اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

هدف: در ابتدا جستجوی اطلاعات، فعالیتی فردی در نظر گرفته می‌شد، اما مطالعات در زمینه اطلاع‌ جویی نشان داد که افراد در طول فعالیت‌های جستجوی اطلاعات با یکدیگر همکاری دارند. هدف مقاله حاضر معرفی و تشریح مباحث مرتبط با اطلاع‌ جویی مشارکتی است.
روش: این مقاله به روش مروری با بهره‌ گیری از منابع موجود، پس از تشریح مفاهیم اطلاع‌جویی و همکاری، به تعریف اطلاع‌جویی مشارکتی، ابعاد و سیستم‌ هایی که از فرایند اطلاع‌ جویی مشارکتی حمایت می‌کنند، پرداخته است.
یافته‌ها: مطالعه حاضر نشان می‌دهد تعریف واحدی در بین محققان برای اطلاع‌ جویی مشارکتی وجود ندارد و محیط‌های اطلاع‌جویی مشارکتی تحت تاثیر همکاری آشکار در مقابل ضمنی، همزمان در مقابل غیرهمزمان، هم مکان در مقابل توزیع شده و عمق میانجی گری قرار دارند و حاصل مطالعات در زمینه اطلاع‌ جویی مشارکتی، ایجاد سیستم‌هایی می‌باشد که از این فرایند پشتیبانی می‌کند.
نتیجه گیری: اطلاع‌ جویی مشارکتی را می توان مطالعه انگیزه‌ها، روش‌ها، و سیستم‌هایی دانست که افراد را قادر می‌سازد تا در فرایند جستجو اطلاعات همکاری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative Information Seeking: Concepts, Measures, Systems

نویسندگان [English]

  • Yaghob Norouzi 1
  • Samaneh Khavidaki 2
1 Department of information and knowledge of the University of Qom
2 M. A. of Information Science and Knowledge, Qom University
چکیده [English]

Purpose: Formerly, searching for obtaining information was regarded an individual activity; however, studies show that people collaborate with one another in the process of obtaining information. The purpose of this paper is to introduce and explain issues related to collaborative information seeking.
 Method: This paper describes an overview of information seeking and collaboration, collaborative information seeking, with its dimensions and systems discussed.
 Results: This study shows that there is no single definition of collaborative information seeking among researchers. Dimensions of collaboration include explicit vs. implicit, depth of mediation, synchronous vs. asynchronous, co-located vs. distributed pieces of information. The results of studies on collaborative information indicate that researchers create systems that support this process.
 Conclusion: Collaborative information seeking aspires to study the motifs, methods, and systems which enable individuals to collaborate in the information seeking process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking
  • Collaboration
  • collaborative information seeking
  • information systems
داورپناه، محمدرضا (1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی. تهران: دبیزش؛ چاپار.
دهفانی، زهره (1389). سیستم‌های پیشنهاد دهنده آگاه در زمینه کتابخانه های دیجیتالی، اطلاع شناسی، 27، 147- 180.
فرهادی، مرتضی(1381). فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و نا هم معنایی یاریگری (یاوری، تعاون) با مشارکت (انبازی) و همکاری. علوم اجتماعی، 19، 7-34.
نوروزی، علیرضا؛ ولایتی، خالید (1388). همکاری علمی پژوهشی: جامعه شناسی همکاری علمی. تهران: چاپار.
Blake, C., & Pratt, W. (2006). Collaborative information synthesis I: A model of information behaviors of scientists in medicine and public health. Journal of the American Society for Information Science and Technology57(13), 1740-1749. Retrieved January 14, 2014, from http://www.asist.org/awards/Collaborative_Information_Synthesis_1.pdf.
