رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت‌شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌پردازد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزارگرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت‌شغلی که بین 75 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 به روش سرشماری انتخاب شده بودند توزیع شد که فقط 66 نفر تمایل به پاسخگویی داشتند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شد.
یافته‌ها: از بین پنج عامل بزرگ شخصیت دو عامل تجربه‌گرایی و روان‌رنجورخویی (به ترتیب با 31/41 و 42/41) کمترین و وجدان‌گرایی (با 84/49) بیشترین میانگین‌ها را کسب کردند. میان ابعاد رضایت شغلی تمامی ابعاد کار، سرپرست، ارتقا و همکاران با میانگین بالاتر از 3 از حد متوسط بالاتر و تنها رضایت شغلی کتابداران در بعد پرداخت حقوق و مزایا کمتر از حد متوسط ذکر شده بودند. یافته‌ها نشان داد عامل روان‌رنجورخویی در ابعاد کار و سرپرست، عامل برون‌گرایی در بعد همکار، عامل توافق‌پذیری در بعد کار، عامل وجدان‌گرایی در ابعاد کار و ارتقاء، عامل تجربه‌گرایی در بعد ارتقاء ارتباط مثبت و معنی‌داری دارند. با افزایش سطح تحصیلات و سابقه شغلی میزان روانرجورخویی کتابداران افزایش می‌یافت.
نتیجه‌گیری: به طور کلی پنج عامل بزرگ شخصیت می‌توانست به عنوان یک پیشبینی‌کننده قوی برای رضایت شغلی کتابداران پزشکی عمل کند.از این‌ر‌‌‌‌و پرداختن به ویژگی‌های شخصیتی مهم افراد می‌توانند در گزینش آن‌ها برای شغل کتابداری در کتابخانه‌های پزشکی و تصدی سمت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between big five personality factors and job satisfaction of Iran University of Medical Sciences librarians

نویسندگان [English]

  • Lila Anaraki 2
  • Forouzan Ashoori 1
چکیده [English]

Object: This study object was to determine the relationship between the big five personality factors and job satisfaction of librarians working in the libraries of Iran University of Medical Sciences.

Method: Research methods was descriptive-analytic survey and data collection tools was 2 big five personality and job satisfaction questionnaires that were given to 75 librarians working in Iran University of Medical Sciences. 66 librarians had desire to respond to the questionnaires. Data was analyzed by using descriptive and inferential statistics in SPSS 23.

Results: between big five personality factors in survived samples, empiricism and neuroticism (with 31/41 and 42/41) and conscientiousness (with 84/49) had lowest and highest averages respectively. In job satisfaction factors, work, supervisor, promotion and cooperation factors with higher than 3 scores were more than average and only payment factor of librarian were mentioned less than average. The results showed that neuroticism with work and supervisor factors, extroversion with cooperation factor, agreeableness with work factor, conscientiousness with work and promotion factors, empiricism with promotion factor had significant correlation. with growth the level of education and job history of librarians, their neuroticism increased.

