بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهر دَیِر در فاصله زمانی تابستان 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد کشکوئیه-رفسنجان

2 اداره کتابخانه های عمومی زنجان

3 نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهرستان دَیِر استان بوشهر است.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون متغیرها از از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و آزمون آنوا استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که جامعه مورد بررسی به لحاظ خواندن اطلاعات سلامت با میانگین 27/13، دسترسی به اطلاعات با میانگین 50/28، ارزیابی اطلاعات سلامت با میانگین 51/14 و تصمیم‌گیری با میانگین 49/52 در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نکته قابل توجه در نتایج ضعف جامعه مورد بررسی در درک و فهم اطلاعات مورد نیاز با سلامت خودشان است. میانگین سواد افراد مورد بررسی در این زمینه برابر با 2/32 است که از میانگین مطلوب پایین‌تر است. بیشترین منبعی که افراد برای کسب اطلاعات سلامت از آن بهره می‌برند ماهواره با میانگین 7/54، سپس پرسنل درمانگاه با میانگین 7/34 و بعد کتابخانه‌ها با میانگین 7/33 قرار دارند و نیمی از افراد مورد بررسی در کلاس‌های آموزشی شرکت نکرده‌اند و کمترین میزان شرکت در کلاس‌های آموزشی سواد سلامت نیز مربوط به کتابخانه‌ها است.
اصالت: بررسی سطح دانش سلامت جامعه و شناسایی راه‌های ارتقاء آن، یکی از عوامل اثرگذار در زمینه‌ی بهبود سلامت جامعه می‌باشد. بنابراین، یافته‌های این پژوهش می‌تواند اطلاعات مفیدی در جهت برنامه‌ریزی در زمینه‌ی ارتقاء سلامت جامعه در اختیار دولتمردان و مسئولین مربوطه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the health status of patients' health in Deir Clinic during the summer of 1395

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the health knowledge of patients in the Dehir clinic of Bushehr province.
Method: This is a descriptive-survey study. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. One-sample t-test and ANOVA test were used to test the variables.
Results: The results of the study showed that the studied population in terms of reading health information with a mean of 13.27, access to information with an average of 28.58, health information evaluation with an average of 51.51 and decision making with a mean of 49.45 in the situation Good. A remarkable point in the results of the community's weakness is to understand and understand the information they need with their own health. The mean of the subjects in this field is 32.2, which is lower than the average. The most frequent source of information for the health information is the satellite with a mean of 54.7, followed by the clinic staff with a mean of 7.7 and later libraries with an average of 7.31 and half of those surveyed did not participate in the classrooms, and the least amount of attendance in health literacy classes was related to libraries.
Orginality: Advanced society depends on having healthy and capable people, so developing programs to measure and enhance community health literacy skills, especially in remote areas, can be very effective from the center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Literacy
  • Deir City
  • Patients
  • Bushehr
1. آیین پرست و دیگران (1390). میزان دانش ایرانیان در زمینه سلامت و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. پایش، 10(3)، 337-345.
2. بشلیده، کیومرث (1391). روش­های پزوهش و تحلیل آماری مثال­های پژوهش SPSS و AMOS. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
3. افشاری مریم؛ خزایی، سلمان؛ بهرامی، معصومه؛ مراتی، حسنی (1393). بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تویسرکان. مجله آموزش و سلامت جامعه،1(۲)، ۴۸-۵۵.
4. خسروی عبدالرسول؛ احمدزاده، خدیجه (1394). بررسی سطح سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر بوشهر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن. طب جنوب. 18(6)، ۱۲۴۵-۱۲۵۳.
5. سید معلمی، زهرا؛ مهدیه، حقیقی (1394).بررسی سواد سلامت دهان شهروندان شهر اصفهان در سال1393-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان،12(2)، 279-268.
6. صحرایی مهدی، پناهی رحمن، کاظمی سمیه، گلی رستمی زهرا، رضایی حشمت ا...، جوروند رضا. بررسی سواد سلامت در بزرگسالان شهر کرج (1395). فصلنامه سواد سلامت. ۱ (۴)، ۲۳۰-۲۳۸.
7. طاووسی و دیگران (1394). عنوان سنجش سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها: یک مطالعه ملی. پایش، 15 (1)، 95-102.
8. قنبری و دیگران (1390). بررسی سواد سلامت زنان باردار زیرپوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، 19 (97)، 1-12.
9. محمودی، حسن؛ طاهری، ابوالفضل (1394). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سواد سلامت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. تعامل انسان و اطلاعات، 2(2)، 31-41.
10. Batterham, R. W., Hawkins, M., Collins, P. A., Buchbinder, R., & Osborne, R. H. (2016). Health literacy: applying current concepts to improve health services and reduce health inequalities. Public health, 132, 3-12.
11. HLS-EUC Consortium. (2012). Comparative report of Health literacy in Eight EU Member states: The European Health Literacy Survey (HLS-EUC). Online publication:http://www.healthliteracy.ie/wp-content/uploads/2012/09/HLS-EU_report_Final_April_2012.pdf.
12. Barr-Walker, Jill (2016). Health Literacy and libraries: a literature review. Reference services Review. Vol 44. No 2.PP 191-205.
13. Susic, J. (2009), “NIHSeniorHealth classes for senior citizens at a public library in Louisiana .Journal of Consumer Health on the Internet, Vol. 13 No. 4, pp. 417-419.
14. Theresa S. Arndt, (2016)."Health literacy: a natural role for librarians", Reference Services Review, Vol. 44 No 2.
15. Wallace, Andrea (2010). Low Health Literacy: Overview, Assessment, and Steps Toward Providing High-Quality Diabetes Care. Diabetes Spectrum Volume 23.PP 220-227
16. World Health Organization (2013). Health Literacy: The Solid Facts. Copenhagen: WHO regional Office for Europe.
17. Kickbusch, Ilona, (2008) "Health literacy: an essential skill for the twenty‐first century", Health Education, Vol. 108 Issue: 2, pp.101-104.
 
CAPTCHA Image