بررسی تطبیقی کارایی رابط های کاربری نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربرمداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار/نهاد کتابخانه های عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربری در نرم افزار جامع کتابخانه ای کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربر مداری می باشد.
پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای اجرای این پژوهش از طریق سرشماری تعداد کتابدارانی که با رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کتابخانه عمومی شهرک بعثت ماهشهر آشنا بودند، مشخص گردید. از پرسشنامه کوییس با اعمال تغییرات مورد نیاز جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
یافته ها نشان داد که وضعیت عوامل مطرح در رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه (به جز عامل راهنما که در وضعیت ضعیف قرار داشت) از دید کتابداران در وضعیت متوسطی قرار دارند. در بررسی میزان رضایت مشخص شد در تمامی نرم افزارها بیشترین رضایت مربوط به صفحه نمایش و کمترین میزان رضایت مربوط به عامل راهنما است. همچنین تفاوت بین دیدگاه های کتابداران استفاده کننده از رابط های کاربری نرم افزارها در عامل صفحه نمایش معنی دار بوده است.
بررسی رابط های کاربری نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش، کوها و نوسا نشان داد که از دید کتابداران این نرم افزارها دارای چه نقاط ضعفی هستند. همین امر می تواند به طراحان در طراحی رابط کاربری کاربرپسندتر کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

examine and compare the user interfaces of Koha open source integrated library software and web-based library software of ParsAzarakhsh, Kawosh and Nosa.

نویسندگان [English]

  • zahra chalik 1
  • Mortaza Kokabi 2
  • Mohammad Hassan Azimi 3
  • farideh kaab omeir 2
2 Member of Knowledge and Information Science Department, College of Education and Psychology of Chamran University, Ahvaz
3 Instructor, Member of Knowledge and Information Science Department, College of Education and Psychology of Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to examine and compare the user interfaces of Koha open source integrated library software and web-based library software of ParsAzarakhsh, Kawosh and Nosa.
Methodology: Librarians that working with library software of ParsAzarakhsh, Koha, Kawosh and Nosa identified through the census. The data were gathered by a modified QUIS questionnaire.
Findings: The result showed that the status of the interfaces factors in ParsAzarakhsh, Koha, Kawosh and Nosa software (including display, vocabularies and massages, instruction on how to work with user interface, help and other facilities and capabilities) were moderate and the help factor was considered to be poor by librarians. Other result indicated that there was a significant difference between librarians' attitudes using the user interfaces of ParsAzarakhsh, Kawosh and Nosa and those working with Koha in terms of display.
Conclusion: This study can indicate from users perspectives the weak points of 4 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • ParsAzarakhsh
  • Koha
  • Kawosh
  • Nosa
- انتظاریان، ن (1387). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه‌‌های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی.
- جلیل‌‌پور، پ (1391). تحلیل عناصر و ویژگی‌‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌‌افزار کتابخانه‌‌ای پارس‌‌آذرخش و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شهید چمران از تعامل با این نرم‌‌افزار. نظام‌‌ها و خدمات اطلاعاتی، 4(1)، 47-60.
- خوانساری، م؛ ربیعی، ح (1384). مقدمه‌‌ای بر نرم‌‌افزارهای آزاد/ متن باز. تهران: شورای عالی انفورماتیک کشور.
- زره‌‌ساز، م (1385). بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده‌‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌‌افزار. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی.
- طبرسا، ف؛ نوکاریزی، م (1388). میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط در نرم‌‌افزار کتابخانه‌‌ای سیمرغ. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25(2)، 227-246.
- عباسی، ز (1384). سیستم‌‌های کتابخانه‌‌ای یکپارچه با کد منبع باز. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 8(31)، 91-98.
- فتاحی، رحمت‌‌الله؛ پریرخ، مهری (1385). "نرم‌‌افزار جامع کتابخانه و آرشیو" دایره‌‌المعارف کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. سرویراستار عباس حری، ویراستار همکار نرگس نشاط، دستیاران علی محمد حسن رجبی، نرگس نشاط. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ج 2. 1773 – 1779.
- مجیری، ش؛ رخش، ف؛ نه‌‌روزیان، ن؛ اردستانی، م؛ موسوی، م (1391). میزان رضایت کتابداران از محیط رابط نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌‌ای شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(6)، 862-896.
- مهراد، ج؛ عصاری شهری، ر (1386). بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌‌افزار پارس‌‌آذرخش (افق) و تحلیل برخی از عناصر مطرح در آن. علوم و فناوری اطلاعات، 23(2-1)، 1-22.
- هاشم‌‌زاده، م؛ یگانه‌‌فر، م(1389). تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم‌‌افزار سیمرغ. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی، 16(3)، 123-144.
- Norman, D. A. (1998). The Psychology of Everyday Things. NY: Basic Books.
- Park, I.K. (1997). Comparing Major U.S OPAC Systems for Developing Countries. Libri, 47(2), 234-242.
- Ramayah, T. (2006). Interface Characteristics, Perceived Ease of Use and Intention to Use an Online Library in Malaysia. Information Development, 22(2), 123-133.
- Ransom, J.; Cormack, C. & Blake, R. (2009). How Hard Can It Be? (3 July 2014). Retrieved from :
http://journal.code4Lib.org/articles/1638.
- Shneiderman, B. (1992). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human- Computer Interaction. UK: Working Ham.
 
CAPTCHA Image