بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه تهران شمان

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال 1393انجام شده است.
روش شناسی: روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 194 نفر کتابداران کتابخانه ملی شاغل در بخشهای مختلف کتابخانه می باشد. پرسشنامه براساس شش بعد رضایت شغلی مینه سوتا در 27 متغیر طراحی شد.
یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش ،میانگین رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی از حد متوسط پایین‌تر است. میزان رضایتمندی در متغیرهای دیگری چون امکانات مادی و رفاهی ، رفتار مدیران ارشد و سیاستهای مدیریتی ، پایین‌تر از حد متوسط وخود شکوفایی ، ثبات شغلی و ماهیت شغل کتابداری در حد متوسط و وجهه اجتماعی سازمان و روابط متقابل کاری (روابط با همکاران) در حد بالاتر از متوسط بدست آمد.
نتیجه گیری:به طور کلی ، نارضایتی شغلی کتابداران کتابخانه ملی در بیشتر ابعاد رضایت شغلی بیان شده است و این لزوم توجه به بهبود شرایط کاری کتابداران و اتخاذ تصمیمات جدیدی را از طرف مدیریت نشان میدهد.
کلید واژه ها: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، رضایت شغلی، کتابداران ، کتابخانه ملی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the job satisfaction of librarians of National library and Archive of IR. Iran

نویسنده [English]

  • Zohreh Mirhosseini 1
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to determine the job satisfaction of the librarians of National Library and Archive Organization of Iran.
Methodology: The research method is analytical survey and the data is gathered through a questionnaire. It is analyzed by SPSS. The statistical population includes 194 librarians of National Library who are working in different departments of the library. The questionnaire is based on 6 dimensions of Minnesota job satisfaction questionnaire through 27 variables.
Findings: According to research findings, the job satisfaction variables showed resources and welfare facilities, the behavior of senior managers, management policies is lower than the average. But self-fulfillment, job stability and the nature of the librarianship has an average rate, and the social aspect of work organization and interrelationships are higher than the average.
Conclusion: The results showed that there are not a significant difference between job satisfaction and the field of study. Also the rate of satisfaction of those with more experience in work is very low, but those who have higher education are more satisfied. On the whole dissatisfaction of the librarians of National Library of Iran is expressed in most job dimensions. So, management should consider the job condition improvement for the librarians and makes new decisions in this respect.
Key words: National Library and Archive of IR. Iran, Job satisfaction, Librarians, National Library of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: National Library and Archive of IR. Iran
  • job satisfaction
  • librarians
  • National Library of Iran
1. آراسته، ح (1382). رضایت شغلی اعضای هیئت علمی  دانش آموخته خارج از کشوردر ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۹ (۱-۲)، 97-125.
2. تهوری، ز  (1384). بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش مدیریت پردازش کتابخانه ملی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات . 21(2)، 25-46.
3. حریری، ن (1381). مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌های کشور. پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
4. فتاحی، آ (1388). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران با توجه به سطح تحصیلات و مهارت. دفتر پژوهش کتابخانه ملی ایران.
5. کهن، ف (1380). ارزیابی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، تهران
6. محمد زاده، ف (1378). بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران،شهید بهشتی و ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری  و اطلاع رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
 
7. Igbaria,.A. Koustelios,A., and Tsiglis, N.(2004). Job satisfaction among Greek Academic Librarians. LIS Researcher, 26(3), 372-383.
8. Kaya,E.(1995).Job satisfaction of the librarians in the developing countries. Proceeding from 61th IFLA general conference.        Retrievedfrom: http://archive.ifla.org/IV/ifla61/61-kaya.htm
9. Mirfakhrai, M.H. (1991). Correlares of job satisfaction among academic librarians in the United State. Journal of library  adminstration, 14(1),117-131.
10. Oraman, Y (2011). Measuring Emploee Expectations in a strategic Human resorce Management Research: Job satisfaction. 7th International strategic Management Conferences. Elsevier,24:413-420.     Retrieved:www.sciencedirect.com
11. Siepre, E.(1999). Job satisfaction among librarians in english languages universities in Qubec. LIS Researche,21(4),479-499.   Retrieved from: htttp://www.sciencedirect.com
12. Togia, A .,koustelios,A. &Tsiglis,N.(2004). Job satisfaction among Greek academic librarian. Library and information science Research.26(3),373-383. Retrieved from: : htttp://www.sciencedirect.com
 
 
CAPTCHA Image