بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

پژوهش حاضر میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در بکارگیری ابزارهای وب 2.0 را بررسی می‌کند.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. برای آزمودن متغیرها از آزمون‌های استیودنت تک نمونه‌ای، T مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که میزان توانمندی کتابداران و مدیران در به کارگیری ابزارهای تبادل یا اشتراک اطلاعات، مدیریت و سازماندهی اطلاعات، اشاعه و بازیابی اطلاعات، و ابزارهای مرجع وب 2.0 کم‌تر از حد متوسط است و بیش‌ترین توانمندی در هر زمینه به ترتیب در به کارگیری شبکه‌های اجتماعی، راهنماهای موضوعی، موتورهای کاوش، و سیستم از کتابدار بپرس است. همچنین نتایج نشان داد بین نیروی انسانی با جنسیت زن و مرد از نظر توانمندی تفاوت معناداری وجود ندارد و بین دو گروه از کارکنان با تحصیلات کتابداری و غیر کتابداری از نظر توانمندی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان توانمندی کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی از کاردانی بیش‌تر است. توانمندی کارکنان با سابقه کاری بیش‌تر از 20 سال از نیروی انسانی با سابقه کاری کم‌تر از 5 سال، بین 5-15 سال کم‌تر است. میزان توانمندی مسئولان شهرستان از مسئول کتابخانه و کتابداران بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the ability level of Public Libraries Foundation staff in Isfahan in using Web 2.0 application

نویسنده [English]

  • asefeh oraee 1
چکیده [English]

Objective: surveying the ability level of Public Libraries Foundation staff in Isfahan in using Web 2.0 application.
Methodology: This research is descriptive- survey method. A questionnaire developed by the researcher was used to collect data. To test the variables was used one sample, T-test, Scheffe, and analysis of variance Statistics.
Results: The results showed that the ability of librarians and administrators is less than average to using exchange or share information tools, manage and organize information, dissemination and retrieval of information, and Web 2.0 reference application, and the highest ability per field is to use in order social networks, directories, search engines, and the Ask a Librarian. As well as between female and mail staff is not deference in ability. Between staff with Librarianship education and etc is deference in ability. The ability of staff with more than 20 years of Work Experience is less than staff with work experience less than 5 years, between 5-15 years. The ability of city officials is more than Chief and librarians.
Originality/ value: with changing user expectations, public libraries staff, has a great role in meeting the needs of their actual and potential users and with use of Web 2.0 can have been a very important role in development and promotion library services to consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2.0
  • Web 2.0 application
  • public libraries
  • librarians
  • Isfahan
1. اسفندیاری‌‌مقدم، ع و شعاری‌‌نژاد، م (1390). میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت‌‌های وب2 . فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1 (14)، 155-181.
2. انتظاریان، ن و رهنما، س (1388) . نقش و جایگاه کتابخانه‌‌های عمومی در ترویج علم . ماهنامه الکترونیکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، 12 (2).
3. رشیدی، ا (1394). وب 2 و کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1 (1)، 121- 140.
4. صراف‌‌زاده، م؛ حاضری، الف و علوی، س (1391). آگاهی و استفاده مدرسان کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران از فناوری‌‌های وب 2. پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 (1)، 21-36.
5. عبدخدا، هـ و محمدی، ل (1390) .بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی شهر تهران از امکانات کاربردی؛ تار جهان گستر (وب) در خدمات کتابخانه‌‌ای. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (3)، 345-362.
6. علیپور، الف (1390). مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیت‌‌های وب ۲.0. مجله الکترونیکی عطف. دسترسی: http://www2.atfmag.info/1391/07/16.
7. کشاورز ، ح (1387). چگونه از وب 2 در کتابخانه خود استفاده کنیم؟. کتاب ماه کلیات، 131، 64-67.
8. مرادی، ش و همکاران (1390). میزان بهره‌‌گیری از وب 2 در کتابخانه‌‌های دانشگاهی کشورهای خاورمیانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 54، 107-125.
9. مولاناپور، ر (1391). وب 2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2. تهران: انتشارات آتی نگر.
10. Awang, N H (2012). TOWARDS LIBRARY 2.0: THE ADOPTION OF WEB 2.0 APPLICATIONS IN ACADEMIC LIBRARY WEBSITES IN MALAYSIA, International onCference on Libraries: “Transformation to Humanized Libraries” 2nd – 4th July 2012, Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan.
11. Chua, A. & Goh, D. (2010). A study of Web 2.0 applications in library websites. Library & Information Science Research, 32 (3), 203-211.
12. Emmanouel Garoufallou, & Vassiliki Charitopoulou. (2012). Web 2.0 in library and information science education: the Greek case. New Library World 113 (3/4): 202 – 217
13. Han, Z. & Liu, Y.Q. (2010). Web 2.0 applications in top Chinese university libraries. Library Hi Tech, 28 (1), 41-62.
14. Hangsing, R & Sinate, L (2012). Use of Web 2.0 in Academic Libraries in India: A survey of Central University Library Websites. International Seminar on ‘Digital Libraries for Digital Nation’.Organized by Library Association of Bangladesh. October 17-18, 2012, 46-61.
15. Harinarayana, N.S & Raju, N.V. (2010). Web 2.0 features in university library web sites. The Electronic Library, 28 (1), 69-88.
16. Kim, Y.M. & Abbas, J. (2010). Adoption of Library 2.0 Functionalities by Academic Libraries and Users: A Knowledge Management Perspective, School of Library and Information Studies, 36 (3), 211-218.
17. Mahmood, K. & Richardson, J.V. (2011). Adoption of Web 2.0 in US academic libraries: a survey of ARL library websites. Program: electronic library and information systems, 45 (4), 365-375.
18. Nesta, F. & Mi, J. (2011). Library 2.0 or library III: returning to leadership. Library Management, 32 (1/2), 85-97.
19. Si, L.; Shi, R. & Chen, B. (2011). An investigation and analysis of the application of Web 2.0 in Chinese university libraries. The Electronic Library, 29 (5), 651-668.
20. Tripathi, M. & Kumar, S. (2010). Use of Web 2.0 tools in academic libraries: a reconnaissance of the international landscape. International Information & Library Review, 42 (3), 195-207.
 
CAPTCHA Image