بررسی وضعیت اطلاع جوئی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی دربارة اطلاعات سلامت (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده، دانشگاه بندرعباس

چکیده

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت اطلاع جویی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی دربارة اطلاعات سلامت است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی وتحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده‌ است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: رایج ترین راه کسب اطلاعات سلامت کتابداران، جستجو در اینترنت با میانگین4/09 است. بیشترین نقش کتابدار در تامین اطلاعات سلامت، راهنمایی به منابع مختلف دسترسی به اطلاعات سلامت درکتابخانه با میانگین 3/32 و بیشترین کمک کتابداران برای جستجوی اطلاعات سلامت توسط اعضاء(( ارائه پاسخ از روشهای مختلف به سؤالهای مراجعه‌کنندگان)) با میانگین3/41 است. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با جنس و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با سن تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با سن تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: این مطالعه به خاطر اینکه کتابداران می توانند در ارائه خدمات اطلاعات سلامتی به مراجعان و در کل جامعه نقش بسزایی داشته باشند، مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the status of information seeking and notification public librarians about health information (case study: west azerbaijan province)

نویسندگان [English]

  • Masomeh Moslemi 1
  • Mohammad Farajpour 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of research is Study the status of information seeking and notification of public librarians about health information.
Methodology: Study is a descriptive and analytical type and it has been done by survey method. Instrument for data collection is questionnaire that distributed to the 119 people of librarians and data’s analyzed with SPSS software.
Findings: research in internet is the most common method of obtaining librarians health information with mean 4/09. the most role of librarian's in supply health information is guidance to various resources access to health information in library with mean 3/32 and the most help of librarian's for searching health information by members ((provide answers from the various methods to client’s questions)) is with mean 3/41. Between the rate of health information seeking behavior of librarians with gender and educational level there are no significant difference. Between the rate of health information seeking behavior of librarians with age there is significant difference. Between the rate of role of librarian's in provide community health information with educational level there is no significant difference. Between the rate of role of librarian's in provide community health information with age there is significant difference.
Conclusions: This study because of librarians can have a significant role in providing health Information services to clients and in the total of society, is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking
  • Health information
  • public libraries
  • librarians
احسانیان، ق. (1392). تأثیرپذیری جوامع علمی و آموزشی از رشد سواد اطلاعاتی. نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور، (5)، 73-83.
اخوتی، م و دیگران. (1394). بررسی رفتار جستجوی اطلاعات سلامت شهروندان کرمان و نقش کتابخانه های عمومی در این زمینه. محمد اعظمی، کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت: مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمان. تهران: چاپار.
بیگدلی، ز؛ عظیمی، م؛ زارع، ف. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق خوزستان.  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی،1(15). 
دیانی، م. (1387). اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه. نشر چاپار.
زارع گاوگانی، و؛ قیصری، ا؛ اصغری جعفرآبادی، م. (1393). رفتار اطلاع جویی اعضای کتابخانه های عمومی شهر قزوین درباره سلامت. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی،20(1).
سادات موسوی، ع؛ اسکندری، م. (1394). ارتقاء سواد اطلاعات سلامت کتابداران یا واکسینه کردن کتابداران. محمد اعظمی، کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت: مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمان. تهران: چاپار.
کتس، ج؛ پیردی، آ؛ داگلاس، ج. (1384). ارتقاء سلامت (دانش و رفتار). ترجمه داوود شجاعی زاده...]و دیگران[  تهران: آینده سازان؛ شهرآب.
کریمی، س و دیگران. (1392). سواد، وضعیت سلامت عمومی، بهره مندی از خدمات سلامت و رابطه ی بین آنها در بزرگسالان.  مدیریت اطلاعات سلامت،10(6)، 875-862
مسلمی، م. (1394). بررسی وضعیت سواد سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی(مطالعه موردی). محمد اعظمی، کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت: مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمان. تهران: چاپار.
منصوریان، ی. (1391). ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخانه های عمومی.  پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی،2(1)،127-138. 
مهدی پور، ا؛ یاری، ش. (1394). بررسی میزان سواد سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمان. محمد اعظمی، کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت: مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمان. تهران: چاپار.
Harris, R.  and others.(2010(.  I’m Not Sure If That’s What Their Job Is Consumer Health Information and Emerging “Healthwork” Roles in the Public Library.  Reference and User Services Quarterly, 49(3), 239-252.
MilimoWasike, J; Tenya, A.(2013). Provision of consumer health information: A case ofKenya  Medical Training College and Provincial GeneralHospital, Nakuru County, Kenya.  International Journal of Library and InformationScience,Vol.  5(5), pp.140, 146.
Mokhtar, I.A; Majid, S; Foo, S. (2006).Using information technology to improve health information literacy in Singapore - An exploratory study.International conference on information and communications technology, 60-71.
Yong J.  Yi.(2014). Health literacy and health information behavior of Florida public library users: A mixed methods study.  Journal of Librarianship and  Information Science,1-13.     
 
CAPTCHA Image