Conclusion: Overall five personality factors could be a strong predictor for job satisfaction of medical librarians, So focus on big personality factors can be used in the selection of medical libraries and their missions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: personality factors
  • job satisfaction
  • librarians
  • Iran University of Medical Sciences
اسدنیا، ا؛ جلیل‌‌پور، پ؛ احمدی، و؛ بریاجی، م. (1395). رابطه ویژگی‌‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاه‌‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1(2)، 141-157.
اشرفی، ح؛ حریری، ن. (1387). بررسی میزان رضایت شغلی مدیران کتابخانه‌های عمومی‌بنیاد کتابخانه عمومی در مراکز استان‌ها. مجله کتابداری و اطلاعات، 12(1)، 32-46.
پاپی، ا؛ یارمحمدیان، م. ح؛ کلاهدوزان، ا؛ مجیری، ش؛ کلباسی، م. ع. (1393). بررسی مقایسه‌‌ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، 1(1)، 5-9.
حریری، ن؛ بطلانی، ف.(1389). رابطه سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، (94)، 59-75.
حریری، ن؛ محمد پور، ل. (1391). ویژگی‌‌های شغلی کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاه‌‌های علوم پزشکی شهر تهران: تحلیل جمعیت شناختی. فصلنامه نظام‌‌ها و خدمات اطلاعاتی، 1(4)، 105-123.
حریری، ن؛ محمد پور، ل. (1392). بررسی رابطه ویژگی‌‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌‌ها (مطالعه موردی: کتابخانه‌‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران). پژوهش‌‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3(1)، 69-86.
خادم‌‌دزفولی، ز؛ ارشدی، ن؛ تقی‌‌پور، آ. (1391). رابطه صفات شخصیت، حماسه سرپرست و فشار روانی شغلی با خشنودی شغلی و تعارض کار-خانواده. مجله پژوهش‌های روان‌شناختی، 15(2)، 48-69.
طاهری، م؛ حسنی، ج؛ حدادادی سنگده، ج؛ اسدی، م. (1393). نقش صفات شخصیت و سلامت روان‌شناختی در رضایت شغلی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(2)، 20-28.
عمادزاده، مصطفی. (1387). اقتصاد آموزش. اصفهان: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).
فتاحی، ر. (1365). اهمیت و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصص در برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی- به‌عنوان بخشی از یک طرح. جستارهای ادبی، (78)، 645-664.
کاظمی، م. (1392). رابطه بین ابعاد پنجگانه شخصیتی و شادی کتابداران در کتابخانه‌‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
مولایی، ع؛ یزدان‌‌بخش، ک؛ کرمی، ج. (1393). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و منبع کنترل با سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز کرمانشاه. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌‌های فردی، 3(4)، 107-121.
Blagg, J D. J R. )1985(. Cognitive styles and learning styles as predictors of academic success in a graduate allied health education program. Journal Of Allied Health, 14(1), 89-98.
Blumer, T; Doring, N. )2012(. Are we the same online? The expression of the five factor personality traits on the computer and the Internet. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 6(3), 12-15.
Costa, P. T.; MaCrae, R. R. )1995(. Primary traits of Eysenck's PEN system: three-and five-factor solutions. Journal of personality and social psychology, 69(2), 308-316.
Digman, J. M. )1990(. Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review Of Psychology, 41(1), 417-440.
Ferench, D.; Saver, H. (1992) Culture management (descriptive).Translate Mohamad Saebi. Tehran: State Management Training Center.
Furnham, A; Eracleous, A; Chamorro-Premuzic, T. (2009). Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big Five. Journal of Managerial Psychology, 24(8), 765-779.
Judge, T. A.; Heller, D.; Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541.
Kappagoda, S. (2012). The impact of five - factor model of personality on job satisfaction of non- academic employees in sri lankan universities.South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 1, 86-91.
 Kayal, S.; Das, B. (2015). The impact of five factor model of personality on jobsatisfaction and routineness of the library employees in calcutta university. E-Library Science Research Journal, 3(9), 1-9.
Kim, H.; Chung, Y. W. (2014). The use of social networking services and their relationship with the big five personality model and job satisfaction in korea. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(10), 658-663.
Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Handbook of industrial and organizational psychology, 1, 1297-1343.
Maghrabi, A S. (1999). Assessing the effect of job satisfaction on managers. International Journal of Value-Based Management, 12(1), 1-12.
Mary Jansi, A.; Anbazhagan, S. (2017). The relationship between big 5 personality traits and life  satisfaction of among ncc women students. International Journal of Management (IJM), 8(2), 106-111.
Nandy, S. G. (1985). Job satisfaction of the library professionals. Herald of Library Science 24(4): 295-300.
Sherrer, J. 1985. Job satisfaction among Colorado library workers. Colorado Libraries, 11, 17-21.
Siggins, J. A. (1992). Job satisfaction and performance in a changing environment. Library Trends, 41(2), 299-315.
Vaughn, W. J. (1974). A study of job satisfaction in six university libraries. College and research libraries, 35(3), 163-177.
Wang, J. L.; Jackson, L. A.; Zhang, D. J.; Su, Zh. Q. (2012). The relationships among the Big Five Personality factors, self-esteem, narcissism, and sensation-seeking to Chinese University students’ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior, 28(6), 2313-2319.
Yildirim, B. I.; Gulmezb, M.; Yildirim, F. (2016). The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya. Procedia Economics and Finance, 39, 284 – 29
Zhai, Q.;Willis, M.; O'Shea, B.; Zhai, Y.; Yang, Y. (2013). Big Five personality traits, job satisfaction and subjective wellbeing in China. International Journal of Psychology, 48(6), 1099-1108.
CAPTCHA Image