مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور- استان کرمان

3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.
روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه‌گیری از روش گلوله برفی استفاده‌ شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه عمیق می‌باشد. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر از روش ارزیابی لینکولن و گوبا استفاده گردید و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها پس از گردآوری، رمزگذاری و تجزیه‌و‌تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: یافته های این پژهوش حاکی از آن است که از تجزیه و تحلیل کد‌های حاصله از مصاحبه‌ها شرایط علی، پدیده، زمینه‌ها و شرایط، راهبردها و پیامدهای مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمان و رابطه بین محورها و مقوله‌های فرعی حاصله استخراج می‌شود که این امر منتج به کشف مقوله اصلی یعنی مدیریت دانش شخصی گردید.
نتیجه‌گیری: بدون شک موفقیت متخصصین علم اطلاعات ودانش‌شناسی برای مدیریت دانش شخصی خود درگرو برون‌سپاری دانش موجود در ذهن آن‌هاست. عواملی که بر مدیریت دانش شخصی در کتابخانه‌های عمومی مؤثرند و برای مدیریت دانش شخصی ضروری هستند دانستن مکان دانش، دانستن طرز دسترسی به دانش، دسترسی به اطلاعات مرتبط و مناسب، تلخیص و آماده‌سازی دانش با توجه به بسترهای شغلی، اطلاعات عملیاتی – کاربردی و تصمیمات مبتنی بر دانش متخصصین علم اطلاعات ودانش شناسی این کتابخانه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal knowledge management paradigm model public librarians

چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to provide the personal knowledge management paradigm for information science specialists and knowledge of public library of Kerman.
Methodology: The present study is qualitative and has been conducted using Grounded Theory Technique. The population of the study includes all experts of Knowledge and Information Science at public libraries in the Kerman province. To sample the data, the snowball sampling technique was used. The instrument of the study involves in-depth interviews and the process of interviewing continued till the data reached the level of theoretical saturation. The data obtained from the interviews were codded and analyzed.
Findings: The findings suggest that analyzing the code obtained from interviews with Ali, phenomena, terms and conditions, strategies and consequences of public librarians Kerman personal knowledge and relationship between axis and sub-categories resulting extract this resulted in the discovery that the main issue was the personal knowledge management
Results: The success of the librarians for managing their personal knowledge is reliant on outsourcing the available knowledge on their mind. Therefore, knowledge sharing as an activity for circulating and transferring knowledge from one person to a group and organization is a fundamental factor in achieving the purposes and bridging the organizational gap. So public libraries have a duty to promote a culture of knowledge sharing personal, implementation of reward and encouragement, building confidence and knowledge of information between experts in this regard, be diligent at work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal knowledge management
  • Personal knowledge management paradigm model
  • Public libraries of Kerman
1. ادیب‌‌حاج‌‌باقری، م. (1385). روش تحقیق گراندد تئوری، راه و روش نظریه‌‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی، تهران: نشر و تبلیغ بشری.
2. پورسراجیان، د؛ اولیا، م و سلطانی، م. (1392). تعیین و اولویت‌‌بندی موانع به اشتراک‌‌گذاری دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع). فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (34): 34-43.
3. جعفری، م ؛ اخوان، پ؛ حسنوی، ر و اباصلتیان، ع. (1391). بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 4 (2): 1-21.
4. حریری، ن. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی.
5. ذکایی، م (1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی. مجله علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 53 (17): 41 – 70.
6. رحمانی، م؛ محمدی، م؛ ناصری‌‌جهرمی، ر و رحمانی، هـ (1393). بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی اعضای هیئت‌علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6 (2): 27-47.
7. رنجبر، ه؛ حق‌‌دوست، ع؛ صلصالی، م؛ خوشدل، ع؛ سلیمانی، م؛ بهرامی، ن. (1391). نمونه‌‌گیری در پژوهش‌‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3): 238 – 250.
8. زوارقی، ر. (1386). چشم‌اندازی بر مدیریت دانش شخصی (PKM): راهبردها، ابزارها، و مهارت‌ها. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. قابل‌دسترس در:http://www.civilica.com/Paper-IKMC01-IKMC01_015.html
9. فرشاد، ر؛ اخوان، پ؛ کریم‌زادگان مقدم، د. (1393). اولویت ‌استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی. فناوری آموزش، 8 (4): 261-274.
10. حمدپور، ا؛ صادقی، ر؛ رضایی، م. (1389). روش‌‌های تحقیق ترکیبی به‌‌عنوان سومین جنبش روش‌‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی جامعه‌‌شناسی کاربردی. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 21(2): 77 – 100.
11. نعمتی‌‌انارکی، ل؛ نوشین‌‌فرد، ف. (1392). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک ‌دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی. فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۷ (۵۶): 65-79.
12. Bishop, J., Bouchlaghem, D., Glass, J. and Matsumoto, I. (2008). Ensuring the effectiveness of a knowledge management initiative. Journal of Knowledge Management, 12 (4): 16-29.
13. Cheong, R. K., & Tsui, E. (2012). The roles of personal knowledge management: a case study. Vine, 48(3): 198-212.
14. Efimova. L. (2005). Understanding personal knowledge management: A weblog case. Available at: https://doc.novay.nl/dsweb/Get/Document44969/pkm_weblogs_final.pdf
15. Higgison, S. (2004). Your say: Personal Knowledge Management. Inside Knowledge, 7(7): 11-22.
16. Jackson, M.C. (2005). Reflections on knowledge management from a critical systems perspective. Knowledge Management Research & Practice, 3: 187-196.
17. Jones, R. (2015). Personal knowledge management. Online Information Review, 54 (2): 275-289.
18. Lincoln, Y. S.; Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
19. Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interpretative approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
20. Mittal, M. (2015). Personal Knowledge management: A Study of Knowledge Behavior. Journal of Information & Knowledge Management, 23(2): 81-95.
21. Pauleen, D. (2009). Personal knowledge management: putting the “person” back into the knowledge equation. Online Information Review, 33 (2): 221-224.
22. Schoenherr, T., Griffith, D. A., & Chandra, A. (2014). Knowledge Management in Supply Chains: The Role of Explicit and Tacit Knowledge. Journal of Business Logistics, 35 (2): 121- 135.
23. Strauss, A.; Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques & procedures for developing grounded theory. California: Sage.
24. Tsui, E. (2002). Technologies for personal and Peer-to-Peer (P2P) knowledge management. CSC Leading Edge Forum Technology Grant Report.
25. Verma, S. (2009). Personal Knowledge Management: A Tool to Expand Knowledge about Human Cognitive Capabilities. IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 1(5): 435-438.
26. Wright, K. (2005). Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance. Knowledge management research & practice, 3(3), 156-165.
27. Zhou, D., He, E. (2009). Research on Web Based Personal Knowledge Management. Proceeding of the Pacific-Asia Conference on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE 2009); 2009 Dec 19-20; Shenzhen, China, 116-9.
 
CAPTCHA Image