دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1395، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

صفحه 9-35

10.22091/stim.2016.715

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان