Studies
چکیده [English]

Objective: To investigate the role of the media as actual and potential media contacts in the process of raising children.
Methods: The study is based on literature review. This study was carried out by making a list of relevant literature, including bibliographic research literature, that was identified for the present study.
Results: The results showed a significant impact of the media on the audience. As such, children are more apt to be victims of the media’s negative effects and threats. Audio-visual media prove more effective compared with other forms of the media. The Internet has had the overall characteristics, hence more effective than other forms of the media. On the other hand, they arise more interest in the children and young people. As such, it can prove a serious threat, despite the favorable opportunities it provides. The impact of the media and other threats on children is a global issue, hence a global attept is required for its remedies and removing its negative effects.
Conclusion: The study showed that protecting children against the negative effects of the media must be a public endeavor in which all people, local, national, and international institutions must cooperate. Families can play the most important role in this regard. Development of media literacy among parents and especially the target audience can play an important role in reducing the negative effects it will have. And, by utilizing the media, such threats can turn into opportunities for both individual as well as socio-cultural development, so as to reduce the risks of the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Children
  • Internet
  • TV
  • radio
جواهری، فاطمه؛ بالاخانی، قادر(1385).رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی(مطالعه موردی شهروندان تهرانی). مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. بهارو تابستان. ص1-29.
جوکار، قاسم(1386). بررسی تاثیر تلویزیون بر کودکان. ماهنامه معرفت. 16(6).
کمیته حقوق کودک سازمان ملل(1996). کودکان و رسانه.امریکا. ایالات متحده آمریکا. سازمان ملل
کاظم زاده، موسی؛ کوهی، کمال(1389). نقش وسایل نوپدید ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها. نامه پژوهش فرهنگی. (12).
"Media" (2008), International Encyclopedia of the Social Sciences, Encyclopedia.com,(September 8, 2012), http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045301503.html
Anderson, Craig A.; Berkowitz, Leonard; Donnerstein, Edward, Huesmann, L. Rowell; Johnson, James D.; Linz, Daniel; Malamuth, Neil M.; Wartella, Ellen(2003). The Influence Of Media Violence On Youth. Psychological Science in the Public Interest, Vol. 4, No. 3
Boldt, G. (2007). Child-centered vs. media-centered perspectives, In Encyclopedia of children, adolescents, and the media, (pp. 156-157), Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412952606.n71
Buijzen, Moniek; Valkenburg, Patti M. (2003), The Unintended Effects Of Television Advertising a Parent-Child Survey, Communication Research, 30,( 5). 483-503.
Edgar, Patricia; Edgar, Don (2008).TELEVISION, DIGITAL MEDIA AND CHILDREN’S LEARNING. http://www.vcaa.vic.edu.au/Documents/earlyyears/Edgar_Paper_20081223.pdf.
Gadow, Kenneth D.; Sprafkin, Joyce (1993).Television"Violence" and Children with Emotional and Behavioral Disorders, Journal Of Emotional And Behavioral Disorders, Vol. 1, No. 1, 54-63.
Krcmar, Marina; Vieira, Jr; Edward.T (2005), Imitating Life, Imitating Television:The Effects of Family and Television Models on Children’s Moral Reasoning, Communication Research, Vol. 32,No 3, 267-294.
Mass media.(August 2012‎). Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media
McCornack, S.A. (1992). Information manipulation theory, Communication Monographs. (59). 1-16.
Media literacy Project (2010).Introduction to Media Literacy. http://medialiteracyproject.org /resources /introduction- media-literacy
Moon, Hysesung; Aidman, Amy; Lemish, Dafna; Gِtz, Maya (2003), The role of media in childrens make-believe worlds a cultural comparison of Germany, Israel, the USA and South Korea.http://www.br-online.de/jugend/izi/english/televizion/16_2003_1/e_goetz_ua.htm.
National Association for the Education of Young Children and the Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media (2012), Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8.USA, Saint Vincent College.
Ray, Munni; Ram Jat, kana (2010), Effect of electronic media on children, Indian pediatrics, (47, 17). 561-582.
Savage, Joanne(2008),The Role of Exposure to Media Violence in the Etiology of Violent Behavior A Criminologist Weighs In, American Behavioral Scientist ,Vol. (51,8) ,1123-1136.
Strasburger, V. (2007), Displacement effect, In Encyclopedia of children, adolescents, and the media, (pp. 246-247), Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412952606.n121
CAPTCHA Image