دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

صفحه 57-82

10.22091/stim.2017.837

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی