بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند نهاد کتابخانه های عمومی

چکیده

بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکنچکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن انجام شده است.

روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیل محتواست و برای گردآوری داده‌ها از دو سیاهه‌وارسی محقق‌ساخته که بر اساس دومین سطح توصیف قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن تهیه شده‌اند استفاده شده است.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که به طور متوسّط میزان مطابقت فهرست‌توصیفی فهرستبرگه‌های فیپا با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن بدون مراجعه به اصل کتاب 12/87% و با مراجعه به اصل کتاب 91/77% است.

نتیجه‌گیری: وضعیت فهرست‌نویسی توصیفی فهرستبرگه‌های فیپای کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن در سطح مطلوبی ارزیابی می‌شود و کتابخانۀ ملّی در تحقق اهداف فیپا تقریباً موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها: فهرستبرگه‌های فیپا، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran with Anglo-American Cataloguing Rules

نویسنده [English]

  • somayyeh alamdar
چکیده [English]

A survey on the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran with Anglo-American Cataloguing Rules

Purpose: The purpose of the present research is to survey the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran (NLAI) with Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2).
Methodology: research is a survey of content analysis type and two researcher-made questionnaires have been employed to gather data. Data analysis has been performed using descriptive statistics such as frequency and percentage.
Results: data analysis indicated that the average compatibility rate of the descriptive part of CIP catalog cards with AACR2 was 87.12% without consulting the related books and 77.91% with consulting the books.
Conclusion: NLAI thus can be considered as to some extent successful in implementing CIP objectives, and the quality of its catalog cards can be described as desirable.
Keywords: Cataloging in Publication data, Anglo-American Cataloguing Rules, National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataloging in Publication data
  • Anglo-American Cataloguing Rules
  • National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran
1. بزرگی، الف (1371).  شیوه‌ها و انواع فهرست‌نویسی متمرکز.  تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 2(2)، 62-67.
2. بنی‌اقبال، ن؛ بزرگی، الف؛ میرحیدری، م (1392).  میزان انطباق فهرست‌نویسی توصیفی پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های فارسی موجود در لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران (88-84) با AACR2.  فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(21)، 47-69
3. حاجی‌زین‌العابدینی، م و دیگران (1379).  تحلیل و ارزیابی پایگاه اطلاعاتی کتابشناسی ملی ایران.  مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرست‌های رایانه‌ای در کتابخانه‌های ایران، 27-28 آبان، (ص 281-271).  مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگی.
4. حیاتی، ز؛ جوکار، ط (1390).  فهرست‌نویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی.  تهران: کتابدار.
5. رجب‌زاده، ش (1382). اندر حکایت فیپا.  کتاب ماه کودک و نوجوان، 77، 126
6. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران.  بازیابی 29 اردیبهشت 1390، از
http://www. nlai. Ir/Default. Aspx?Tabid=193
7. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران.  بازیابی 23 تیر 1392، از
http://portal. nlai. ir/daka/Wiki%20Pages
8. شعبانی، ا؛ محفوظی، م؛ سعادت، ر (1389).  بررسی کیفیت فهرست‌نویسی توصیفی کتاب‌های عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های 1380-1386.  مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 17(6)، 157-178
9. عزیزیان، ن (1386).  همگونی عناصر اطلاعاتی در فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی، بین سال‌های 1370-1380.  فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 7(2)، 80-96
10. فتاحی، ر (1386).  فهرست‌نویسی: اصول و روش‌ها.  ویرایش 4.  تهران: کتابدار.
11. کوکبی، م (1381).  در سال‌های 78 و 79 اتفاق افتاد: بررسی دو مورد فهرست‌نویسی پیش از انتشار.  مجله کتابداری، 38(39)، 7-22.
12. مداحی، ف (1390).  برخی کاستی‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا).  کلیات کتاب ماه،14(9)، 100-103.
13. مزینانی، ع (1381).  فهرست‌نویسی پیش از انتشار و تأثیر آن بر حوزۀ کتابداری و کتابخانه‌های ایران.  فصلنامه کتاب، 13(3)، 182-187.
14. نشاط، ن (1383).  میزان همگونی فهرست‌نویسی در کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی.  مجله کتابداری، 38(41)، 43-69
15. AbdManaf, Z. ; Abdul Rahman, R.  (2006).  Examining the quality of National Library of Malaysia (NLM) cataloguing in publication (CIP) records.  Library Review, 55(6), 363 – 373.
16. Shin, Hee-Sook (2003).  "Quality of Korean cataloging records in shared databases".  Cataloging&ClassificationQuarterly, 36(1):55-90.                                                           
17. Kokabi, M (2008).  The changing role of religion in Iranian books.IFLA journal. 34(3), 280-285
18. Zarei, H (2012).  Comparison of Cataloging in Publication (CIP) with Cataloging – after- Publication (Opac) of Iran National Library Bibliographic Center.Eurojournals Publishing.  50, 55-61.
 
 
CAPTCHA Image