سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه قم

2 کارشناس علم سنجی موسسه سلامت پژوهان کوثر

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.
روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مهارت دانشجویان در استفاده از محیط" اینترنت و وب" نسبت به سایر ابزارهای دیجیتال بالاتر بوده و در استفاده از" فرا موتورهای کاوش" پایین‌ترین سطح مهارت را دارند. میانگین کل توانایی جستجو در محیط‌های دیجیتال و سطح مهارت دانشجویان در ارزیابی اعتبار اطلاعات در محیط دیجیتال از سطح متوسط بالاتر است. در میان انواع مختلف مهارت‌های تفکر انتقادی
" تشخیص منابع مناسب با یک نیاز اطلاعاتی خاص"، بیش از سایر موارد مورد توجه دانشجویان بوده است.
نتیجه‌گیری: آشنایی دانشجویان با ابزارها و ویژگی‌های محیط دیجیتال و مهارتهای مورد نیاز جهت جستجو، دسترسی، گزینش و اعتبارسنجی اطلاعات، پایبندی به قوانین حقوقی و اخلاقی اطلاعات و نیز استفاده از اطلاعات برای تولید دانش، بالاتر از سطح متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Literacy Graduate students of QOM University in Digital Environment

چکیده [English]

Purpose: This research aims to explore the level of information literacy of M.A. and M.S. students of university of Qom in digital environment.
Methodology: The research method is analytical survey and the data is collected by a questionnaire.
Findings: The results show that students' skills in the use of the "Internet and the Web" is higher than other digital tools and students in using of the "meta search engines" have the lowest skill level. Total average ability to search in the digital environment and the level of students' skills in assessing the validity of information in the digital environment is higher than average. Among the different types of critical thinking skills “identifying appropriate resources with a specific information need" has been of interest to students more than other cases.
Conclusion: The results show students’ familiarity with the tools and features of digital environment,
Skills required to search, access, selection, credit Information, adherence to legal and ethical information, and use the information to produce knowledge is above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • digital literacy
  • university of Qom
  • digital environments
1. امانی، ف؛ تفرجی،ر (1393). سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،91-92. توسعه آموزش در علوم پزشکی.7(14)،1-10.
2. بختیارزاده، الف (1381). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربینی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
3. تیرگر، آ؛ یمین فیروز، م (1392). تاثیر آموزش بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تازه وارد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (3)،171-175.
4. طباطبایی، ن (1381). سواد اطلاعاتی. در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. سرویراستار عباس حری. تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،ج.2،ص.1081-1084.
5. لطف‌نژاد افشار، هـ؛حبیبی، ش؛ قادری پاکدل، فیروز (1386). « سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه»، مدیریت اطلاعات سلامت،4(1)،33-41.
6. مرادی، م (1393). رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی و مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 93-92.پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک.
7. ممیزی،م ؛ فلاح‌زاده، ح؛ ممیزی، م (1393). بررسی میزان آگاهی دانشجویان از نرم افزارهای رایانه‌ای و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی،6(2)،11-18.
8. مهدیان، م؛ شهبازی، ش؛ نیک نژاد، مژگان (1391). بررسی میزان مهارت‌های استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی و کتابخانه­های دیجیتال به عنوان یکی از ابعاد سواد اطلاعاتی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. دانش شناسی،5 (17)،61-69.
9. میری، الف؛ چشمه سهرابی، مظفر(1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک در محیط دیجیتال (88-1387). دانش شناسی،4(13)،65-76.
10. نوری، سولماز؛ شاه شجاعی، علی (1391). اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23 (۲)، 26-47.
11. Bronesky, D.(2004). A New Schema for Information Literacy Improvement in Euscountries.J. Of Information Management, 5(4), 273-279.
12. B.Asadullah (2014).Digital Information Literacy a survey among research scholars of VELLORE DISTRICT. KNOWLEDGE LIBRARIAN AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED BILINGUAL E-JOURNAL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE. 1(1), 21-29.
13. Foruzandeh, Nasrin, Delaram, Masoumeh, Deris, Fatemeh, Foruzandeh, Marziyeh,Darakhshandeh,Somayeh(2016). Information Literacy and Use of Information Technology. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Science, 791), 39-49.
14. GregorE.Kennedy ,TerryS.Judd , Anna Churchward, Kathleen Gray, Kerri-Lee Krause(2008).First year students experiences with technology: Are they really digital natives? . Australasian Educational Technology, 24(1), 108-122.
15. Korobili,Stella,Tilikidou,Irene(2005).The necessity of information literacy education in a marketing department.New Library World.Vol.106,No.1218/1218,Pp.519-531.
16. Maharana,Bulu and Mishra,Champeswar(2007).A Survey Information Literacy of Faculty at SambalpurUniversity .Library Philosophy and Practice (e.journal) .Retrived fromdigitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=libphilprac
 
CAPTCHA Image