مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

3 -

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر این است که به بررسی قابلیتهای آموزشی و پژوهشی گوگل پلاس، به عنوان یک رسانه اجتماعی، از دیدگاه مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران بپردازد.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه آماری، مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران بودند که از شبکه اجتماعی گوگل پلاس استفاده می‌کنند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد.
یافته‌ها: پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران نوشته‌های فردی خود را به اشتراک می‌گذارند. پس از این موارد بیشترین استفاده مربوط به تصاویر (3/36 درصد) و اشتراک مقاله‌ها و پیوند به یک وب‌سایت (3/33 درصد) است. بیشتر پاسخگویان مورد بررسی عقیده دارند (7/66 درصد) اعتقاد دارند گوگل پلاس محیط مناسبی برای این کار دارد.
نتیجه‌گیری: استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به خصوص گوگل پلاس، باعث تسهیل ارتباط بین دانشجو و استاد، دانشجویان با یکدیگر و استادان با هم می شود. در این محیط، اشتراک و اشاعة دانش تسهیل می شود و امکان یادگیری دانشجویان، افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Iranian teachers of Information Science & Knowledge use Google Plus?

نویسنده [English]

  • amir reza Asnafi 1
چکیده [English]

Purpose: aim of current research is study on educational and research capabilities of Google Plus as a social media, based on Iranian teachers of Information Science and Knowledge.
Findings: current research indicated that most of information Science and Knowledge teachers in Iran, share their individual notes. Using images (36.3 %), sharing papers and linking to a website (33.3 %) are in the next ranks. Most of responses (66.7%) believed that Google Plus has a sufficient context for information sharing in research and education fields.
Methodology/Research approach: It was an applied research. Statistical population included Iranian teachers of Information Science and Knowledge that use Google Plus social network. Data gathering tool was a researcher made questionnaire. For analysis of data, descriptive statistics and SPSS software were used.
Conclusion: using social networks especially Google Plus, will facilitate the communication among students and teachers, students and teachers together. In this environment, sharing and dissemination of knowledge and the ability to facilitate student learning, will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Google Plus
  • teachers
  • Information Science & Knowledge
- اسفندیاری مقدم، ع؛حسینی شعار، م (1388).  تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر استفاده کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاهی همدان از وب 2.  فصلنامه اطلاع شناسی.  26 : 53-70. 
- ریاحی نیا، ن؛عاصمی، ع ؛اناری، ف (1392).  بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه‌‌های اجتماعی در به اشتراک‌‌گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان.  فصلنامه دانش‌‌شناسی.  2: 1-19. 
- صائمی، ح؛فتحی واجارگاه، ک؛عطاران، م ؛فروغی ابری، ا، علی(1393).  طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید.  دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.  سال هفتم.  3(25). : 198-191.
- صراف‌‌زاده، م؛حاضری، ا؛علوی، س(1391).  آگاهی و استفاده مدرسان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از فنّاوری‌های وب 2.  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،28 (1) :21-38 .
- صراف‌‌زاده،م؛ علوی، س(1393).  جایگاه شبکه‌‌های اجتماعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی.  مجله تعامل انسان و اطلاعات،1(1): 44-56. 
- عنبری، ا ؛حریری، ن (1394).  نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،.  26(3): 115-132.
 
- Han, Z.  and Yan‌‌‌‌Quan, L.  (2010). Web 0/2 applications in top Chinese university libraries, Library Hi Tech،28 (1): 41–62.
- Burkhardt, J.  (2010), the agrarian critique of industrial biotechnology, in Flickinger, M.  (Ed. ), Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Wiley, New York, NY. 
- Chudnov, D.  (2007), Social software: you are an access point, Computers in Libraries, 27, . 41‐43. 
- Johnson, M.  (2001), Computer Ethics, Prentice‐Hall, Englewood Cliffs, NJ. 
- Lenhart, A.  And Madden, M.  (2007), Teens, privacy, and online social networks: how teens manage their online identities and personal information in the age of MySpace”, Reports: Family, Friends & Community, available at: www. pewinternet. org/pdfs/PIP_Teens_Privacy_SNS_Report_Final. pdf (accessed 8 September 2012).
- Lundsay, J.  (2010), Managing the workplace ethics of the social media, available at: www. google. com/site/lindsayjmthompson/ (accessed 9 August 2012).
- Mutula, S. M.  (2011), Proposal for Funding for the Pre‐SCECSA Conference Workshop, Nairobi, Kenya. 
- Oriedi, M.  (2011), Social media: the new curse, The Sunday Standard, 16 January, 2012. 
- Mutula, S. M.  And Braman, S.  (2011), Feedback from second information ethics conference, presentation made at the Information Ethics Research Workshop, University of Pretoria, South Africa, 4‐5 July.  Conference.
CAPTCHA Image