Evans, B. M., & Chi, E. H. (2008, November). Towards a model of understanding social search. In Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 485-494). Retrieved January 14, 2014, from http://arxiv.org/pdf/0908.0595.pdf
Fidel, R., Bruce, H., Pejtersen, A., Dumais, S., Grudin, J., &Poltrock, S. (2000). Collaborative information retrieval. The New Review of Information BehaviourResearch, 1(1), 235-247. Retrieved January 14, 2014, from projects.ischool.washington.edu/cir/CIRprop18.doc
Foley, C. (2008). Division of labour and sharing of knowledge for synchronous collaborative information retrieval. Thesis PhD. Dublin City University School of Computing and Centre for Digital Video Processing. Retrieved January 14, 2014, from http://doras.dcu.ie/552/1/cfoley-PhD_thesis.pdf.
Golovchinsky, G., Adcock, J., Pickens, J., Qvarfordt, P., & Back, M. (2008). Cerchiamo: a collaborative exploratory search tool. Proceedings of Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 8-12. Retrieved January 14, 2014, from file:///C:/Users/Pardis/Documents/Downloads/50463517d88a25a58a.pdf.
Golovchinsky, G., Diriye, A., & Pickens, J. (2011, October). Designing for collaboration in information seeking. In Proc. Fifth Workshop on Human-Computer Interaction and Information Retrieval (HCIR 2011). Retrieved January 14, 2014, from http://collab.infoseeking.org/resources/papersCIS11/GolovchinskyPaper.pdf.
Golovchinsky, G., Pickens, J., & Back, M. (2008). A taxonomy of collaboration in online information seeking. Retrieved January 14, 2014, from http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0908/0908.0704.pdf
González‐Ibáñez, R., & Shah, C. (2011). Coagmento: A system for supporting collaborative information seeking. proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 48(1), 1-4 Retrieved January 14, 2014, from http://mail.asist.org/asist2011/proceedings/submissions/336_FINAL_SUBMISSION.pdf
González-Ibáñez, R., Shah, C., & Haseki, M. (2011). A Method to Evaluate the Synergic Effect in Collaborative Information Seeking. In Workshop on Human-Computer Interaction and Information Retrieval (HCIR). October (Vol. 20). Retrieved January 14, 2014, from http://collab.infoseeking.org/resources/papersCIS11/GonzalezPaper.pdf
Hansen, P., Granato, G. L., & Santucci, G. (2011). Collecting and assessing collaborative requirements. In Proc. Workshop on Collaborative Information Seeking: Briding the Gap between Theory and Practice (CIS 2011). Retrieved January 14, 2014, from http://collab.infoseeking.org/resources/papersCIS11/HansenPaper.pdf
Hansen, P., & Järvelin, K. (2005). Collaborative information retrieval in an information-intensive domain. Information Processing & Management, 41(5), 1101-1119. Retrieved January 14, 2014, from http://comminfo.rutgers.edu/~muresan/IR/Docs/Articles/ipmHansen2006.pdf
Hertzum, M. (2008). Collaborative information seeking: The combined activity of information seeking and collaborative grounding. Information Processing & Management44(2): 957-962. Retrieved January 14, 2014, from http://akira.ruc.dk/~mhz/research/Publ/IPM2008_preprint.pdf
Karunakaran, A., & Reddy, M. (2012). Barriers to collaborative information seeking in organizations. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology49(1): 1-10. Retrieved January 14, 2014, from http://www.asis.org/asist2012/proceedings/Submissions/169.pdf
Krishnappa, R. (2005). Multi-user search engine (muse): Supporting collaborative information seeking and retrieval. Retrieved January 14, 2014, from http://lite.mst.edu/media/research/ctel/documents/2005_1_krishnappa.pdf
London, S. (1995). Collaboration and community. Retrieved January 14, 2014, from http://www.upperskeena.ca/storytellers/CCL%20research/ccl/themes/micro-macro/collaboration.pdf
Morris, M. R., & Horvitz, E. (2007, October). SearchTogether: an interface for collaborative web search. In Proceedings of the 20th annual ACM symposium on User interface software and technology (pp. 3-12). ACM. Retrieved January 14, 2014, from http://research.microsoft.com/en-us/um/people/merrie/papers/searchtogether.pdf
Pickens, J., Golovchinsky, G., Shah, C., Qvarfordt, P., & Back, M.( 2008). Algorithmic mediation for collaborative exploratory search. In Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (pp. 315-322). ACM Retrieved January 14, 2014, from file:///C:/Users/Pardis/Documents/Downloads/50463517d88a315aaf.pdf.
