ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

هدف: تعیین میزان بازیافت، دقت و همپوشانی مقالات در پایگاه­های اطلاعاتی نورمگز، مگ­ایران و اس. آی. دی در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.  15 کلیدواژه تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با مشورت صاحب نظران حوزه انتخاب شده و در سه پایگاه جستجو شدند. 10 نتیجه اول بازیابی شده در هر پایگاه، بررسی و میزان بازیافت ودقت و همپوشانی آنها  محاسبه شد. سپس فرضیه­های پژوهش با آزمون مجذور کا  بررسی شد.
یافته­ ها: پایگاه نورمگز با میزان بازیافت 48% و دقت 79% بیشترین بازیافت و دقت را داشته است و با همپوشانی عنوانی 10% و همپوشانی منابع اطلاعاتی 76% با سایر پایگاه­ ها، بیشترین میزان همپوشانی را دارد.  آزمون فرضیه­ های پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری بین میزان بازیافت، دقت و همپوشانی منابع اطلاعاتی در پایگاه­ های مورد مطالعه وجود دارد.
نتیجه­ گیری:پایگاه اطلاعاتی نورمگز از لحاظ بازیافت و دقت بهترین عملکرد را نسبت به دو پایگاه دیگر داشته است و همپوشانی بالایی با دو پایگاه دیگر دارد و به نظر می­رسد مناسب­ترین پایگاه برای تمامی کاربران در حوزه علم اطلاعات و دانش ­شناسی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recall and precision in the field of knowledge and information science in Persian article data bases and surveying overlap of them

نویسندگان [English]

  • Nazila Rahimpour 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 M. A in Knowledge and Information science, University of Qom
2 Faculty members of Knowledge and Information Science, University of Qom
چکیده [English]

Purpose: The present study purpose is surveying the Recall and Precision and overlap in the databases such as Noormags, Magiran and Sid on the field ofknowledge and information science
Approach (Method): The research has been done as applied and survey approach. In order to surveying the amount of recall and precision and overlap in databases, the number 15 keywords was selected by consultation with   professors. The keywords were searched in all three databases simultaneously.  The first 10 results were retrieved at each database, their recall, precision and overlap calculated by the formula.
Finding: The result of research showed that Noormas with the %48 recall has the most amount of recall. Then, Sid and Magiran have respectively the %33 and %32 recall and have ranked the second and third. In terms of precision, Noormags with the %79 has the most amount of precision. Also, the result showed that Noormags with the %10 overlap in title and %72 overlap in information resources has the most amount of overlap with other databases.
Conclusion:The Noormags has a better performance in terms of recall and precision than other databases. This data bases have high overlap with other databases in terms of information resources. So, Noormags is the most appropriate database for all users in the field of knowledge and information science.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recall
  • Precision
  • Overlap
  • Databases
احمدی، ح. (1385). ارزیابی بازیابی اطلاعات. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی، 6 (1)، 1-7.
اخوتی، م. ( 1383).  مفهوم ربط در نظام های بازیابی اطلاعات: مروری بر نظریه­ها و ادبیات موجود. اطلاع رسانی، 2 ،(1)، 23-46.
اسداللهی،ز.؛ نو­کاریزی، م. (1389).  ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه­های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه­های ایرانی. نشریه کتابداری و اطلاع رسانی، 13، (2)،  118-146.
چشمه سهرابی، م. (1378). تاثیر استفاده از اصطلاحنامه در بانک­های اطلاعاتی کتابشناختی بر میزان جامعیت، مانعیت و مدت زمان جستجوی اطلاعات بازیابی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی . دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
حریری، ن. (1377).  مفهوم ربط در بازیابی از نظام های اطلاعاتی. فصلنامه کتاب، 9 (2)، 7-17.
حریری، ن.؛ وکیلی منفرد، ح. (1392). مقایسه دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی در بازیابی تصاویر پزشکی. مدیریت اطلاعات سلامت، 10 (6)، 830-839.
رحمتی تاش، م.؛ برادر، ر.؛ غائبی، االف. (1389). ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مقالات در ایران از نظر سازماندهی و ابزار جستجو. اطلاع شناسی، 7 (28)، 109-136.
شاکری، ص. (1387). میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در پاسخگویی به سوالات اختصاصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی . دانشگاه شیراز، شیراز.
شیری،  ع. ( 1373). ارزیابی جامعیت و مانعیت نظام های بازیابی اطلاعات. پیام کتابخانه، 4 (1و 2)، 38-45.
علیجانی،  ر. (1387).  آشنایی با بانک های اطلاعاتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
غلامی، ت. (1386). سنجش میزان ربط در بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی ابسکو، اسکوپوس، ساینس دایرکت، از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س). پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی . دانشگاه الزهرا، تهران.
لستر، ج.؛ کوهلر، و. ک (1389). مبانی مطالعات اطلاع رسانی: درک اطلاعات و محیط آن. (محسن نوکاریزی، مترجم) تهران: چاپار.
نوشین فرد،  ف.؛. امامی، ز. (1391). همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه های اطلاعاتی در پاب مد و وب آف ساینس در حوزه بیماری های غدد درون ریز. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 1 (3)، 89-101.
Hariri, N (2013). Do natural language search engines really understand what users want? online information review, 37 (2), 287-303.
Ilic, D (2003). Specialized Medical Search- engines are not better than general search engines in sourcing consumer information about androgen deficiency. Hum reprod, 18 (3), 557-561.
Serati shirazi, M (2009). A comparative study of the accuracy of general and specialized medical search ingines in retrieving documents related to children diseases. Faslname keteb, 20 (1), 77-94.
Vanhecke, T. E (2006). pubmed vs. high press: a head-to-head comparison of two medical literature search engines. Computer in biology and medicine, 37 (9), 1252-1258.
 
CAPTCHA Image