سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر از کارکنان انجام شده است. ابزارپژوهش، پرسشنامه‌ای بر اساس هفت مهارت کارل‌آلبرخت است. کارل‌آلبرخت برای هوش سازمانی مدلی با هفت بعد ارائه می‌کند: چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد وتوافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد.
 یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین 26/3 از میانگین نظری 3 یعنی از حد متوسط بالاتر است. بالاترین میانگین بدست آمده، مربوط به مؤلفه سرنوشت مشترک با میانگین 54/3 و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه‌های میل به تغییر و فشار عملکرد با میانگین 10/3 است. باتوجه به این که میانگین هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن بالاتر از میانگین نظری و در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 می‌باشد، بنابراین، وضعیت هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه، وضعیت مطلوب و مناسبی دارد.
نتیجه‌گیری: بررسی وضعیت و سنجش هوش سازمانی و ارتقاء آن، در بهبود خدمات کتابخانه‌ها تاثیر بسزایی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence measurement of organizational public libraries in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Elham Rashidi
  • Akram Korani
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to have access to organizational intelligence of the employees of public libraries at Kermanshah.
Method: The research method is an analytical survey, and the population consisted of eighty employees of public libraries at Kermanshah. A questionnaire was designed based on the Karl Albrecht Seven Skills in which a model is presented for organizational intelligence that has seven dimensions: strategic vision, shared faith, appetite to change, sprit, alignment and congruence, knowledge deployment, and performance pressure.
Findings:According to the results, the organizational intelligence mean (3. 26) is higher than average. The highest and lowest obtained means relate to shared faith and appetite to change and performance pressure, with rates 3.54 and 3.10, respectively. It follows that organizational intelligence in the public libraries at Kermanshah is in a favorable condition.
Results: Constant checking of the assessment of the status and organizational intelligence and its promotion has a considerable impact on the improvement of library services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • librarians
  • organizational intelligence
  • public libraries at Kermanshah
اسکات،ر(1380). سازمان‌ها: سیستم‌های حقوقی، حقیقی و باز، ترجمه محمدرضا بهرنگی (برنجی). تهران: نشر کمال تربیت
اسکندری،ک(1389). بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران باعملکردآنان درسازمانهای دولت استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب. بناب
الهیان، ع؛ زواری، م (1388). هوش سازمانی خاستگاه هوش کسب و کار، تدبیر 208.ص.49
براتی علویجه، ح (1380). مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی، تهران:حسین علی براتی علویجه
حاجی حسین‌نژاد، غ؛ بالغی‌زاده، س (1381). نظریه های هوش چندگانه  گاردنر و کاربرد آن در آموزش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
حریری، ن طارمی، ف(1391). سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، فصلنامه دانش شناسی، سال پنجم شماره 19.ص4
ستاری قهفرخی، م و زمانیان، ع(1391). ارزیابی وضعیت هوش سازمانی درشهرداریهای شرق مازندران، مدیریت شهری، 31.
سهرابی، ح(1390).پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. تهران
عرفانی­خانقاهی،م(1388).ارزیابی هوش سازمانی وعوامل تأثیرگذاربرآن دردانشگاه آزاداسلامی وارائه مدلی جهت تبیین آن. پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران
فقیهی، ع(1387).بررسی وضعیت هوش سازمانی وزارت آموزش وپرورش.پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات،تهران.
لیبوویتس، ج(1391).ایجادهوش سازمانی: مبانی مدیریت دانش،ترجمه مهدی ستاری قهفرخی، حمیدرضا اخوان طباخ،عباس جعفری،تهران: انتشارات آذرین مهر.
 
Albrecht,K.(2003).Organizational intelligence survey.Australian Institute of Management .Retrieved2011,from.http://www. Karl Albrecht .com
 
Ganzert,C.Martinelli,D.Delai,I.(2012).Intelligence systemsmethodology:a systemic approach to the organizational intelligencefunction,Knowledge Management Research & Practice,10(2) ,pp.141–152.
 
Glyn, M.A. (1996). Innovate genius: a framework for relating individuals and organization intelligence to innovation Academy of management Journal of Applied Psychology,10(6) pp22-25
 
Halal, W. (1998).Measuring organizational intelligence .Retrieved ,2011
from.www.startegy-bussiness.com.
 
Hutinchis,E. (1991). the social organize "action of distributed cognition"-American Psychological Association, Washington, DC, 7(2), pp.283-287
 
Jung,Y.(2009).An Approach toOrganizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process),Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University
 
Lefter,V.,Prejmerean, M. & Vasilache, S. (2008). The Dimension of organizational intelligence Romanian companies-A human capital perspective. Academy of Economic Studies
 
Liebowitz,J.(2006).Strategic intelligence :business intelligence,competitive intelligence, and knowledgemanagement. NewYork,Taylor& Francis Group
 
Mcmaster,M.(1996).The Intelligence Advantage, Organizing for Complexity. Boston, Butterworth-Heinemann.
 
Matsuda.T.(1992).Organizational intelligence Significance as a process an as a product.Processing of International Conference of Economics/Management and InformationTechnology. Tokyo. Japan
 
Schwaninger,M.(2009).Intelligent Organizations:Powerful Models for Systemic Management, Berlin,Springer-Verlag.
 
Silber, K. Kearny,L.(2010). Organizational intelligence : a guide to understanding the business of your organization for HR, training, and performance consulting,San Francisco, Pfeiffer:An Imprint of Wiley.
 
Simic, I. (2005). Organizational Learning as A component of organizational
intelligence-Article provide by department of management and Informatics: University of National and World Economy in Its Journal Information and Marketing Aspects of the Economically Development of the Balkan
 
Yolles,M.(2005).Organisational intelligence. The Journal of Workplace Learning. 17(10).pp 99-114
 
CAPTCHA Image