دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1396، صفحه 7-200 

شناسنامه علمی شماره

9. Abstract

10.22091/stim.2017.963