Paul, S. A.2010. Understanding together: sensemaking in collaborative information seeking. Thesis PhD. The Pennsylvania State University Retrieved January 14, 2014, from. http://research.microsoft.com/en-s/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p321.pdf
Reddy, M. C., & Jansen, B. J.( 2008). A model for understanding collaborative information behavior in context: A study of two healthcare teams. Information Processing & Management44(1): 256-273. Retrieved January 14, 2014, from http://faculty.ist.psu.edu/jjansen/academic/pubs/reddy_jansen_collaborative_information_searching.pdf
Reddy, M. C., & Spence, P. R. (2008). Collaborative information seeking: A field study of a multidisciplinary patient care team. Information processing & management44(1), 242-255. Retrieved January 14, 2014, from file:///C:/Users/Pardis/Documents/Downloads/72e7e52442d790a381.pdf
Shah, C. (2009). Toward collaborative information seeking (CIS). Retrieved January 14, 2014, from http://arxiv.org/pdf/0908.0709.pdf?origin=publication_detail
Shah, C. (2010). Coagmento-a collaborative information seeking, synthesis and sense-making framework. Integrated demo at CSCW, 6-11. Retrieved January 14, 2014, from http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/connect/CSCW_10/docs/p527.pdf
Shah, C. (2010). Collaborative information seeking: A literature review. Advances in librarianship32, 3-33 Retrieved January 14, 2014, from http://comminfo.rutgers.edu/~chirags/papers/Shah_AIL_2010.pdf
Shah, C. (2012). Collaborative information seeking: The art and science of making the whole greater than the sum of all (Vol. 34). Springer Science & Business Media.
Shah, C. (2013). Effects of awareness on coordination in collaborative information seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology64(6), 1122-1143. Retrieved January 14, 2014, from http://comminfo.rutgers.edu/~chirags/papers/10.1002_asi.22819.pdf
Shah, C., & González‐Ibáñez, R. (2010). Exploring information seeking processes in collaborative search tasks. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology47(1): 1-7. Retrieved January 14, 2014, from http://asis.org/asist2010/proceedings/proceedings/ASIST_AM10/submissions/211_Final_Submission.pdf
Shah, C., Marchionini, G., & Kelly, D. (2009, April). Learning design principles for a collaborative information seeking system. In CHI'09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 3419-3424). ACM. Retrieved January 14, 2014, from http://comminfo.rutgers.edu/~chirags/papers/Shah_CHI_2009.pdf
Sonnenwald, D. H., & Pierce, L. G.( 2000). Information behavior in dynamic group work contexts: interwoven situational awareness, dense social networks and contested collaboration in command and control. Information Processing & Management36(3): 461-479. Retrieved January 14, 2014, from file:///C:/Users/Pardis/Documents/Downloads/9fcfd512392aabb018.pdf
Spence, P. R., Reddy, M. C., & Hall, R. (2005, November). A survey of collaborative information seeking practices of academic researchers. In Proceedings of the 2005 international ACM SIGGROUP conference on supporting group work (pp. 85-88). ACM. January 14, 2014, from file:///C:/Users/Pardis/Documents/Downloads/72e7e52442d795a657%20(1).pdf
Twidale, M. B., Nichols, D. M., Smith, G., & Trevor, J. (1995, October). Supporting collaborative learning during information searching. In The first international conference on Computer support for collaborative learning (pp. 367-370). L. Erlbaum Associates Inc. January 14, 2014, from http://eprints.lancs.ac.uk/53830/1/twidale_cscl_95.pdf
CAPTCHA Image