وب 2 و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ­ی آماری آن کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می­باشند.و اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان با استفاده از روش آمار توصیفی واستنباطی از جمله تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت.
 یافته ­ها: یافته­ ها نشان داد کتابداران کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درحد متوسط(59/43%) با ابزارهای وب 2 آشنایی دارند و کتابداران از ابزارهای وب 2 در حد کم(85 /53%) استفاده می کنند. و بیشترین مشکلی که کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی با آن مواجه هستند، کمبود منابع الکترونیکی مورد نیاز است.
 همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه کتابداران، بهترین ابزار برای اطلاع رسانی در کتابخانه ها وبلاگ (1/18%)  و ضعیف ترین ابزار نیز فلیکر و پادکست (1/8%) است.
اصالت: پژوهش حاضر با توجه به ضرورت یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات در عصر حاضر انجام گرفته است . وب 2 نیزیکی از این امکانات است که در بهبود مهارت کتابداران اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Web2 & Librarians of Kermanshah University of Medical Science

نویسنده [English]

  • Elham Rashidi
Iran Public Libraries Foundation, kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to examine familiarity and use of web2 by librarians at the libraries of Kermanshah University of Medical Science.
 Methodology: This is an applied study by gathering information via questionnaire. The population of   Kermanshah University of Medical Science is comprised of thirty-nine librarians, and the information obtained from respondents via descriptive and inferential statistical methods such as anova, one-way, two-sample t-test, and the Pearson correlation coefficients were utilized for analysis.
 Findings: Findings showed  that the average rate of librarian's familiarity with web2 is (%43.59) and also lower use (%53.85) of web technology. And, the most essential problem of librarians is the lack of electronic sources. Other findings showed that the best tool for searching information in the library is weblog (%18.1), and the weakest tools are Flicker and Podcast (%8.1), as reported by the librarians.
 Originality: The study shows that learning and using information technology is a necessity. Nowadays,  the Web 2 is one of the technologies that improves the  librarians’ specialized ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic resources
  • Information Technology
  • librarians
  • Libraries of the Kermanshah University of Medical Science
  • tools
  • web2
اسفندیاری­مقدم، علیرضا و منصوره حسینی شعار(1390). میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت­های وب 2.کتابداری و اطلاع رسانی 1(53): 155-181.
ایزد پناه، پرهام (1384 ). وب 2 شوق یک جهان نو.ماهنامه شبکه(63)، 215.
تاج الدینی، اورانوس و علی سادات موسوی.(1387). وب2: تقابل حقیقت و ایده آل.کتاب ماه کلیات،اطلاعات و ارتباطات و  دانش شناسی (1) : 18-23.
 عبدخدا، هیوا و لیلا محمدی.(1390). میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران از امکانات تار جهان گستر (وب) در خدمات کتابخانه­ای.مدیریت اطلاعات سلامت 8(19): 354-362.
علی­پور، امید (1391).  مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیتهای وب 2، عطف، شماره 14. دسترس پذیر در:
                                 http://www2.atfmag.info/1391/07/16                              
 
کرمی، طاهره (1384). بررسی رویکردهای ممکن به پدیده وبلاگ از نقطه نظر خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی.دانشگاه تهران، تهران.
 
کشاورز، حمید (1387). چگونه از وب 2 در کتابخانه خود استفاده کنید؟. کتاب ماه کلیات، اطلاعات و ارتباطات ودانش شناسی (43): 64-67.
Abram, S   .(2005) .Web 2.0 - huh?! Library2.0, librarian 2.0. Information outlook, 9 (12): 44- 46.
 
Aharony, N. (2009). The influence of LIS students, personality characteristics on their perceptions toward Web2 use. Librarianship and Information Science. 41 (4): 227-242.
 
Burhanna, Kenneth J., Jamie Seeholzer and Joseph Salem Jr  .(2009). No Natives Here: A Focus Group Study of Student Perceptions of Web 2.0 and the Academic Library. The Journal of Academic Librarianship 35(6): 523–532.
 
Chua, A.Y.K & D.H.Goh. (2010). A study of Web 2.0 applications in library websites. Library & Information Science Research 32, 2010 203-211.
 
Cuong Linh, N. (2007), A survey of application of Web 2 in Australasian universitylibraries”Library Hi Tech, 26(4): 630-653
 
Emmanouel Garoufallou, & Vassiliki Charitopoulou. (2012). Web 2.0 in library and information science education: the Greek case. New Library World 113 (3/4): 202 – 217
Frumkin, J. (2005), “The Wiki and the digital library”, OCLC Systems & Services: International Digital LibraryPerspectives, 21 (1:( 18-22.
 
Kim, Y.M. and Abbas, J. (2010). Adoption of Library 0/2 Functionalities by Academic Libraries and Users: A Knowledge Management Perspective. School of Library and Information Studiesl 36 (3 :( 211-218.
Han, Z. and YanQuan, L. (2010). Web 2 applications in top Chinese university library. Library Hi Tech 28 (1): 41-62.
 
O'Reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the nextgeneration of  software. Communications and Strategies 65: 17−37.
Peltier – Davis, C.(2009). Web 2.0, Library 2.0, Library User 2.0, Librarian 2.0: Innovative  Services for Sustainable Libraries. Computersin Libraries 29 (10): 16-21.
 
Sullivan, T. (2009). Librarians use of Web 2.0 Tools to Support International Baccalaureate Students Working on their Personal Projects or Extended Essays. An Abstract of a Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Library Science (MLS).
Wikipedia,(2007b). Web 2.0 In Wikipedia. The Free Encyclopedia. [on-line]    Available at:
http://en.Wikipedia.org/Wiki/Web 2.0 (Accessed 25 May2008).
CAPTCHA Image