اشتباهات رایج چکیده‌های انگلیسی در پایان نامه ها: رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 پژوهشکده علوم شناختی تهران

3 دانشگاه قم

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد ارزیابی ترجمه ی آکادمیک چکیده فارسی به انگلیسی و ارائه ی مدلی برای چگونگی تعیین سطح ترجمه در پژوهش های محققان است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جهت ارزیابی نوشتار از نمره‌دهی تحلیلی باچا-ژاکوب شامل پنج جزء محتوا، سازماندهی، دستور زبان، کاربرد واژگان و علائم سجاوندی بهره برده شد. 127 نمونه چکیده پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در چهار دانشگاه دولتی (تهران، فردوسی مشهد، شهیدچمران اهواز و قم) مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 7/90% بدست آمد.
یافته‌ها: بالاترین نمره کسب شده در چکیده های انگلیسی به ترتیب برای بخش محتوا (65/23%)، سازماندهی (28/15%)، دستور زبان (10/14% )، علائم سجاوندی (92/3% ) و کاربرد واژگان (8/13%) گزارش شد. نمره نهایی چکیده های انگلیسی این پژوهش ، 75/70% بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که سطح نوشتار چکیده انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در جایگاه متوسط قرار دارد. درواقع غالب "محتوای" چکیده ها قابل فهم برای عامه است اما بخش های دیگر احتیاج به توجه بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most common errors in English abstracts in MA theses: The case of Knowledge and Information Science

نویسندگان [English]

  • Mehri Firoozalizadeh 2
  • Somayeh Panahi 3
1 University of Arak
چکیده [English]

Purpose: This study attempted to compare the Persian and English abstracts in MA theses and to provide a model for determining the accuracy of the abstract translations in MA theses in Knowledge and Information Science (KIS).

Methodology: The sample included 127 abstracts of MA theses in KIS from four Iranian state universities (University of Tehran, Shahid Chamran University, Ferdowsi University, and University of Qom).The scoring model adopted is based on Bacha (2001), emerging from Jacobs et al. (1981) ESL Composition Profile, which consists of five categories: Content, organization, language use, vocabulary, and mechanics. The abstracts compiled were scored in line with the scale above, showing a high inter-rater reliability (%90.7).

Findings: The analyses reported scores in the following order for content (%65/23), organization (% 28/15), language use (%10/14), mechanics (%92/3), and vocabulary (%8/13). The total grade of the abstracts investigated in this study is (%70/75).

Results: The findings indicate that translation of the English abstracts of MA theses in KIS is at the intermediate level. The content of the abstracts are acceptable; however, other aspects of the abstracts need due consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing Evaluation
  • English Abstract
  • Analytic Scoring
  • Translating evaluation
  • MA Theses of Knowledge and Information Science
1. احمدی شیرازی، م. (1392).  استفاده از لیست ارزیابی دوگانه تحلیلی جزئی نگر در ایجاد پایایی ارزیابی نوشتار فردی و گروهی مصححان.  زبانشناسی کاربردی، 16 (1)، 30- 33.
2. آموخته، ر. (1392).  نقش زبان در ظرفیت تفسیرپذیری متن (با تکیه بر بحث هرمونتیک و قواعد زبانی).  ماهنامه الکترونیکی اطلاعات حکمت و معرفت. 8 (8).  بازیابی 30 آبان 1392.
3. نوروزی، ی. اکبریان، ا، پناهی، س.  (1395). ارزیابی نوشتار چکیده‌‌های انگلیسی رساله‌‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی بر اساس دیدگاه زبانشناسی.  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 27(1)، 127-144.
4. سالاری، ح. (1392).  اهمیت یادگیری زبان انگلیسی و شیوه ترجمه متون در کتابداری و اطلاع‌‌رسانی.  {نوشته وبلاگ}.  بازیابی 16 فروردین 1392، از http:// ketabdar92. blogfa. com/post/22.
5. عالیخانی، ن. (1376). یک بررسی مقابله‌ای از توانایی نوشتاری در دو زبان فارسی و انگلیسی و تاثیر سه عامل موضوع نوشتار، جنسیت و میزان مهارت در زبان دوم بر این توانایی.  پایان‌‌نامه منتشر شده کارشناسی ارشد.  دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده زبان‌‌های خارجه، گروه زبان و ادبیات خارجی.
6. فلاحتی فومنی، م (1392).  بررسی وضعیت چکیده‌‌نویسی انگلیسی در مجلات علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه‌‌ی علوم پایه) سال 1390 و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن.  شیراز: مرکز منطقه‌‌ای اطلاع‌‌رسانی علوم و فناوری و نامه‌‌ی پارسی.
 
7. Bacha, N.  (2001). Writing evaluation: what can analytic versus holistic essay scoring tell us?  System, 29 (94), 371-384.
8. Cohen-Vida, M.  (2012). How to teach writing abstracts in a foreign language.  Social and Behavioral Sciences, 46, 4981- 4985. 
9. Hamp lyons, L (1995).  Research on the Rating Process Rating Nonnative Writing: The Trouble with Holistic scoring.  TESOL,14, 756-765.
10. Jacobs, H. J., Zingraf, S. A., Wormuth, D. R., Hartfiel, V. F., & Hughey, J. B.  (1981). Testing ESL composition: A practical approach.  Massachusetts: Newbury House.
11. Klimova,F.  (2011). Evaluating writing in English as a second language.  Social and Behavioral Sciences, 28, 390 – 394.
12. Nakamura, Y (2004, 22-23 May). A comparison of holistic and analytic scoring methods in the assessment of writing.  Paper presented at the Proceedings of the 3rd annual JALT pan- SIG Conference, Tokyo, Keizai University, Japan. 46-52.
13. Pinto, M.  (1995). Documentary Abstracting: Toward a Methodological Model.  Society for Information Science, 46 (3), 225-234.
14. Sikolova, M.  &Mockova, N.  (2011, September,).  Common mistakes in writing.  Paper presented at the Proceedings of the International Conference of the Foreign Language competence as an integral of the university graduate profile III (Brno), University of Defense in Brno, Kounicova 44 (pp. 113-12), Brno.
15. Weigle, C.  S. (2002).  Assessing Writing.  Cambridge: Cambridge University Press.
 
CAPTCHA Image