دیدگاه کاربران کتابخانه های عمومی به مطالعه در محیط اینترنت(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابخانه های عمومی

2 تحصیلات کاردانی و مربی نهضت سواد آموزی، محل تحصیل دانشگاه تبریز

3 مشاور در دانشگاه آزاد سلماس

چکیده

هدف: هدفِ پژوهش بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه ها به مطالعه در محیط اینترنت است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده‌است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین382 نفر از کاربران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی توزیع شد و داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بیشترین استفاده کاربران از اینترنت به منظور دریافت اطلاعات در زمینه علمی با میانگین 4/07 است. از دید کاربران بیشترین مزیت مطالعه منابع علمی در اینترنت به جای کتابهای متنی(چاپی)، سرعت زیاد دسترس پذیری به اطلاعات با میانگین 4/00 است. وجود منابع اطلاعاتی بیشتر، امکان ذخیره روی رایانه، آسان دریافت کردن منابع بیشترین مزیت مطالعه منابع غیرعلمی موجود در اینترنت به جای کتابهای چاپی است. تاثیر مطالعه اینترنتی بر هوشیاری کاربران از نظر داشتن نگرش مثبت به خود، تسلط بر محیط و ایجاد روابط مثبت با دیگران نسبت به سایر گویه ها مورد بررسی بیشتر است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش برای مدیران کتابخانه ها جهت برنامه ریزی به منظور دسترسی و استفاده بهتر کاربران از اینترنت مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viewpoint of public libraries users to study in the internet environment (case study: west azerbaijan province)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh kazemi 2
  • Mohammad farajpour 3
چکیده [English]

purpose: The purpose of research is study the viewpoint of public libraries users to study in the internet environment.
Method: study is a descriptive and analytical type and it done by survey method.of sampling done by multistage cluster sampling method. Instrument for data collection is questionnaire that among 382 individuals distributed public libraries users in west azerbaijan province and data’s analyzed with SPSS software.
Findings: Most users’ use of the internet is in order to receive information in scientific field with mean 4/07. From viewpoint of users the most advantage of scientific resources study on the internet rather than print books is high speed of accessibility to information with mean 4/00. existence more information resources, possibility to save on computer, easy receive the resources are the most advantage of non-scientific study available on the internet rather than print books. Impact internet study on users’ consciousness is most in the term of having positive attitude to self, dominate on perimeter and establishing positive relationships with others relative to other examine’ items.
Results: results this research is useful for library’ managers direction of planning in order to access and better use users from internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study
  • Internet
  • users
  • public libraries
- برزگر، س؛ داداشی، ب؛ حسینی آهنگری، س. (1392). نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، سال دوم، 3(7).
- حیاتی، ز؛ انواریان، س. (1391). بررسی محیط رابط کاربری پایگاه اطلاعاتی نمایة نشریات فارسی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،19(2)، 201-212.
- خسروی، ف. (1392). آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب. ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، 11(69).
- رداد، ا؛ مسعودی، م. (1392). بررسی وضعیت عادات مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19(3)، 387-407.
- صفوی، ز. (1392). شبکه کتابخوانان حرفه‌ای گامی به‌سوی ارتقای نهضت مطالعه مفید. علوم اجتماعی، بهمن، 71.
- قاسمی، ع. (1389). اطلاع‌یابی در اینترنت (مجموعه سواد اطلاعاتی پایه برای دانشجویان). (با همکاری پروانه قاسمی، نصرت جوامع). تهران: کتابدار.
- محبوب، س. (1391). کتابخانه‌های عمومی و سرانه مطالعه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(1)، 117-133.
- مسلمی، م. (1393). مطالعه میزان رضایتمندی کاربران از خدمات الکترونیکی و سنتی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد.
- مسلمی، م. (1395). بررسی وضعیت مطالعه منابع علمی و غیرعلمی در اینترنت بین کاربران کتابخانه‌های عمومی (مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی)، نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران؛ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
- معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، ا. (1391). مجموعه دستورالعمل‌های اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی، تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
- معرف زاده، ع؛ صادقی نسب، ا. (1388). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک. مجله مطالعات ایرانی کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره 86.
- مکلور، چ؛ جاگر، پ. (1392). سنجش و ارتقاء خدمات اینترنتی در کتابخانه‌های عمومی (ترجمه مریم آذرگون، مهناز جعفری؛ ویراسته حسین مختاری معمار)، تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر.
- نادری، ف؛ شعبانی، ا؛ عابدی، م. (1389). بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 44(51)، 51-72.
- ناصری، ز؛ نوروزی، ع. (1395). تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و روش‌های خواندن جوانان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(2)، 213-227.
- Khan, S; Khan, A; Bhatti, R. (2011). Internet access, use and gratification among university students: a case Study of the Islamia university of Bahawalpur, Pakistan. Chinese librarianship: an international Electronic Journal, 31.
- Kumah, C. (2015). A comparative study of use of the library and the internet as sources of information by graduate students in the university of Ghana. Library Philosophy and practice(e- journal). Paper1298.
- Thanuskodi, S.(2012). Use of E-resources by the students and researchers of faculty of arts, annamalai university. International journal of library science, 1(1):1-7.
- Zhang, S; Duke, N. (2008). Strategies for internet reading whit different reading purposes: A descriptive study of twelve good internet readers. Journal of literacy research, 40, 128-162.
CAPTCHA Image